cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop)

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją Unii Europejskiej z siedzibą w Salonikach w Grecji i biurami w Brukseli w Belgii. Europejska agencja została utworzona w 1975 r. w wyniku porozumienia państw członkowskich wchodzących w skład poprzedniej Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), w odpowiedzi na pilną potrzebę poprawy kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Agencja skupia szerokie grono zainteresowanych stron, takich jak decydenci, organizacje pracodawców i związki zawodowe, instytucje szkoleniowe, nauczyciele i szkoleniowcy oraz uczniowie w każdym wieku.

Cedefop pełni kilka funkcji we współpracy z Komisją Europejską, rządami krajowymi i zainteresowanymi stronami. Agencja opracowuje analizy polityczne dotyczące statystyk zatrudnienia w Europie i oferuje interaktywną mapę, zawierającą wizualne dane dotyczące edukacji i szkoleń dla każdego państwa członkowskiego. Oprócz wielu publikacji, wyników projektów i dobrych praktyk w sektorze VET, pracownicy sektora publicznego i prywatnego oraz zainteresowani obywatele mogą również uzyskać dostęp do raportów dotyczących poszczególnych krajów, analiz i trendów w zakresie technologii cyfrowych.

Cedefop wspiera również rządy krajowe i instytucje publiczne oraz działania mające na celu wspieranie umiejętności cyfrowych, uczenia się przez całe życie i rozwoju zawodowego we wszystkich grupach wiekowych i zawodach. Agencja angażuje się w określanie potrzeb w zakresie umiejętności poprzez Europejskie badanie umiejętności i zatrudnienia (ESJS), ogólnounijne badanie śledzące wymagania w zakresie umiejętności, niedopasowania oraz wspiera kształcenie dorosłych i mobilność siły roboczej na europejskich rynkach pracy. Cedefop informuje również o rozwoju europejskiej polityki kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) i przyczynia się do jej wdrażania we wszystkich państwach członkowskich.

Cedefop przyczynia się do tworzenia koncepcji, projektowania i wspiera wdrażanie wspólnych narzędzi europejskich, takich jak europejskie ramy kwalifikacji (ERK), Europass (wspólne europejskie ramy kompetencji cyfrowych uznawanych we wszystkich państwach członkowskich) oraz interaktywna platforma informacji o umiejętnościach Skills Panorama. Praca Cedefopu ma na celu poprawę warunków i możliwości zatrudnienia poprzez działania mające na celu ułatwienie młodym ludziom wejścia na rynek pracy, wspieranie osób bezrobotnych i niedostatecznie zatrudnionych w celu zmiany i podniesienia kwalifikacji oraz pomoc osobom przedwcześnie kończącym naukę w ponownym wejściu do systemu edukacji.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Kształcenie, bliżej niezdefiniowaneKształcenie nauczycieli przedszkolnychKształcenie nauczycieli bez specjalizacji przedmiotowejKształcenie nauczycieli ze specjalizacją przedmiotową
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska