cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC)

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) to wspólna inicjatywa, która łączy wiele zainteresowanych stron: Unię Europejską, państwa członkowskie UE, a także liczne podmioty prywatne, w celu rozwoju światowej klasy ekosystemu superkomputerów w Europie.

Inicjatywa została powołana do koordynowania prac i łączenia zasobów UE i krajów uczestniczących w celu rozwoju światowej klasy superkomputerów exascale oraz innowacyjnych technologii superkomputerowych wysokiego poziomu. Głównym celem EuroHPC jest uczynienie Europy światowym liderem w dziedzinie obliczeń o wysokiej wydajności (HPC). Wspólne Przedsiębiorstwo EuroHPC dąży do dostarczenia rozwiązań superkomputerowych, które zapewniłyby Europie cyfrową i technologiczną autonomię oraz ugruntowałyby jej reputację jako lidera w tej dziedzinie.

Inicjatywa ma na celu wsparcie rozwoju światowej klasy infrastruktury superkomputerowej w Europie poprzez rozmieszczenie i zabezpieczenie 3 komputerów klasy pre-exascale i 5 komputerów klasy petascale w Europie do roku 2021. Te najnowocześniejsze maszyny będą rozmieszczone w różnych krajach Europy i będą dostępne do użytku publicznego i prywatnego oraz dla społeczności naukowych i przemysłowych, zachęcając do szerszego wykorzystania technologii HPC w sektorach przemysłowych i akademickich obszarach badań. Zapewniając dostęp do zasobów superkomputerów instytucjom publicznym i prywatnym przedsiębiorstwom (zwłaszcza małym i średnim, lub MŚP), wspólne przedsięwzięcie EuroHPC ma również na celu usprawnienie działalności badawczej i innowacyjnej. Kolejnym celem inicjatywy jest ułatwienie działalności badawczej i innowacyjnej w dziedzinie HPC.

Ponieważ obecnie w Europie budowanych jest 7 superkomputerów, inicjatywa przyczynia się bezpośrednio do zapewnienia konkurencyjności Europy w skali globalnej poprzez skuteczne wykorzystanie technologii i innowacji we wdrażaniu. W szczególności poprzez utworzenie sieci krajowych centrów kompetencji HPC inicjatywa ma na celu wzmocnienie europejskiej wiedzy na temat technologii HPC oraz stymulowanie podaży technologii w Unii.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowaneTworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacjiBudownictwo oraz inżynieria lądowa i wodna
Technologia cyfrowa: obliczenia wielkiej skali
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska