cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

O projekcie

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 700 szkołach (SP, SPP) województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5 040 nauczycieli/nauczycielek i 13 280 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

Zadania realizowane w Projekcie

Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie są ze sobą powiązane i tworzą logiczną całość. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, w ramach zadania I – Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podczas szkoleń podnoszą swoje kompetencje informatyczne oraz merytoryczne związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych z uczniami w ramach zadania III – Zajęcia dodatkowe dla uczniów. Podczas szkoleń nauczyciele nabywają umiejętności związane z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań TIK, które w ramach projektu dostarczane są w ramach zadania II – Wyposażenie szkół w sprzęt TIK oraz w ramach zadania IV – Narzędzia informatyczne dla szkół. 

Tematyka szkoleń dla nauczycieli jest ściśle powiązania z treściami kształcenia przekazywanymi uczniom  podczas zajęć pozalekcyjnych i odnosi się do specyfiki tematycznej podprojektów edukacyjnych. Zajęcia praktyczne podczas szkoleń dla nauczycieli polegają na pracy z wykorzystaniem sprzętu informatycznego dedykowanego każdemu z podprojektów edukacyjnych, realizowanych przez uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych.

Korzyści dla szkół biorących udział w Projekcie: 

związane z infrastrukturą IT:

 • Budowa sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu
 • Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK
 •  Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu
 • Umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli
 • Stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły
 • Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych 

związane w działaniami merytorycznymi

 • Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących projekty uczniowskie
 • Wynagrodzenie nauczycieli specjalistów ds. wdrażania technologii IT w szkole
 • Realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu, pracy metodą wyprzedzającą, wykorzystanie eksperymentów oraz różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu
 • Materiały biurowe dla zespołów uczniowskich
 • Refundacja kosztów wyjazdów uczniów związanych z pracą w zespole projektowym

wartość projektu
124 460 842,10 zł
dofinansowanie z UE
105 791 715,80 zł

Podprojekt Edukacyjny Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW)

Projekt CMDW jest zorientowany na nauki przyrodnicze, społeczne i matematykę i sprzyjać budowaniu pogłębionych związków uczniów z „małą ojczyzną”. Uczenie metodą dociekania naukowego ma służyć poznawaniu struktur i zależności w środowisku społeczno-przyrodniczym poprzez analizę relacji w czasie i przestrzeni.

W ramach CMDW planowane jest wykonywanie głównie w terenie, obserwacji, pomiarów i eksperymentów oraz wykorzystywanie komputerów do:

 • przetwarzania, wizualizacji, analizy i interpretacji własnych wyników,
 • zestawiania wyników grup uczniowskich z jednej szkoły z pomiarami wykonywanymi w innych szkołach dzięki serwerowi mapowemu (geoserwerowi) i internetowej bazie danych.

Problematyka, którą obejmują scenariusze zajęć realizowanych w ramach CMDW, dotyczy zjawisk pogodowych i klimatu, hałasu, odpadów i innych form zanieczyszczenia środowiska, emisji CO2 z gospodarstw domowych oraz cen produktów spożywczych.

Efektem końcowym podprojektu będą także kompetencje, umiejętności i wzrost rozumienia przez uczniów podstawowych związków pomiędzy przyrodą, a różnorodną działalnością współczesnych społeczeństw.

Nazwa podprojektu wynika z faktu, że projekt CSW@2020 obejmuje swoim zasięgiem województwo wielkopolskie, a 87% jego powierzchni znajduje się w granicach dorzecza Warty.

Mapa Dorzecza Warty

Podprojekt Edukacyjny Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski

Uczniowie zostaną podzieleni na grupy projektowe. Zadaniem każdej grupy projektowej będzie wybór wydarzenia, obiektu lub miejsca mającego znaczenie dla danego regionu. Praca uczniów będzie polegała na poszukiwaniach źródłowych, czyli pozyskaniu informacji dotyczących wybranego przez siebie tematu projektu z jak największej ilości źródeł (m.in. czasopisma, pamiętniki, relacje mieszkańców regionu).

Jednocześnie uczniowie będą gromadzili dokumentację w formie zdjęć i filmów. Ostatnim etapem pracy uczniów będzie stworzenie opisu w formie artykułu hasłowego zawierającego informacje o wybranym przez siebie miejscu, wydarzeniu lub obiekcie. Artykuły hasłowe będą wzbogacone o pełną dokumentację. Wspólnym efektem pracy uczniów, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach Projektu będzie encyklopedia dostępna w Internecie.

Strona encyklopedii

Podprojekt Edukacyjny Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

Głównym celem ULI jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Tematykę zajęć oraz narzędzia do ich realizacji dobierają opiekunowie w zależności od wieku oraz możliwości uczniów. Tematyka ta obejmuje m.in.: bezpieczeństwo w sieci, programowanie, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie,  opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające uczącego się w zdobywaniu umiejętności i zrozumieniu współczesnego świata oraz opracowanie materiałów stanowiących efekt finalny projekt.

Projekty grup uczniowskich

Podprojekt Edukacyjny Akademia Kształcenia Wyprzedzającego

Akademia Kształcenia Wyprzedzającego to podprojekt łączący dwa odrębne zadania. Pierwsze, o charakterze metodycznym, ma wprowadzić uczestników projektu w zagadnienia metodyczne strategii kształcenia wyprzedzającego i pomóc we wdrożeniu tej strategii do pracy pozaszkolnej. Strategia kształcenia wyprzedzającego: aktywuje posiadane informacje, pomaga je twórczo przetwarzać konstruuje nowe kompetencje kulturowe. 

Drugie zadanie polega na zapoznaniu się z bogactwem krajobrazu kulturowego Wielkopolski, w tym zwłaszcza regionu zamieszkiwanego przez uczestników projektu. Krajobraz kulturowy jest treścią merytoryczną tego podprojektu i głównym zadaniem projektowym.

Projekty grup uczniowskich Akademii Kształcenia Wyprzedzającego

Podprojekt Edukacyjny Klasy Akademickie

Podprojekt edukacyjny Klasy Akademickie skupia ludzi ciekawych. Ludzi, których łączy pasja – pasja poznawania tajemnic przyrody, pasja zgłębiania natury człowieka. W podprojekcie uczestniczą zorganizowane grupy osób, która podejmują się wyzwania naukowego, wspólnie ustalają temat badawczy i  przez cały rok realizują związany z nim projekt. Uczniowie tworzą zespoły badawcze, w którym każdy ma określoną rolę i zadanie do wykonania. Całość jest skrupulatnie dokumentowana i udostępniana w formie sprawozdań, zdjęć oraz filmów w Internecie. Efektem końcowym jest multimedialny artykuł podsumowujący całość badań i prezentujący jego efekty. Zespoły uczniowskie mają bezpośredni kontakt z najlepszymi wykładowcami akademickimi. Raz w miesiącu transmitowane są bowiem dla nich specjalne wykłady internetowe, podczas których otrzymują możliwość zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji.

Założeniem programu jest realizacja kształcenia na najwyższym poziomie, wyłanianie talentów i wyrównywanie szans edukacyjnych między uczniami i szkołami z większych i mniejszych ośrodków. Wykłady Akademickie są nadawane z sal multimedialnych stworzonych w ramach Projektu wykorzystaniem sprzętu teletransmisyjnego umożliwiającego bezpośredni kontakt i zadawanie pytań przez uczniów. Wykładowcami są autorytety naukowe z kraju i zagranicy. Uczniowie są uczestniczą w zajęciach w specjalnie przystosowanych gabinetach w swoich szkołach.

Ponadto uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych. Szkoły wybierają jeden z modułów tematycznych.

Wykłady akademickie

Podprojekt Edukacyjny Ligi Przedmiotowe

rogram przewiduje działania ukierunkowane na wsparcie uczniów zdolnych, zapewniając młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. W ciągu trwania projektu zostanie uruchomionych 6 lig przedmiotowych (filologia angielska, historia, matematyka/informatyka, geografia, fizyka, język polski), w których wezmą udział 24 szkoły ponadpodstawowe z Wielkopolski. Uczniowie podczas rozgrywek odpowiadają na pytania przygotowane przez pracowników naukowych z odpowiednich wydziałów.

Mecze rozgrywane są na żywo w systemie teletransmisji w okresie roku szkolnego. Zwycięża drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

Działanie w postaci lig przedmiotowych, ma przede wszystkim dostarczyć uczniom w zrozumiały i atrakcyjny sposób wiedzy, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik. Łączy zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: nauczyciel – uczeń z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji przy zachowaniu maksymalnej interaktywności. Projekt łączą elementy nauki, zabawy i rywalizacji.  Program przewiduje działania ukierunkowane na wsparcie uczniów zdolnych, zapewniając młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. W ciągu trwania projektu zostanie uruchomionych 6 lig przedmiotowych (filologia angielska, historia, matematyka/informatyka, geografia, fizyka, język polski), w których wezmą udział 24 szkoły ponadpodstawowe z Wielkopolski.

Ligii Przedmiotowe

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Regionalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
02/06/2016 00:00
Data zakończenia:
30/06/2023 00:00