cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Inżynieria i analiza danych z Certyfikatem „Studia z Przyszłością” 2022

Kierunek studiów inżynieria i analiza danych (studia I stopnia) prowadzone na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy WMiFS przy współpracy z WEiI, został wyróżniony Certyfikatem Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” 2022.

Studenci kierunku inżynieria i analiza danych będą posiadali gruntowną wiedzę matematyczną z zakresu m.in.:

 • analizy matematycznej,
 • algebry liniowej,
 • równań różniczkowych,
 • rachunku prawdopodobieństwa,
 • statystyki matematycznej,
 • teorii grafów i sieci,
 • metod optymalizacji,
 • szeregów czasowych.

Studenci nabędą również praktyczne umiejętności m.in.:

 • stosowania i/lub tworzenia metod i narzędzi informatycznych (w tym: języków programowania (np. C, C++, R, Python), systemów i sieci komputerowych, baz i hurtowni danych, systemów baz danych, systemów rozproszonych, systemów bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, kryptografii) do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych, 
 • łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, niezbędne do oceny funkcjonalności i efektywności metod informatycznych oraz rozwiązań technicznych, a także ich stosowania do rozwiązywania postawionych problemów,
 • prognozowania, wnioskowania i prezentacji wyników,
 • korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych właściwych dla środowiska inżynierskiego i biznesowego, zdobyte podczas zajęć ze specjalistami-praktykami oraz podczas praktyk zawodowych,
 • identyfikacji oraz formułowania specyfikacji złożonych problemów z zakresu inżynierii i analizy danych, uwzględniających ich aspekty pozatechniczne, w tym aspekty prawne oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony danych,
 • wzbogacania swojej wiedzy o aktualne trendy rozwojowe związane z postępem naukowym i technicznym, w obrębie wykonywanych zadań,
 • planowania i organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwoli studentom kierunku inżynieria i analiza danych rozwijać swoją karierę zawodową w instytucjach związanych z przemysłem, jak i ośrodkach naukowo-badawczych, a także kontynuować studia na drugim stopniu.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe, duże zbiory danych, oprogramowanie, chmura obliczeniowa
Typ inicjatywy: Unijna
Link: STR
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczne