cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, jest to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn.zm.). Jego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań nieustannie zmieniającej się gospodarki.

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2022
Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2022 r:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek
  pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej
  sytuacji rynkowej
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
  związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
  województwie zawodach deficytowych
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin
  wielodzietnych
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
  Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
  Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
  zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
  wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez
  MRiPS
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
  technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz
  podnoszenie kompetencji cyfrowych
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Forma finansowania:
grant
Pośrednik finansowy:

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy

Warunki finansowania:

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.