cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Digital Skills Bridge – Luksemburg

Program Digital Skills Bridge został uruchomiony przez Ministerstwo Pracy, Zatrudnienia oraz Gospodarki Społecznej i Solidarnej Luksemburga (ADEM) jako ukierunkowane działanie mające na celu wsparcie firm, przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników w zakresie technologii cyfrowych.

Na szerszym poziomie inicjatywa miała również przyczynić się do podniesienia ogólnego poziomu kompetencji cyfrowych, ułatwienia integracji technologicznej oraz poprawy dostępności i dostępu obywateli, pracowników i osób poszukujących pracy do usług cyfrowych.

Inicjatywa obejmowała studium wykonalności i dwa projekty pilotażowe. Pierwszy projekt pilotażowy, który trwał od maja 2018 do listopada 2019, miał dwa główne cele:

  • Przeciwdziałanie ograniczeniu siły roboczej oraz niektórych zawodów i umiejętności w wyniku automatyzacji i nowych rozwiązań cyfrowych, przy jednoczesnej ocenie dynamiki rynkowej i sektorowej przynoszącej zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe.
  • Przeciwdziałanie niedopasowaniu umiejętności i minimalizowanie negatywnego wpływu cyfryzacji na zatrudnienie.

Aby osiągnąć te cele, projekt przeprowadził analizę ilościową i jakościową najbardziej dotkniętych kompetencji cyfrowych, aby określić najbardziej odpowiedni kierunek działań dla dotkniętych pracowników. Digital Skills Bridge wspierał również ogólny proces przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji poprzez zapewnienie szkoleń, doradztwa, coachingu, zapewnienia jakości i wsparcia finansowego. Do udziału w projekcie kwalifikowały się firmy, które chciały przeszkolić swoich pracowników w zakresie transformacji cyfrowej, jak również firmy poszukujące nowych wykwalifikowanych pracowników. Wyniki projektu pilotażowego są wykorzystywane przez ADEM do tworzenia przyszłych usług i wsparcia dla zainteresowanych firm i pracowników oraz przyczyniają się do rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli i siły roboczej w Luksemburgu.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Luksemburg
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/05/2018 00:00
Data zakończenia:
01/06/2019 00:00