cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

CrAL – Creative Audiovisual Lab – Chorwacja

Creative Audiovisual Lab na rzecz promowania krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów to projekt transgraniczny, realizowany w 6 krajach europejskich: Chorwacji, Belgii, Hiszpanii, Grecji, Litwie i Włoszech. Finansowany przez Erasmus+ i koordynowany przez ALL DIGITAL, celem projektu jest zwiększenie krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów wśród uczniów, rodziców i pracowników oświaty. W Chorwacji działaniami projektowymi zarządza Centrum Kultury Technicznej Rijeka (CTC Rijeka). Projekt rozpoczął się w 2021 roku i ma się zakończyć w styczniu 2024 roku.

Informacje ogólne

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 19 lat, a zwłaszcza do tych młodych ludzi, którzy mają niewystarczające umiejętności korzystania z mediów. Celem projektu jest zaoferowanie niezbędnych narzędzi i wiedzy „cyfrowym tubylcom”, a tym samym poprawa ich zrozumienia świata, w którym żyją, a także umiejętności korzystania z mediów i krytycznego myślenia. Ale dlaczego cyfrowi tubylcy?

Pokolenie Z należy do tej kategorii cyfrowych tubylców. Ale nawet jeśli młodzi ludzie dorastali z technologiami cyfrowymi, nie musi to oznaczać, że są domyślnie obeznani z technologią. Cyfrowi tubylcy dorastali w świecie, w którym audiowizualne treści online są wszędzie: i chociaż codziennie wchodzą w interakcje z technologią, często brakuje im umiejętności krytycznego myślenia i oceny otrzymywanych informacji. Dotyczy to w dużej mierze treści pochodzących z mediów – i często ryzykują, że staną się ofiarami dezinformacji, zwłaszcza w obliczu nieograniczonej ilości informacji, które można znaleźć w sieci.

Założenia i cele

CrAL jest skierowany nie tylko do młodych ludzi, ale także do całej społeczności, która ma z nimi do czynienia na co dzień. Na przykład, projekt ma na celu przeszkolenie również nauczycieli w szkołach średnich, jak również dostawców szkoleń ze środowisk zawodowych i nieformalnych, wspierając ich w umożliwieniu uczniom krytycznego myślenia i oceny jakości i przydatności informacji, które znajdują w Internecie. W projekt zaangażowani są również rodzice i pracownicy administracji szkolnej. W związku z tym, celami projektu są:

  • Zwiększenie wiedzy i szkolenia nauczycieli i rodziców, aby wiedzieli, jak kształcić uczniów w zakresie kreatywnego czytania audiowizualnego, pisania i tworzenia treści, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności korzystania z mediów.
  • Zaproponowanie nauczycielom i trenerom w każdym z 6 krajów europejskich, w których realizowany jest projekt, kursu mieszanego, opartego na solidnej metodologii kreatywnego pisania i czytania tekstów audiowizualnych, wraz z lekcjami wideo online za pośrednictwem wirtualnej platformy CrAL.
  • Zachęcenie uczniów do krytycznej interpretacji, oceny i produkcji treści audiowizualnych, wzmocnienie krytycznego myślenia i promowanie rozwoju kompetencji i umiejętności w zakresie umiejętności korzystania z mediów.
  • Stworzenie programu Audiovisual Literacy, który opiera się na krytycznym i nieszablonowym myśleniu.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Projekt opiera się na dobrej praktyce „Creative audiovisual writing and reading”, opracowanej we Włoszech i skaluje ją dalej, aby objąć 5 różnych systemów edukacyjnych w Chorwacji, Grecji, Włoszech, Litwie i Hiszpanii. Dzięki tej metodologii, projekt ustanawia innowacyjną ścieżkę szkoleniową, którą nauczyciele i trenerzy w innych krajach mogą zaadaptować i naśladować, zarówno w szkołach średnich, jak i w edukacji nieformalnej. Projekt ma również silny wymiar międzynarodowy: opracowany kurs szkoleniowy będzie dostępny w kilku językach, co obejmuje wielojęzyczne i multimedialne treści edukacyjne.

W ramach CrAL, od września 2022 roku, 60 nauczycieli przejdzie szkolenie w ciągu 5 tygodni w formacie blended. Oczekuje się, że rezultaty projektu trafią do kolejnych 250 uczniów (po 50 w każdym z 6 państw członkowskich UE), którzy poprawią swoje umiejętności krytycznego myślenia, a także zdolność do tworzenia różnego rodzaju treści audiowizualnych. Innym kluczowym aspektem jest zrównoważony rozwój, a platforma internetowa CrAL maksymalizuje wpływ projektu poprzez udostępnianie treści multimedialnych i dostęp do nich dla wszystkich, bez żadnych opłat.

Projekt ułatwia nabywanie umiejętności cyfrowych, ale także umiejętności miękkich, zgodnie z kompetencjami ram UE DigComp: Komunikacja, Współpraca, Kreatywność, Rozwiązywanie problemów itp. CrAL został również zaprojektowany z myślą o osobach zagrożonych i promuje włączenie społeczne grup defaworyzowanych, takich jak migranci. Zwiększa również świadomość społeczną szkół, systemów edukacyjnych, nauczycieli, rodziców i powiązanych społeczności, skupiając się na wartości treści audiowizualnych jako środka do rozwoju krytycznego myślenia i integracji cyfrowej. Jego międzynarodowy wymiar znajduje odzwierciedlenie w różnorodności partnerów uczestniczących w projekcie, do których należą również EGInA i Istituto Centrale per I Beni SONORI e Audiovisivi (ICBSA) we Włoszech, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) w Hiszpanii, Grecki Uniwersytet Otwarty (HOU) w Grecji oraz stowarzyszenie Langas ateit na Litwie. 

Projekt jest współfinansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej, Urząd Stowarzyszeń Rządu Republiki Chorwacji oraz Agencję Mediów Elektronicznych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Belgia, Chorwacja, Grecja, Włochy, Litwa, Hiszpania
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
15/01/2021 00:00
Data zakończenia:
14/01/2024 00:00