cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Doradztwo, szkolenia i certyfikacja w zakresie ICT dla bezrobotnej młodzieży – Grecja

Za programem stoi SEPE, Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Informatycznych i Komunikacyjnych Grecji, będące również członkiem greckiej Narodowej Koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia.

W czerwcu 2022 roku Stowarzyszenie uruchomiło inicjatywę, której celem jest zapewnienie wsparcia doradczego, szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz usług certyfikacyjnych dla 1 600 bezrobotnych w wieku od 25 do 29 lat. Aby skorzystać z programu, uczestnicy muszą być zarejestrowani jako bezrobotni w Urzędzie Pracy (DYPA). Muszą być również absolwentami kierunków związanych z ICT z uczelni wyższych (AEI), instytutów kształcenia technologicznego (TEI), instytutów szkolenia zawodowego (IEK), liceów zawodowych (EPAL) i szkół zawodowych (EPAS): ze wszystkich regionów kraju.

Informacje ogólne i cele

To konkretne działanie miało na celu dostarczenie już wyspecjalizowanym pracownikom sektora ICT dodatkowej wiedzy, podstawowych i konkretnych umiejętności zawodowych w dziedzinach związanych z sektorem ICT, które mają znaczny potencjał wzrostu dla greckiej gospodarki (zgodnie z normami międzynarodowymi i krajowymi) – a tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie.

Kolejnym celem jest poprawa wydajności i zwiększenie efektywności zasobów ludzkich. Sama koncepcja programu jest zgodna z metodologią specyficznej wiedzy, która jest związana z wymaganiami rynku pracy, a zwłaszcza z dynamicznym sektorem ICT. W ten sposób celem jest zapewnienie doradztwa, certyfikacji i szkoleń dla bezrobotnych młodych ludzi, a tym samym zajęcie się trzecim filarem koalicji Digital Skills & Jobs.

Idea projektu podkreśla znaczenie modernizacji systemów edukacji i szkoleń, które obecnie nie przygotowują młodych ludzi w wystarczającym stopniu do funkcjonowania w gospodarce i społeczeństwie cyfrowym oraz przejście do podejścia opartego na uczeniu się przez całe życie, tak aby ludzie mogli dostosowywać swoje umiejętności w zakresie ICT przez całe życie i w miarę potrzeb.

Każdy beneficjent może wybrać kształcenie spośród następujących kierunków specjalizacji: Technik informatyk i sieciowy, Administrator sieci, Administrator baz danych, Programista baz danych, Technik aplikacji komputerowych, Specjalista ds. projektowania stron internetowych i aplikacji, Technik bezpieczeństwa systemów informatycznych, Specjalista ds. systemów e-commerce, Analityk systemów informatycznych, Administrator systemów informatycznych oraz Open Software Developer.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Istnieje wiele dowodów świadczących o zrównoważonym rozwoju programu. Poprzez pierwszą oś programu, „działania w zakresie doradztwa zawodowego” dba się o to, aby pomóc beneficjentom jak najlepiej wykorzystać umiejętności, które już posiadają, poprzez innowacyjne metody wspierające rozwój osobisty i awans zawodowy.

Działania w zakresie doradztwa zawodowego: 2 etapy

Dostosowane i zindywidualizowane doradztwo w zakresie wspierania umiejętności odbywa się w 2 fazach. W fazie 1 oceniana jest wiedza i umiejętności beneficjenta, co pomaga określić specyficzne potrzeby edukacyjne oraz ukształtować temat i poziom szkolenia. W fazie 2 program koncentruje się na badaniu zdolności, predyspozycji i zainteresowań uczestnika, pielęgnowaniu umiejętności, które pomogą efektywniej zarządzać życiem osobistym i zawodowym. Obejmuje to: identyfikację przeszkód i barier związanych z dostępem do rynku pracy i dalszej edukacji, analizę technik poszukiwania pracy i udzielanie wskazówek oraz pomoc uczestnikom w tworzeniu i doskonaleniu CV.

Działania szkoleniowe

W ramach drugiej osi działania, działań szkoleniowych, uczestnicy mają możliwość zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które znacznie zwiększą ich szanse na zatrudnienie i przyspieszą adaptację do zmian w środowisku biznesowym.

Działania szkoleniowe są tak skonstruowane, aby zawierały 600 godzin ustawicznego kształcenia zawodowego (200 godzin teorii i 400 godzin praktyki) w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych. Działalność szkoleniowa jest realizowana przez akredytowane podmioty szkoleniowe, a praktyki są realizowane w przedsiębiorstwach, w warunkach pracy w rzeczywistych sytuacjach. W szczególności SEPE prowadzi Rejestr Przedsiębiorstw, które pokrywają zapotrzebowanie na staże w ramach projektu.

Certyfikacja

Certyfikacja, czyli ostatnia oś w ramach programu, zapewnia, że nabyte umiejętności i kwalifikacje uczestników są dostarczane w oparciu o ustandaryzowane procedury i przeprowadzane przez akredytowane jednostki certyfikujące zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi standardami.

Rezultaty i powiązania z innymi politykami unijnymi

Inicjatywa opiera się na programie na rzecz umiejętności w Europie i jest również powiązana z Kształtowaniem cyfrowej przyszłości Europy, planem odbudowy dla Europy, zwiększonym wsparciem dla zatrudnienia młodzieży oraz krajową strategią na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia – Biblią transformacji cyfrowej.

Kształcenie i szkolenie większej liczby młodych ludzi do zawodów cyfrowych prowadzi do stworzenia dużej puli utalentowanych młodych specjalistów cyfrowych, którzy są gotowi do pracy i mogą podjąć rosnącą liczbę nieobsadzonych stanowisk pracy dla specjalistów ICT w Europie.

Już 4 z 10 beneficjentów ostatniego programu szkoleniowego SEPE znalazło pracę, głównie w firmie, w której odbywali staż. 

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Grecja
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2020 00:00