cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Nowoczesne kompetencje

Zapraszany do udziału w projekcie „Nowoczesne kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21”
Projekt „Nowoczesne Kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia mikro-, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.

W ramach działania szkoleniowo-doradczego (Kompetencje dla sektorów 2), mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników oferujemy przedsiębiorcom wsparcie finansowe na następujące szkolenia:

 1. Instalowanie i konfigurowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 2. Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury sieciowej
 3. Zarządzanie mobilnymi sieciami IP
 4. Konfigurowanie i zarządzanie routingiem sieciowym
 5. Administrowanie sieciami telekomunikacyjnymi
 6. Analiza danych w branży telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
 7. Obsługa klienta
 8. Zarządzanie projektami
 9. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem specjalista
 10. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem menedżer
 11. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem ekspert
 12. Zabezpieczanie danych w sieciach teleinformatycznych
 13. Zabezpieczanie systemów operacyjnych
 14. Radzenie sobie ze stresem
 15. Budowanie i zarządzanie zespołem
 16. Praca w zespole
 17. Efektywna komunikacja
 18. Język branżowy angielski
 19. Język branżowy niemiecki
 20. Język branżowy francuski
 21. Język branżowy rosyjski

Zarówno katalog szkoleń, jak i doradztwa nie jest zamknięty – więcej informacji w biurze projektu.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Polska
Forma finansowania:
grant
Pośrednik finansowy:

PARP

K.A.M. FIT Kamil Magoś

ul. Juranda 1/101
20-629 Lublin

+48 510 260 892
+48 506 827 360

fortis@protonmail.com

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej

ul. Tomasza Zana 38/408A
20-601 Lublin

+ 48 660 199 445

biuro@pracodawcy.lublin.pl

Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak

ul. Chopina 32 lok. 25

20-023 Lublin

tel./fax: 81 74 74 904

biuro@omega-lublin.eu

Warunki finansowania:

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę Umową dotyczącą refundacji kosztów usług rozwojowych.

Łącznie w projekcie planowane jest objęcie wsparciem 170 pracowników z minimum 80 przedsiębiorstw, spełniających kryteria udziału w projekcie.