Regulamin

Regulamin Polskiej Platformy Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia
Regulamin obowiązuje od 01.04.2022

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
Administrator – Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie (PTI), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043879, NIP: 5220002038, REGON: 001236905, ul. Solec 38 lok 103 00-394 Warszawa,

Użytkownik – osoba fizyczna, na imię której Administrator prowadzi Konto Osobiste,

Konto Osobiste – dostępna dla Użytkownika część Platformy, za pośrednictwem której definiuje on zakres interesujących go danych oraz komentuje posty,

Komentarz – dostępna dla Użytkowników możliwość wyrażania swojej opinii,

Regulamin – Regulamin Polskiej Platformy Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia,

Platforma – portal Polska Platforma Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia, figurujący pod adresem internetowym https://cyfrowekompetencje.pl/, umożliwiająca przeglądanie i komentowanie informacji związanych z umiejętnościami cyfrowymi.

§2

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest właścicielem Platformy.

§3

Administrator zapewnia Użytkownikowi zachowanie tajemnicy co do faktu posiadania Konta Osobistego i zawartych w nim informacji, z wyłączeniem sytuacji, gdy ujawnienia tych informacji zażąda uprawniona instytucja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , lub na ujawnienie Użytkownik wyrazi zgodę.


Rozdział II
Zasady i tryb prowadzenia Konta Osobistego
§4

1. Administrator otwiera i prowadzi Konto Osobiste na podstawie umowy o świadczenie usług. Zawarcie przez Użytkownika j umowy następuje poprzez rejestrację Użytkowania na Platformie. Rejestracja wymaga spełnia łączne warunków: podania danych osobowych, podanie aktywnego adresu e-mail, zaakceptowania Regulaminu.
2. Rejestracja oraz utworzenie Konta Osobistego następuje poprzez wypełnienie formularza w polach obowiązkowe, znajdującego się pod adresem https://cyfrowekompetencje.pl/rejestracja. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z pomyślnej rejestracji Użytkowania, na czas nieokreślony.
3. Użytkownik może założyć tylko jedno Konto Osobiste przypisane do jednego maila. Posiadaczem Konta Osobistego może być tylko jedna osoba.
4. Konto Użytkownika zakładane jest na czas nieokreślony i prowadzone jest nieodpłatnie.
5. Konto Użytkownika zabezpieczone jest hasłem utworzonym przez Użytkownika. Poza Użytkownikiem nikt nie ma dostępu do hasła.
6. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta Osobistego osobom trzecim.

§5

Administrator informuje, że Platforma działa w oparciu o popularne przeglądarki internetowe pracujące pod kontrolą różnych systemów operacyjnych. W związku z powyższym Konto Użytkowania może założyć każda osoba, z zastrzeżeniem, że Administrator, nie gwarantuje że w każdym przypadku, założenie Konta Użytkownika będzie skuteczne. Administrator informuje, że oprogramowanie Serwisu i Formularze mogą wymagać określonych dodatkowych konfiguracji komputera Użytkownika. Z zastrzeżeniem zdania powyżej Administrator informuje, że minimalne wymagania techniczne umożliwiające założenie Konta Użytkownika w celu korzystania z Platformy to: posiadanie przeglądarki internetowej Edge, Firefox, Safari lub Google Chrome w wersji wspieranej przez producenta.

§6

1. Konto Użytkownika umożliwia przeglądanie treści serwisu oraz dodawanie Komentarzy
2. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i publikowania na Platformie wyłącznie Komentarzy spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Administratora z tytułu zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika komentarzy nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
3. Korzystanie z Usługi, a w szczególności złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Komentarz Użytkownika nie narusza praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655) oraz praw własności intelektualnej jak również innych praw osób trzecich. . Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Administratora z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem powyżej wskazanych praw osób trzecich wynikających z Komentarzy zamieszczonych, przechowywanych i publikowanych przez niego na Platformie.
4. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczania, przechowywania i publikowania Komentarzy na Platformie oraz do zezwalania na ich czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie przez inne osoby zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
5. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Administratora z tytułu roszczeń osób trzecich, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Komentarzy zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego na Platformie ewentualnych roszczeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
6. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia Komentarze na Platformie we własnym imieniu, na własną rzecz jak również ponosi własną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania i zaniechania do pełnej wysokości szkody. Powyższe dotyczy również Komentarzy zamieszczanych przez osobę nieuprawnioną, której Użytkownik udzielił dostępu do własnego Konta Użytkownika. Udostępnienie przez Administratora Usługi na Platformie ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że Administrator nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia Komentarzy Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
7. Użytkownik nie może zamieszczać na Platformie Komentarzy, które będą zawierały:
treści sprzeczne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, adresy internetowe lub łącza (odnośniki, linki) do jakichkolwiek stron internetowych, których treści naruszają prawa Administratora lub prawa osób trzecich, dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu, stanowiące materiały informacyjne lub reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Administratora z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.

§7

Usunięcie Konta Osobistego następuje wskutek:

1. wniosku Użytkownika,
2. decyzji Administratora w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu.

Rozdział III

Dane osobowe i polityka prywatności

§8

Administrator dba o dane osobowe Użytkownika. Szczegółowy opis dotyczący ochrony danych osobowych znajduje się w polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział IV

Reklamacje

§9

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie redakcja@cyfrowekompetencje.pl.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Osobiste Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta Osobistego.

Rozdział V

Inne postanowienia

§10

1. Regulamin jest dostępny na Platformie pod adresem:
https://cyfrowekompetencje.pl/regulamin
2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Platformy.
4. Warunkiem dalszego korzystania z Platformy jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia”. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem Konta Osobistego i wszystkich informacji o zdanych bądź niezdanych egzaminach.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Platformy.

Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem: https://cyfrowekompetencje.pl/regulamin