cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt ySKILLS

Projekt ySKILLS ma na celu wzmocnienie i zmaksymalizowanie długoterminowego pozytywnego wpływu środowiska technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT) na wiele aspektów dobrostanu wszystkich dzieci, poprzez stymulowanie odporności dzięki zwiększeniu umiejętności cyfrowych.

Projekt, finansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań i innowacji, skupia się na umiejętnościach cyfrowych, a w szczególności na pewnych zagrożeniach, które są związane z korzystaniem z mediów cyfrowych przez dzieci. Inicjatywa proponuje holistyczne, skoncentrowane na dzieciach podejście do zrozumienia, w jaki sposób korzystanie z Internetu i technologii cyfrowych ma zmienne konsekwencje dla praw dzieci do uczestnictwa, informacji, wolności słowa, edukacji i zabawy oraz do ochrony przed krzywdą.

W tym celu konsorcjum projektu – skupiające wiodące międzynarodowe ośrodki badawcze z zakresu medioznawstwa, nauk o komunikacji, badań nad młodzieżą, psychologii, pedagogiki, prawa, neuronauki edukacyjnej i socjologii (w tym KU Leuven, London School of Economics and Political Science, University of Helsinki i inne) – postawiło sobie 4 główne cele:

– Zdobyć szeroką wiedzę i lepszy pomiar umiejętności cyfrowych.

– Opracować i przetestować innowacyjny, oparty na dowodach model wyjaśniający i prognostyczny przewidujący złożony wpływ korzystania z ICT i umiejętności cyfrowych na poznawczy, psychologiczny, fizyczny i społeczny dobrostan dzieci.

– Wyjaśnić, w jaki sposób dzieci zagrożone (pod względem zdrowia psychicznego, pochodzenia etnicznego lub kulturowego, statusu społecznego i płci) mogą korzystać z możliwości internetowych pomimo czynników ryzyka (materialnych, społecznych, psychologicznych).

– Wygenerować wnikliwe, oparte na dowodach naukowych zalecenia i strategie dla kluczowych grup interesariuszy w celu promowania umiejętności cyfrowych i dobrostanu.

Wyniki ySKILLS zostaną ujęte w ramy praw dziecka, aby określić kroki wymagane do wzmocnienia polityki w kierunku bezpieczniejszego i ogólnie bardziej korzystnego korzystania z technologii cyfrowych przez dzieci.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowaneKształcenie, bliżej niezdefiniowaneTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska