cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejski program na rzecz umiejętności

Europejski program na rzecz umiejętności to 5-letni plan Unii Europejskiej, który opiera się na 10 działaniach określonych przez jego poprzednika, czyli program Komisji Europejskiej na rzecz umiejętności z 2016 r. Plan wysokiego poziomu ma na celu wyposażenie osób fizycznych i przedsiębiorstw w umiejętności cyfrowe niezbędne w życiu i pracy.

Europejski program na rzecz umiejętności stanowi uzupełnienie europejskiej strategii cyfrowej, strategii na rzecz MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) i istnieje w ramach planu odbudowy dla Europy. Plan ma kilka głównych celów: wzmocnienie trwałej konkurencyjności i przyczynienie się do realizacji celów i ambicji Europejskiego Zielonego Ładu, zwiększenie sprawiedliwości społecznej i równości poprzez wdrożenie pierwszej zasady Europejskiego filaru praw socjalnych, tj. dostępu do edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe życie dla wszystkich, a także poprawa ogólnej odporności i zdolności obywateli i przedsiębiorstw do reagowania na kryzysy.

W ramach europejskiego programu umiejętności zaplanowano 12 działań, które są zorganizowane wokół 4 głównych tematów

W europejskim programie umiejętności przedstawiono 12 nowych działań, których celem jest zmobilizowanie zainteresowanych stron i wypełnienie luki w zakresie umiejętności cyfrowych obywateli i przedsiębiorstw. Obejmują one:

  • Pakt na rzecz umiejętności – flagowe działanie ogłoszone 10 listopada 2020 r., mające na celu wspieranie umiejętności osób i organizacji, podnoszenie kwalifikacji, zmianę kwalifikacji oraz uczenie się przez całe życie dla wszystkich.
  • Wzmocnienie inteligencji w zakresie umiejętności i zapewnienie Europejczykom umiejętności niezbędnych do rozwoju kariery zawodowej.
  • Wsparcie na poziomie unijnym dla strategicznych działań w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji podejmowanych przez rządy krajowe i państwa członkowskie Unii Europejskiej.
  • Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie ulepszeń w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).
  • Wspieranie badań naukowych poprzez inicjatywę skierowaną do europejskich uniwersytetów oraz rozwijanie umiejętności i mobilności międzynarodowej naukowców.
  • Sprzyjanie rozwojowi umiejętności wspierających bliźniaczą transformację cyfrową i ekologiczną.
  • Środki mające na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków STEM i wspieranie rozwoju umiejętności przekrojowych, a także umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i transformacji cyfrowej.
  • Wspieranie umiejętności na całe życie oraz udostępnianie obywatelom i pracownikom Europy narzędzi i inicjatyw o wyraźnych ścieżkach uczenia się przez całe życie.
  • Nowe europejskie podejście do mikrokredytów i nowa platforma Europass
  • Zmienione ramy dotyczące umiejętności i inwestowania w umiejętności, w tym działania mające na celu poprawę inwestycji państw członkowskich w umiejętności.

Program na rzecz umiejętności wyznacza cele na rok 2025 w oparciu o wcześniej określone wskaźniki – takie jak zwiększenie udziału młodszych dorosłych, osób poszukujących pracy oraz osób z niewielkim doświadczeniem i o niższych kwalifikacjach. Komisja Europejska dąży do uruchomienia 540 mln programów kształcenia dorosłych i działań szkoleniowych, w tym 60 mln dla osób dorosłych o niższych kwalifikacjach oraz kolejnych 40 mln dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działania uruchomione w ramach europejskiego programu na rzecz umiejętności wspierają również większe cele na rok 2030 określone w ramach Cyfrowej Dekady (tj. zapewnienie 80% obywateli posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe), poprzez dążenie do zwiększenia całkowitej liczby osób dorosłych posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe do 230 milionów.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobistyTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska