cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Lekcja:Enter

Interwencja jest odpowiedzią na dotychczas niewielki stopień wykorzystania przez nauczycieli narzędzi TIK w procesie kształcenia, w szczególności stopień korzystania z publicznie dostępnych e-zasobów edukacyjnych. Efektem wsparcia będzie znaczące poszerzenie grona nauczycieli różnych przedmiotów (ze szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), którzy korzystają w procesie kształcenia z cyfrowych narzędzi edukacyjnych (narzędzi TIK i e-zasobów) oraz przygotowanie nauczycieli do regularnego korzystania z tych narzędzi.

Do dofinansowania w ramach konkursu zostanie wybrany wyłącznie jeden projekt biorący udział w konkursie, spełniający formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowanych spośród wszystkich wnioskodawców wnioskujących o dofinansowanie na realizację projektu.

Szkolenia w projekcie będą dedykowane nauczycielom ze szkół każdego typu (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), którzy chcą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe i osiągać dodatkowe efekty kształcenia dzięki stosowaniu i tworzeniu wartościowych e-materiałów.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Forma finansowania:
grant
Pośrednik finansowy:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Warunki finansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w niniejszym konkursie wynosi 50 000 000,00 PLN, która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15,37%).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu wynosi 20 000 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 000,00 PLN*.

*dopuszcza się możliwość zwiększenia maksymalnej kwoty dofinansowania w celu wzmocnienia efektów projektu