cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

KI Campus (Kampus AI) – Niemcy

Kampus AI (KI Campus w języku niemieckim) rozpoczął się w 2019 roku jako projekt pilotażowy, finansowany przez niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Niemiec (BMBF) w celu opracowania platformy edukacyjnej dla każdego, kto chce zdobyć wiedzę specyficzną dla AI. Od tego czasu KI Campus był dalej rozwijany przez kilka organizacji i organów, w tym Stifterverband, Niemieckie Centrum Badawcze Sztucznej Inteligencji (DFKI), Instytut Hasso Plattnera (HPI), NEOCOSMO i Instytut mmb, aby stworzyć obecną wersję platformy cyfrowej (aktualna od 2020 r.).

Informacje ogólne i cele

Od 2020 roku niemiecki Kampus udostępnia bezpłatną platformę cyfrową, z wyborem kursów dotyczących AI. Celem platformy internetowej jest budowanie sieci między uczącymi się, dostawcami szkoleń w zakresie kursów AI i ekspertami edukacyjnymi, a tym samym poprawa jakości świadczenia nauczania AI, umiejętności i kompetencji. W trakcie tego procesu dostawcy szkoleń są połączeni ze sobą i otrzymują wsparcie w zakresie projektowania i wdrażania kursów online, podcastów, materiałów wideo i innych zasobów umiejętności cyfrowych. Z kolei osoby uczące się są zachęcane do przekazywania w odpowiednim czasie informacji zwrotnych na temat kursów, w których uczestniczyły, za pośrednictwem platformy KI Campus, oraz do poprawy jakości bazy zasobów.

Kampus promuje również wymianę wiedzy i mobilność badawczą ekspertów w całej Unii oraz zbudował zrównoważone partnerstwo z podobnymi platformami i inicjatywami na poziomie globalnym i krajowym. Aby to wspierać, Kampus stworzył wielowarstwowe społeczności praktyki, które łączą wszystkie podmioty w sferze AI – jest to ekosystem dla poprawy kompetencji AI, który jednocześnie kształtuje KI Campus.

KI Campus posiada również AI Expert Labs, które funkcjonują jako zbiorniki „Think and Do” Kampusu. AI ExpertLabs służą jako centralne węzły innowacji w zakresie treści i rozwoju metodologicznego. Utworzony w celu ułatwienia tworzenia sieci i wymiany wiedzy między ekspertami w zakresie wdrażania AI, naukowcami, nauczycielami technologii cyfrowych i ICT oraz praktykami IT.

Dlaczego jest to dobra praktyka? 

Kampus ułatwia nawiązywanie kontaktów między uczącymi się poprzez ustanowione sieci oparte na różnych tematach i poziomach. Koordynuje również naukę w wirtualnych lub regionalnych grupach lokalnych, oferując uczącym się przystępny sposób wejścia w środowisko szkoleniowe na własnych warunkach.

Sieć wykładowców i nauczycieli jest podobnie wspierana w celu włączenia wyciągniętych wniosków, doświadczeń i modułów możliwości kształcenia do treści ich szkoleń. Oznacza to, że możliwości szkoleniowe i moduły można łatwo dostosować do innych kontekstów i krajów lub grup docelowych. Organizatorzy szkoleń otrzymują również porady pedagogiczne i wskazówki dotyczące włączania dydaktycznych innowacyjnych możliwości szkoleniowych do oferowanych przez nich kursów i zasobów. Współpraca jest kluczowym warunkiem KI Campus: AI Expert Labs wspierają wymianę wiedzy między ekspertami tematycznymi z różnych działów aplikacji na temat przekrojowych zagadnień.

Od momentu rozpoczęcia działalności w 2020 r., Kampus z powodzeniem zbudował ogólnokrajowy (i globalny) ekosystem odpowiednich graczy w dziedzinie cyfrowej (od badań i środowisk akademickich, do przemysłu i biznesu, edukacji i polityki). Wyniki i rezultaty platformy cyfrowej i treści nauczania są możliwe do przeniesienia i wspierają rozwój nowych treści nauczania lub określenie potrzeb i wymagań edukacyjnych. W ten sposób Kampus wspiera lepiej poinformowane społeczeństwo w zakresie tematów związanych z AI i przyczynia się do poprawy edukacji w zakresie AI w Niemczech i za granicą.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Niemcy
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/03/2019 00:00