cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Cyfrowa dekada

Cyfrowa Dekada to wybiegająca w przyszłość strategiczna wizja Komisji Europejskiej dotycząca rozwoju gospodarki cyfrowej i transformacji europejskich przedsiębiorstw do 2030 roku. Plan, przedstawiony przez Komisję Europejską 9 marca 2021 r., ma na celu wspieranie dostatniej cyfrowej przyszłości dla wszystkich. Wizja Cyfrowej Dekady i drogi na przyszłość są również częścią Cyfrowego Kompasu Europy, ram monitorujących postępy w realizacji celów i kamieni milowych na 2030 r., przy jednoczesnym wsparciu solidnej struktury zarządzania, systemu monitorowania i międzynarodowych projektów angażujących zainteresowane strony i inwestorów z Unii Europejskiej, państw członkowskich oraz przemysłu i sektora prywatnego.

Aby osiągnąć cele określone w komunikacie strategicznym „Cyfrowa dekada”, działania koncentrują się wokół 4 punktów głównych: umiejętności cyfrowych, transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, bezpiecznej i trwałej infrastruktury cyfrowej oraz cyfryzacji usług publicznych.

Cyfrowa dekada: umiejętności cyfrowe dla wszystkich do 2030 r.

Unia Europejska rozpocznie działania mające na celu zwiększenie liczby wykwalifikowanych i kompetentnych specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz wyszkolenie większej liczby ekspertów cyfrowych, aby osiągnąć liczbę 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT w Europie (w 2019 r. specjalistów w dziedzinie ICT w Europie było 7,8 mln, czyli 4% ogółu pracowników). Działania strategiczne w zakresie umiejętności obejmują również niwelowanie różnic między płciami i różnorodnością w sektorze technologii oraz inicjatywy ukierunkowane na perspektywy zawodowe kobiet w tej dziedzinie (sektor IT w Europie ma jeden z najwyższych poziomów dysproporcji między płciami – w 2019 r., 82,1 % specjalistów w dziedzinie ICT stanowili mężczyźni).  

Wraz ze wzrostem zależności od technologii kompetencje i umiejętności cyfrowe stały się niezbędne, aby uczestniczyć w życiu społecznym, korzystać z cyfrowych usług publicznych i pozostać konkurencyjnym na rynku pracy. Do 2030 roku 80% obywateli Europy powinno posiadać przynajmniej podstawowy poziom umiejętności cyfrowych.

Cyfrowa Dekada jest częścią szerszego strategicznego priorytetu Komisji Europejskiej: zapewnienia, by Europa była dostosowana do ery cyfrowej. Jako inicjatywa strategiczna stanowi ona podstawę i uzupełnienie szeregu działań podjętych niedawno przez instytucje Unii (Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, program „Cyfrowa Europa”, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności), które mają na celu promowanie podnoszenia kwalifikacji obywateli i przedsiębiorstw.

Program polityczny „Droga do dekady cyfrowej”

W komunikacie zaproponowano uzgodnienie zestawu zasad cyfrowych, szybkie uruchomienie ważnych projektów międzynarodowych oraz przygotowanie wniosku ustawodawczego określającego solidne zarządzanie poprzez mechanizm monitorowania i współpracy z państwami członkowskimi w celu zapewnienia postępów – program polityczny „Droga do dekady cyfrowej”.

W tym celu w programie „Droga do dekady cyfrowej” określono konkretne cele cyfrowe, które Unia jako całość ma osiągnąć do końca dekady, jak po raz pierwszy określono w ramach komunikatu ” Cyfrowy kompas”. Następnie określono w nim nową formę zarządzania z państwami członkowskimi, poprzez mechanizm rocznej współpracy między instytucjami Unii, a państwami członkowskimi w celu zapewnienia, że Unia wspólnie zrealizuje swoje ambicje.

Dążąc oczywiście do wyposażenia całej populacji Unii Europejskiej w podstawowe umiejętności cyfrowe, zgodnie z planem działania w ramach europejskiego filaru praw socjalnych oraz planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, „Droga do Dekady Cyfrowej” przewiduje, że docelowo osoby w wieku 16-74 lat posiadające co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe osiągną w 2030 r. poziom 80%. Ponadto szkolenia i edukacja cyfrowa powinny wspierać siłę roboczą, w której ludzie mogą nabyć specjalistyczne umiejętności cyfrowe, aby uzyskać wysokiej jakości miejsca pracy i satysfakcjonującą karierę.

Ponadto zasadnicze znaczenie będzie miało rozwiązanie problemu dużego niedoboru umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród pracowników UE, co stanowi ważny element ochrony UE przed zagrożeniami cybernetycznymi. Dlatego też, oprócz celu dotyczącego podstawowych umiejętności cyfrowych ustanowionego w planie działania w ramach europejskiego filaru praw socjalnych, UE powinna mieć cel w postaci 20 mln zatrudnionych specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych w UE, przy zachowaniu balansu między kobietami i mężczyznami.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, duże zbiory danych, obliczenia wielkiej skali, 5G, oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska