O inicjatywie

Logo Porozumienia

O nas

„Wejście w świat cyfrowy to nie chwilowe zauroczenie. Technologie cyfrowe tworzą naturalną symbiozę z szeregiem sfer naszych aktywności. Rozwijamy je a one zmieniają nasze życie. Te relacje są trwałe i bez wątpienia będą się pogłębiały. Warto pamiętać, że umiejętności cyfrowe to nie tylko łatwość nawiązywania znajomości, bycie w sieciach społecznościowych, gry, muzyka, pomoc w odrabianiu lekcji. To także szansa na poznanie świata, na rozwijanie zainteresowań, na ciekawą pracę, na realizację aspiracji życiowych. Umiejętności cyfrowe to umiejętności dla przyszłości.”

                                                                                  Włodzimierz Marciński

                                                                        Lider Cyfryzacji w Polsce (2012-2018)

 

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (SPRUC) zostało powołane z inicjatywy Lidera Cyfryzacji w Polsce w 2013 roku. Zainspirowane zostało dyskusjami prowadzonymi w grupie europejskich Liderów Cyfrowych, która to grupa powołana została przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej Manuela Barroso oraz komisarz Neelie Kroes.

Neelie Kroes

Celem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jest pobudzanie oraz wspieranie działań na rzecz powszechnej edukacji cyfrowej oraz uznanie jej za priorytet rozwoju państwa, gospodarki oraz społeczeństwa. Przekłada się to w praktyce na konkretne inicjatywy podejmowane zarówno przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe jak i sektor prywatny. Rozwijana jest powszechna świadomość, zrozumienie oraz akceptacja dla konieczności wzmożenia wysiłków prowadzących do umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych.

Porozumienie, poprzez swoich partnerów działa na rzecz pełnego wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii informacyjnych dla rozwoju Polski, znacząco wpływających na wszystkie aspekty funkcjonowania społeczeństw i gospodarek, a w dużej mierze – również indywidualnych osób.

Działalność Porozumienia skupia się na poszukiwaniu synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami edukacyjnymi, gromadzi i upowszechnia informacje o dobrych praktykach projektowych. Porozumienie sprzyja wzrostowi świadomości o korzyściach płynących z roztropnego korzystania z sieci, przyczynia się do poprawy dostępu do wiedzy i informacji, zdobywania umiejętności niezbędnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, upowszechnienia partycypacji cyfrowej w życiu publicznym oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze cyfrowej.

Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem dobrej woli instytucji, organizacji oraz firm, które identyfikują się z jego celami i zamierzają działać na rzecz ich realizacji. Poszukuje ono synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami, inspiruje nowe przedsięwzięcia, skupia informacje o dobrych praktykach, propaguje je w różnych środowiskach nawet odległych od zagadnień cyfryzacji. Poprzez wzrost świadomości o korzyściach, ale i zagrożeniach, działa na rzecz dostępu do wiedzy i informacji, upowszechnienia partycypacji cyfrowej oraz zdobywania umiejętności niezbędnych we wszystkich okresach życia i obszarach aktywności społecznej oraz zawodowej.

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce dąży do osiągnięcia trwałej zmiany społeczeństwa polskiego jako powszechnie i aktywnie wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjne dla spełnienia indywidualnych aspiracji, wzmocnienia lokalnych społeczności i rozwoju kraju.

Wskazane cele osiągane są poprzez:

· inspirowanie, promowanie oraz wspieranie aktywności prowadzących do podnoszenia wiedzy oraz rozwoju umiejętności skutecznego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych;

· tworzenie wspólnoty myślenia i działań w zakresie powszechnej edukacji cyfrowej;

· wskazywanie perspektyw zmieniającego się pod wpływem technologii cyfrowej rynku pracy oraz jego oczekiwań dotyczących kompetencji cyfrowych pracowników;

· budowanie akceptacji przemian cywilizacyjnych wynikających z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dostrzegając wyjątkowe znaczenie kompetencji cyfrowych dla rynku pracy oraz poważne wyzwania z tego wynikające a także powołanie przez Komisję Europejską Digital Skills and Jobs Coalition, Szerokie Porozumienie zdecydowało się poszerzyć swoją nazwę, która aktualnie brzmi Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia (SPRUCZ).

Porozumienie ma formułę otwartą, przystępuje się do niego deklarując podejmowane aktywności w sferze rozwoju umiejętności cyfrowych oraz właściwego dla nich zatrudnienia. Przystępujący do Szerokiego Porozumienia akceptują jego Zasady działania Prozumienia.

Zasadnicze cele Szerokiego Porozumienia realizują jego partnerzy

Najważniejsze projekty własne

1. Coroczne konferencje Umiejętności cyfrowe. pl

2. Manifest w sprawie umiejętności cyfrowych w Polsce

3. Manifest w sprawie nauki programowania w szkołach

4. Lista 100, pięć edycji

Powołanie sprucPowołanie sprucPowołanie spruc

Strona www Porozumienia