cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich

Jesteś członkinią bądź członkiem Koła Gospodyń Wiejskich? Mamy coś dla Ciebie! Już w październiku tego roku (2022) ruszyło bezpłatne szkolenie z kompetencji cyfrowych dla Gospodyń i Gospodarzy, którzy chcą zacząć korzystać z Internetu lub rozpocząć działalność w sieci. Na projekt „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich” przeznaczono ponad 3,7 mln zł z Funduszy Europejskich Co zyskasz jako uczestnik? Otrzymasz, oprócz przyjemnie spędzonego czasu przy zdobywaniu nowych umiejętności, tablet na własność.

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich od lat cieszy się dużą popularnością. Organizacje te angażują lokalną społeczność w kultywowanie pamięci o miejscowych tradycjach i folklorze. Członkinie i członkowie Kół słyną także z wytwarzania rożnego rodzaju rękodzielnictwa nawiązującego do kultury ich regionu. Niestety, wiele z tych osób nie udostępnia swojej twórczości w sieci, przez co dotarcie do ich działalności jest utrudnione. Projekt „Cyfrowe Kola Gospodyń Wiejskich” jest kierowany właśnie do nich, by zachęcić ich do zaprezentowania swoich wyrobów internetowym odbiorcom.

Gospodynie będą mogły wziąć udział w serii bezpłatnych spotkań na terenie swojego powiatu, prowadzonych przez doświadczonych trenerów. W ramach warsztatów będzie można nauczyć się praktycznej obsługi sprzętu, jak i korzystania z sieci, komunikacji internetowej czy załatwiania spraw w formie online. Każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie, ponieważ zajęcia będą prowadzone w podziale na grupy o różnym poziomie zaawansowania, a zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać m.in. by promować swoje Koła na szeroką skalę lub skorzystać z nabytych umiejętności w codziennym życiu.

Naukę z pewnością ułatwią specjalne materiały szkoleniowe oraz tablety, które po zakończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymają na własność. Na chętnych czekają także certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Do 15 października trwa rekrutacja na warsztaty, które przewidziane są dla Kół Gospodyń Wiejskich w dwunastu powiatach: pułtuskim, garwolińskim, ostrowskim, biłgorajskim, włocławskim, koneckim, oleśnickim, toruńskim, łobeskim, łomżyńskim, tarnowskim oraz ryckim.

Projekt realizowany jest przez „Edukację Bez Barier – Fundację Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce” we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a szkolenia objęte są patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na zajęcia można się zapisać się poprzez zgłoszenie do lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich, telefonicznie pod numerem 22 112 04 88 bądź przez kontakt z powiatowym Pełnomocnikiem ds. KGW odpowiednim do miejsca zarejestrowania Koła lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: http://bezbarier.org.pl/projekt_cyfrowe-kgw.html.

Grupa docelowa Projektu:

Członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, zainteresowani z własnej inicjatywy podniesieniem, uzupełnieniem lub zdobyciem kompetencji cyfrowych z powiatów:

 • pułtuskiego, w województwie mazowieckim;
 • garwolińskiego, w województwie mazowieckim;
 • ostrowskiego w województwie mazowieckim;
 • biłgorajskiego w województwie lubelskim;
 • włocławskiego w województwie kujawsko-pomorskim;
 • koneckiego w województwie świętokrzyskim;
 • oleśnickiego w województwie dolnośląskim;
 • toruńskiego w województwie kujawsko-pomorskim;
 • łobeskiego w województwie zachodniopomorskim;
 • łomżyńskiego w województwie podlaskim;
 • tarnowskiego w województwie małopolskim;
 • ryckiego w województwie lubelskim.

Wsparciem w Projekcie, zostanie objętych 1200 członkiń/członków Kół Gospodyń Wiejskich z 12 powiatów, średnio 10 Kół Gospodyń Wiejskich z każdego powiatu, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do Projektu.
Szkolenia będą realizowane w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Szkolenia stacjonarne, będą realizowane na dwóch poziomach: optimum (podstawowy) oraz premium (średnio zaawansowany), szkolenia online na poziomach: certyfikowany B2 Podstawy pracy w sieci (podstawowy) lub certyfikowany S7 Współpraca online (średnio zaawansowany).

Zajęcia stacjonarne w ramach projektu będą prowadzone w formie warsztatów tak, aby uczestniczki i uczestnicy projektu mogli zdobyć jak najwięcej praktycznych umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych. Stacjonarna formuła zajęć pozwoli uczestniczkom i uczestnikom na swobodne i aktywne uczestniczenie w warsztatach pod okiem trenera. Bezpośredni kontakt z trenerem jest o wiele efektywniejszą formą zajęć z punktu widzenia osoby uczącej się. Z uwagi na charakter i zakres szkoleń, a przede wszystkim ze względu na grupę docelową planowane jest, iż w każdej grupie będzie około 10 osób. Tak nieliczne grupy zapewnią jak największy kontakt uczestnik – trener, co będzie gwarancją wysokiego poziomu nabycia umiejętności cyfrowych ćwiczonych podczas zajęć.

Dla osób zainteresowanych kursem certyfikowanym, przygotowującym do certyfikowanych egzaminów ECDL, zostaną zorganizowane szkolenia online. Forma online podyktowana jest formułowaniem grup z różnych Kół Gospodarstwa Wiejskiego z danego powiatu oraz pomiędzy powiatami. Zajęcia prowadzone będą śr. 1 raz w tygodniu, po południu, przez 9 tygodni, łącznie planowych jest 27 godzin szkolenia dla każdej grupy i dla każdego poziomu. Opracowane scenariusze zajęć uwzględniać będą i zostaną opracowane na podstawie katalogu umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych w projekcie Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

 • Szkolenia w formie warsztatów realizowane w wymiarze 27h tj. 9 spotkań po 3h, minimum raz w tygodniu.
 • Indywidualne podejście oraz wsparcie trenera przez cały okres szkoleniowy
 • Badanie kompetencji cyfrowych.
 • Zapewnienie każdej uczestniczce/uczestnikowi materiałów dydaktycznych dostępnych w postaci elektronicznej lub papierowej.
 • Doposażenie uczestników/uczestniczek w elektroniczny sprzęt – tablet.
 • Catering kawowy w trakcie realizacji szkoleń.

Realizacja Przedsięwzięcia przyczyni się także, co jest celem nadrzędnym, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID 19. Założenia Przedsięwzięcia Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich są zgodne z głównym celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który został zdefiniowany, jako „wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju”. Przedsięwzięcie jest bezpośrednio związane z obszarem rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa, w związku, z czym wpisuje się też w zakres interwencji Osi priorytetowej III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, a także dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn.

Inauguracja projektu: ‘’’Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich ‘’ w Golądkowie

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Regionalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
15/08/2022 00:00
Data zakończenia:
31/03/2023 00:00