cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

EdTech – Estonia

W ramach krajowej strategii edukacji i planu rozwoju, Estonia przyczynia się do rozwoju sektora technologii edukacyjnych (EdTech).

Celem strategicznym jest wspieranie tworzenia systemu edukacji skoncentrowanego na uczniu, który wspiera samokierowanie ucznia – osobistą zdolność każdego ucznia do wyznaczania celów i planowania swojego rozwoju.

Założenia i cele

Głównym celem współpracy jest doprowadzenie do powstania nowych usług EdTech, zapewnienie różnych programów ułatwiających dalszy rozwój tych usług i firm w oparciu o naukę, a także pomoc w działaniach eksportowych. Dzięki tej współpracy państwo ma na celu trzon wielu usług potrzebnych do stworzenia interoperacyjnego systemu usług edukacyjnych, co oznacza, że dostawcy usług edukacyjnych będą wymieniać dane, aby zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenie edukacyjne dla każdego ucznia. Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad budową infrastruktury cyfrowej, która ułatwi tę wymianę danych.

Tło i informacje ogólne

Współpraca rozpoczęła się w 2018 roku, kiedy państwo sfinansowało stworzenie obszaru koncentracji EdTech w finansowanej przez rząd organizacji o nazwie StartUp Estonia. Od tego czasu sektor EdTech znacznie się rozwinął podczas współpracy, odnotowując potrojenie dostawców usług, 168% wzrost obrotów i 81% wzrost zatrudnienia w sektorze od 2017 do 2021 roku.

Program miał na celu wspieranie rozwoju społeczności wspierającej startupy EdTech. W tym celu zaczęli przybliżać przełomowe innowacje edukacyjne do szkół, w tym pomagać we wprowadzaniu nowych estońskich startupów EdTech na rynek i wspierać istniejące, aby przejść na rynek globalny i stać się kolejnymi krajowymi sukcesami.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Komunikacji. Państwo postrzega rozwój sektora EdTech pól na pól jako konieczność edukacyjną i szansę gospodarczą.

W 2020 roku sektor i społeczność dojrzały do tego, by stworzyć organizację w postaci EdTech Estonia. Od tego czasu ministerstwo podpisało z organizacją umowę o partnerstwie strategicznym, a zarówno obowiązki, jak i finansowanie rozwoju sektora w coraz większym stopniu przenosiły się na EdTech Estonia.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

EdTech Estonia prowadzi obecnie wszystkie główne etapy wsparcia cyklu życia dla usługodawców sektora, co w 2021 roku pomogło Estonii zdobyć tytuł Międzynarodowego Programu EdTech Roku na Bett Awards.

Estonia w swojej administracji publicznej priorytetowo traktuje wysoki poziom interoperacyjności między swoimi systemami informacyjnymi. Doprowadziło to do wysokiego poziomu zdolności administracyjnych w sektorze publicznym, ale także w edukacji. Dane dotyczące uczniów i nauczycieli są łatwo wymieniane między różnymi systemami administracyjnymi, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Dalsza współpraca między sektorem publicznym i prywatnym ma jednak kluczowe znaczenie dla dalszego rozwijania zdolności systemu edukacji do zapewnienia rozwoju prawdziwie samodzielnych uczniów z pomocą technologii.

Pierwszy krok w kierunku ustalenia wspólnych celów w tym zakresie pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi został określony w memorandum o porozumieniu i współpracy pomiędzy EdTech Estonia jako przedstawicielem firm z sektora oraz z różnymi ministerstwami w 2022 roku. Dokument ten nakreśla obowiązki i wspólne cele, stanowiąc ramy dla dalszej przyszłej współpracy.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Estonia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
15/05/2018 00:00