cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejskie inicjatywy w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Ponieważ w Europie szybko zmienia się zapotrzebowanie na umiejętności, sektor szkolnictwa wyższego musi się dostosować, ponieważ ma wyjątkową pozycję, aby pomóc Europie stać się bardziej cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu. Z tego powodu Unia Europejska podjęła dwie inicjatywy w tym kierunku:  europejską strategię na rzecz szkół wyższych oraz wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie budowania mostów na rzecz skutecznej europejskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Kluczowa rola sektora szkolnictwa wyższego

Zielona i cyfrowa transformacja będzie wymagała wzrostu poziomu edukacji, badań i innowacji, dlatego instytucje szkolnictwa wyższego będą miały kluczową rolę w tym procesie, w tym:

  • kształtowanie zrównoważonych i odpornych gospodarek oraz uczynienie naszego społeczeństwa bardziej zielonym, sprzyjającym włączeniu społecznemu i bardziej cyfrowym
  • zapewnienie wysoko wykwalifikowanych Europejczyków z doskonałymi perspektywami zatrudnienia oraz zaangażowanych obywateli uczestniczących w życiu demokratycznym – 80% niedawnych absolwentów szkół wyższych w UE znajduje zatrudnienie w okresie krótszym niż 3 miesiące od ukończenia studiów.

Europejska strategia dla uczelni wyższych

W ramach Cyfrowej Dekady wyznaczono ambitne cele, zmierzające do tego, aby do 2030 r. 80% osób posiadało co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, a 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT było zatrudnionych.

Niniejsza strategia ma na celu wsparcie europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (ponad 5 000 w Europie), aby pomóc w osiągnięciu tych ambitnych celów. W tym celu w strategii określono cztery kluczowe cele:

  • Wzmocnić europejski wymiar szkolnictwa wyższego i badań naukowych.
  • Wspieranie uniwersytetów jako latarni morskiej naszego europejskiego stylu życia
  • Wzmocnienie pozycji uniwersytetów jako podmiotów zmian w ramach bliźniaczych transformacji ekologicznych i cyfrowych
  • Wzmocnienie uniwersytetów jako siły napędowej globalnej roli i przywództwa Europy.

Ponadto, aby w pełni wspierać rozwój strategii, Unia Europejska zaplanowała cztery projekty przewodnie:

  • Prace nad ustanowieniem statutu prawnego dla sojuszy instytucji szkolnictwa wyższego, aby umożliwić im łączenie zasobów, kompetencji i zdolności.
  • Zbadanie możliwości i niezbędnych działań w kierunku stworzenia wspólnego europejskiego dyplomu do połowy 2024 r.
  • Zwiększenie skali inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej poprzez wprowadzenie niepowtarzalnego europejskiego identyfikatora studenta, który będzie dostępny dla wszystkich mobilnych studentów w 2022 r., a dla wszystkich studentów uczelni wyższych w Europie do połowy 2024 r.

Budowanie mostów na rzecz skutecznej europejskiej współpracy w szkolnictwie wyższym

Komisja przygotowała również wniosek dotyczący zalecenia Rady, którego celem jest umożliwienie europejskim instytucjom szkolnictwa wyższego bliższej współpracy i ułatwienie tworzenia wspólnych programów międzynarodowych lub wspólnych stopni naukowych. Głównym celem wniosku jest zachęcenie państw członkowskich do wspierania zapewniania wysokiej jakości możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich, aby ułatwić podnoszenie i zmianę kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na które jest największe zapotrzebowanie.

Zalecenie ma na celu przeniesienie współpracy międzynarodowej na nowy poziom jakości i zakresu oraz przyniesienie bezpośrednich korzyści studentom w postaci poprawy ich umiejętności i szans na zatrudnienie poprzez łatwiejszy dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych kampusów międzynarodowych, mobilności za granicą oraz uczenia się interdyscyplinarnego.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Kształcenie, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, duże zbiory danych, łańcuch bloków, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa, 5G, oprogramowanie, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska