cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

DigiBEST – badania i promowanie transformacji cyfrowej dla MŚP – Łotwa

W 2019 roku łotewskie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego (MoEPRD) uruchomiło projekt Digital Transformation of Business Environment (Digi BEST), realizujący cel europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w zakresie współpracy terytorialnej (INTERREG EUROPE – program współpracy międzyregionalnej – 2014-2020). W projekcie uczestniczy siedmiu partnerów z sześciu krajów: Austria, Włochy, Łotwa, Norwegia, Portugalia i Hiszpania (kraje partnerskie). Uniwersytet Łotewski uczestniczy w projekcie jako partner doradczy.

Celem inicjatywy jest promowanie i wspieranie konkurencyjności MŚP oraz oferowanie rozwiązań w zakresie transformacji cyfrowej MŚP na europejskich obszarach wiejskich, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod biznesowych, a także promowanie zrównoważonego i integracyjnego wzrostu w Europie i jej regionach.

W pierwszej fazie, od sierpnia 2019 r. do lipca 2022 r., oceniono stan procesu transformacji cyfrowej MŚP dla każdego kraju partnerskiego, podnosząc również świadomość i dzieląc się doświadczeniem w zakresie wyzwań i potrzeb oraz wspierając międzyregionalny proces uczenia się. W wyniku pierwszej fazy każdy partner projektu opracował plan działania związany z wybranym przez siebie instrumentem polityki w celu wzmocnienia transformacji cyfrowej w biznesie. Druga faza projektu będzie realizowana od sierpnia 2022 do lipca 2023 roku, w celu wdrożenia zdefiniowanego Planu Działania.

Całkowite finansowanie projektu wynosi ponad 1,5 mln euro.

Projekt DigiBEST na Łotwie

W ramach inicjatywy powołano grupę roboczą z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego, Państwowej Agencji Zatrudnienia, Związku Samorządów Terytorialnych Łotwy, regionów Vidzeme, Kurzeme, Rygi i Zemgale, Gminy Jelgava, Centrum Rozwoju Kompetencji Regionu Zemgale, Region Jelgava, Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Łotewski Klaster IT, Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa, Łotewska Konfederacja Pracodawców, Łotewskie Stowarzyszenie Otwartych Technologii, Ventspils Digital Center, oraz Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju.

W wytycznych dotyczących transformacji cyfrowej na lata 2021–2027 przedstawiono, w jaki sposób łotewskie przedsiębiorstwa nie wykorzystują jeszcze w pełni swojego cyfrowego potencjału (łotewski biznes jest w tyle za średnią unijną i nie poczyniono znaczących postępów w integracji technologii cyfrowych w firmach). Łotewskie firmy nadal nie wykorzystują w pełni potencjału sprzedaży towarów i usług online, pozostając znacznie w tyle za średnią UE pod względem odsetek przychodów z handlu elektronicznego w MŚP. Tylko 11 % MŚP sprzedaje towary w Internecie, co jest poniżej średniej Unii Europejskiej wynoszącej 17,5 %. Udział MŚP prowadzących handel transgraniczny jest również nadal poniżej średniej Unii – tylko 6,6% wszystkich MŚP w porównaniu z 8,4% w całej Unii, a tylko średnio 5,3% przychodów MŚP pochodzi z segmentu internetowego. Przedsiębiorstwa w ograniczonym stopniu korzystają z elektronicznej wymiany informacji, chmury obliczeniowej i mediów społecznościowych, a tylko 7,7% przedsiębiorstw wykorzystuje big data.

Inicjatywa DigiBEST podjęła te wyzwania z pomocą różnych działań krajowych.

Przeprowadzono badanie regionalne na temat transformacji cyfrowej i jej wpływu na MŚP, w tym ankiety z przedsiębiorcami i menedżerami, a następnie ćwiczenie Peer Review z udziałem ekspertów z Norwegii i Austrii w celu oceny łotewskich MŚP w zakresie transformacji cyfrowej oraz dostarczenia wniosków i zaleceń dotyczących sposobu jej promowania na Łotwie, poprawiając również wpływ instrumentów polityki (Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności). Podczas realizacji projektu zidentyfikowano również przykłady dobrych praktyk – zarówno na Łotwie, jak i w krajach partnerskich – w celu promowania wymiany doświadczeń i transferu wiedzy. Wreszcie, zorganizowano 6 spotkań grup roboczych i 15 indywidualnych spotkań z interesariuszami, aby aktywnie zaangażować ich w działania, ponieważ interesariusze odgrywają ważną rolę w realizacji projektu.

W wyniku tych działań opracowano Biznesową Mapę Drogową (Roadmap), jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w zakresie budowy Planu Działania. Ponadto, w wyniku rekomendacji, zdefiniowano plan działania na lata 2022–2023, który obejmuje różne działania: platformę one-stop w kierunku transformacji cyfrowej MŚP, bank wiedzy z przydatnymi zasobami dla przedsiębiorców oraz test dojrzałości cyfrowej MŚP w celu zapewnienia indywidualnych konsultacji i szkoleń. Działania te są realizowane przez Łotewską Agencję Inwestycji i Rozwoju oraz Łotewski Klaster IT.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Łotwa
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/06/2019 00:00