cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Akademia IT – Estonia

Akademia IT to uruchomiony w 2012 roku program współpracy pomiędzy rządem Estonii, uniwersytetami, szkołami zawodowymi oraz przedsiębiorcami z branży technologii informacyjno-komunikacyjnych, którego celem jest podniesienie jakości edukacji związanej z ICT, rozwój badań w tej dziedzinie oraz zapewnienie cyfrowo wykwalifikowanej siły roboczej. Założenia programu uwzględniają z jednej strony potrzeby krajowego rynku pracy i społeczeństwa, a z drugiej strony kompetencje uczelni i szkół zawodowych.

Akademia IT jest koordynowana przez Radę Edukacji i Młodzieży Estonii (Harno). Harno zarządza programem Akademii IT, zapewniając wytyczne i monitorując szkolnictwo zawodowe i wyższe, prowadząc badania i analizy oraz koordynując współpracę między partnerami.

Główne cele programu to zapewnienie, że:

  • Estoński system edukacji zapewnia odpowiednie programy kształcenia specjalistów posiadających umiejętności i wiedzę z zakresu ICT, odpowiadające potrzebom krajowego rynku pracy.
  • Edukacja i badania w zakresie ICT oferowane w Estonii będą na wysokim poziomie i będą zrównoważone.
  • Specjaliści ICT rozwijają również kompetencje sektorowe, dla różnych sektorów.

Akademia IT ma trzy obszary działalności skupiające się na badaniach naukowych, szkolnictwie wyższym i szkolnictwie zawodowym w zakresie tematyki ICT.

W obszarze szkolnictwa zawodowego głównym celem jest podniesienie jakości zawodowego szkolnictwa średniego, tak aby programy te stały się bardziej atrakcyjne, programy nauczania i nauczanie były wysokiej jakości, a uczniowie po ukończeniu szkoły kontynuowali naukę w programach szkolnictwa wyższego. Działania obejmują opracowanie programów nauczania, podniesienie jakości nauczania, promowanie współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego i z przedsiębiorcami, opracowanie materiałów do nauki itp.

W odniesieniu do szkolnictwa wyższego celem jest zapewnienie, że umiejętności absolwentów odpowiadają potrzebom krajowym w zakresie rynku pracy i rozwoju gospodarczego. Działania w tym obszarze obejmują opracowanie programów nauczania, poprawę jakości nauczania, promowanie współpracy z przedsiębiorcami oraz wdrażanie nowych metod nauczania i studiowania.

Wreszcie, związane z badaniami, głównym celem jest zwiększenie potencjału, powiązanie badań i rozwoju z działalnością dydaktyczną na wszystkich poziomach szkolnictwa wyższego oraz rozwijanie współpracy z firmami i przedsiębiorcami. Fokusowe obszary badawcze to sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, nauka o danych i big data, interakcja robot-człowiek i Internet rzeczy w procesach przemysłowych, bezpieczeństwo i wiarygodność oprogramowania, sprzętu i systemów; cyfrowa transformacja i działania w zakresie uczenia się przez całe życie.

W wyniku innych krajowych działań opracowanych w oparciu o to podejście (np. program ProgeTiger), co dziewiąty student w Estonii wybiera studia w zakresie ICT na poziomie studiów licencjackich i wyższych. Ponadto w ciągu ostatnich 10 lat wskaźnik osób wybierających ICT na poziomie magisterskim rósł szybciej – jeden na siedmiu studentów podejmuje studia magisterskie w tym obszarze.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobisty, Kształcenie, bliżej niezdefiniowane, Umiejętności zawodowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Estonia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2012 00:00