cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Pakt na rzecz umiejętności

Inicjatywa Pakt na rzecz umiejętności została oficjalnie uruchomiona przez Komisję Europejską 10 listopada 2020 r. Pakt na rzecz umiejętności to model wspólnego zaangażowania, który ma na celu uporządkowanie i zorganizowanie rozwoju umiejętności w całej Europie. Inicjatywa łączy wiele zainteresowanych stron na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym: organy rządowe, instytucje publiczne, służby zatrudnienia, podmioty świadczące usługi edukacyjne i szkoleniowe, naukowców i środowiska akademickie, partnerów społecznych, przedsiębiorstwa prywatne, izby handlowe i różne organizacje międzysektorowe z branż unijnych.

Poprzez ten model wspólnego zaangażowania Pakt na rzecz umiejętności ma na celu wspieranie sprawiedliwego i odpornego ożywienia gospodarczego oraz realizację ambicji związanych z ekologicznymi i cyfrowymi przemianami oraz strategii UE na rzecz przemysłu i MŚP. Komisja zaprasza organizacje publiczne i prywatne do połączenia sił i podjęcia konkretnych działań w celu podniesienia i zmiany kwalifikacji obywateli w Europie. Pakt jest pierwszym z projektów przewodnich w ramach europejskiego programu na rzecz umiejętności i jest mocno osadzony w europejskim filarze praw socjalnych. Członkowie Paktu na rzecz umiejętności przestrzegają karty kluczowych zasad i zobowiązują się do rozpoczęcia konkretnych działań w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji w celu promowania zasad.

Zasady Karty

  • Wspieranie kultury promującej uczenie się przez całe życie dla wszystkich.
  • Tworzenie trwałych partnerstw między członkami i interesariuszami Paktu na rzecz umiejętności.
  • Monitorowanie podaży i popytu na umiejętności, w tym działania mające na celu przewidywanie potrzeb w zakresie umiejętności w państwach członkowskich Unii.
  • Promowanie równości płci, równych szans dla wszystkich oraz inicjowanie działań przeciwko praktykom dyskryminacyjnym.

Od 2021 roku Komisja Europejska wprowadza specjalne dodatkowe usługi, których celem jest wspieranie członków Paktu na rzecz umiejętności w ich poszczególnych zobowiązaniach i inicjatywach.

Dedykowane usługi wsparcia

  • Utworzenie hubu sieciowego dla członków, który oferuje przestrzeń do znalezienia podobnie myślących partnerów i spotkania rówieśników, który łączy się z innymi istniejącymi narzędziami UE, takimi jak Europass, Skills Panorama, Europejska Sieć Publicznych Służb Zatrudnienia, EURES.
  • Promowanie działań członków Paktu i zapewnienie wsparcia poprzez hub wiedzy i różne wydarzenia: webinaria, seminaria i działania typu peer-learning.
  • Informacje na temat projektów, narzędzi, instrumentów, mechanizmów finansowych i najlepszych praktyk.
  • Utworzenie hubu wskazówek i zasobów, aby wspierać dostęp do informacji na temat istotnych funduszy unijnych, wskazówek dotyczących potencjalnych dróg finansowych oraz ułatwianie komunikacji i wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy członkami Paktu na rzecz umiejętności a krajowymi, regionalnymi i lokalnymi władzami i służbami publicznymi.

Finansowanie Paktu na rzecz umiejętności

Pakt na rzecz umiejętności będzie wspierany z funduszy unijnych, w szczególności poprzez Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i ma na celu pełne wykorzystanie środków finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027.

Dyskusja przy okrągłym stole z ekosystemami przemysłowymi

Ponadto komisarz Schmit i komisarz Breton organizują serię dyskusji przy okrągłym stole na wysokim szczeblu z przedstawicielami ekosystemów zgodnie z nową strategią przemysłową Unii Europejskiej. Celem tych spotkań jest zgromadzenie przedstawicieli różnych sektorów przemysłu, władz regionalnych, krajowych i lokalnych, podmiotów świadczących usługi w zakresie kształcenia i szkolenia, w tym podmiotów świadczących usługi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, a także różnych partnerów społecznych. Spotkania przy okrągłym stole jeszcze bardziej wzmocnią zaangażowanie w ramach Paktu na rzecz umiejętności i będą promować rozwój zrównoważonych ekosystemów przemysłowych opartych na umiejętnościach cyfrowych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobistyKształcenie, bliżej niezdefiniowaneNauki polityczne i wiedza o społeczeństwieUmiejętności zawodoweBiznes, administracja i prawo, gdzie indziej niesklasyfikowaneTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska