cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

iDecide – Cypr

Projekt iDecide był realizowany na Cyprze przez okres 3 lat, od października 2017 r. do sierpnia 2020 r. Projekt koordynowany przez cypryjskie Ministerstwo Edukacji i Kultury (MOEC) zgromadził szeroką gamę partnerów europejskich, w tym: Universitatea din Pitești (UPIT) w Rumunii, Uniwersytet w Peloponezie (UOP) w Grecji, non-profit Cardet – Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology na Cyprze, Louth Meath Education and Training Board (LMETB) w Irlandii, gminę Lousada w Portugalii oraz przedsiębiorstwo InnovADE

Cele i zadania

Jednym z głównych celów cypryjskiego projektu iDecide było opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi i towarzyszącego mu kursu szkoleniowego w celu wsparcia tworzenia polityki opartej na zmniejszaniu marginalizacji między społecznościami. Celem projektu było również zapewnienie wsparcia administratorom szkół, nauczycielom, pracownikom oraz lokalnym i regionalnym urzędnikom państwowym poprzez środowisko promujące inkluzywne podejmowanie decyzji, dyskusję i debatę. Metodologia zestawu narzędzi opiera się na bogatym repozytorium danych, zebranych w trakcie trwania projektu, które podkreślają, w jaki sposób podejmowanie decyzji na poziomie szkoły wpływa na uczniów z nieuprzywilejowanych społeczności i oferuje konkretne zalecenia dla wszystkich interesariuszy w tej dziedzinie.

Platforma e-learningowa iDecide udostępnia kursy online, zasoby umiejętności i przydatne materiały pomocnicze pracownikom szkół, nauczycielom, uczniom i rodzicom, umożliwiając im umieszczenie integracji (i integracji cyfrowej) w centrum ich działań. Aby stworzyć zestaw narzędzi i materiały szkoleniowe, projekt iDecide zmapował istniejący stan rzeczy poprzez kwestionariusze, wywiady i grupy fokusowe, metody badań i zbierania danych.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Zestaw narzędzi jest łatwy do przeniesienia w przyjaznym dla użytkownika formacie pakietu z różnymi zasobami cyfrowymi, aby wspierać personel szkolny i rodziców w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na wyniki i samopoczucie uczniów w szkole, został uznany za udany w angażowaniu różnych interesariuszy w integracyjny proces decyzyjny, który stawia umiejętności cyfrowe w centrum programów edukacyjnych. Projekt iDecide zdołał również wzmocnić współpracę i wymianę informacji oraz dobrych praktyk pomiędzy zaangażowanymi interesariuszami oraz pomiędzy różnymi obszarami w Europie.

Kurs wprowadzający był dostępny w 2 formatach: face-to-face i online i był skuteczny w wywołaniu dyskusji na temat najlepszych praktyk w zakresie włączania przy opracowywaniu i wdrażaniu polityki i procedur szkolnych. Podkreślono również znaczenie tworzenia polityki opartej na dowodach, która jest stale dostosowywana w celu zmniejszenia różnic w wynikach nauczania dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Kształcenie nauczycieli przedszkolnych, Kształcenie nauczycieli bez specjalizacji przedmiotowej, Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją przedmiotową, Kształcenie, gdzie indziej niesklasyfikowane, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Cypr
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/10/2017 00:00
Data zakończenia:
19/02/2023 00:00