cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

PODNOSZNIE KOMPETENCJI KADRY MENEDŻERSKIEJ POLSKICH MMŚP W ZAKRESIE CYFRYZACJI

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału kadr kierowniczych oraz osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z obszaru całego kraju poprzez podniesienie kompetencji w obszarze cyfryzacji. Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 600 osób z ok. 150 przedsiębiorstw.

Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Link: E-LIDERZY
Zasięg geograficzny: Polska
Forma finansowania:
grant
Pośrednik finansowy:

Centrum Edukacyjne ZS Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 03.182
00-697 Warszawa

PARP

Warunki finansowania:

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, spełniających następujące warunki:
a) należą do sektora MŚP;
b) posiadają siedzibę główną (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) na terenie Polski;
c) planują objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub osoby
przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
d) posiadają Analizę potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, a w przypadku nie posiadania
takiej analizy, deklarują gotowość do jej przygotowania w ramach Projektu;
e) spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
Dodatkowe kryteria premiujące:
■ status mikro lub małego przedsiębiorstwa (oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa) +15p.
■ MMŚP, które posiadają mapę drogową stworzoną w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży
nowych instrumentów inno_LAB PO IR 2014-2020 Pilotaż Przemysł 4.0 (oświad.) +10p.
■ wśród oddelegowanych do projektu pracowników Kobiety stanowią min.50% (dokumenty zgłoszeniowe) +5p.
■ wśród oddelegowanych do projektu pracowników jest min. jedna OzN (dokumenty zgłoszeniowe + kopia
orzeczenia o niepełnosprawności) +5p.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez
Przedsiębiorcę kosztów usług, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją
„współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zgodnie
z podpisaną przez Przedsiębiorcę Umową wsparcia