cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

KLASA z ECDL*/ICDL**

Program KLASA z ECDL usprawnia i uatrakcyjnia naukę informatyki w szkole. Pozwala przygotować uczniów do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie umiejętności komputerowych. Udział w Programie jest bezpłatny i można do niego przystąpić w dowolnym momencie. Zapraszamy wszystkie rodzaje szkół, zainteresowane zapewnieniem wysokiego, europejskiego standardu nauczania informatyki.

*Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – jednolity certyfikat dla całej Unii Europejskiej, a pod nazwą ICDL (International Computer Driving Licence) dla reszty świata**

Propozycja Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) dla szkół – Program KLASA z ECDL – pozwala przygotować uczestników do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie podstawowych umiejętności cyfrowych (komputerowych). Korzyści z przystąpienia do Programu KLASA z ECDL:

➢    dla uczniów:
✓    standaryzacja i uporządkowanie umiejętności komputerowych zgodnie z europejskim, wypracowanym od ponad 20 lat standardem
✓    przygotowanie do zdobycia potrzebnego na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy certyfikatu ECDL
✓    możliwość zdobycia certyfikatu ECDL w sprzyjających warunkach
✓    wymiana wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół biorących udział w projekcie
✓    udział i współpraca w ramach projektów, akcji czy konkursów organizowanych w projekcie

➢    dla szkoły i nauczycieli:
✓    założenie edukacyjnego laboratorium ECDL w szkolnej pracowni komputerowej
✓    korzystanie ze znaków firmowych ECDL na stronach szkoły, folderach i innych materiałach
✓    możliwość zaproponowania uczniom ciekawej i atrakcyjnej formy dodatkowego rozwoju
✓    możliwość współpracy ze szkołami biorącymi udział w przedsięwzięciu – wymiana doświadczeń, rozwój, rywalizacja, wspólne projekty
✓    możliwość zdobycia uprawnień egzaminatora ECDL dla nauczyciela informatyki
✓    pomoc i wsparcie ze strony Koordynatora Regionalnego ECDL w regionie
✓    dostęp do materiałów ćwiczeniowych opracowanych przez PTI

Ogólne założenia Programu KLASA z ECDL

Do pobrania: 

UMOWA – POROZUMIENIE

REGULAMIN

Szkoła podpisuje umowę partnerstwa w Programie KLASA z ECDL w oparciu o poniższe ustalenia:
➢    Klasy realizują program nauczania zgodny z podstawą programową, poszerzony o treści wynikające z sylabusa certyfikacji ECDL, stwarzając uczniom możliwość przygotowania się do egzaminów.
➢    Nauczyciel otrzymuje wsparcie od Koordynatora Regionalnego ECDL w zakresie organizacji egzaminów ECDL.
➢    Pracowania informatyczna w szkole uzyskuje nieodpłatnie status Laboratorium Edukacyjnego ECDL.
➢    Informacje o udziale klas w programie znajdują się na stronie internetowej szkoły lub innych materiałach informacyjnych.
➢    Informacja o udziale szkoły w projekcie „KLASA z ECDL” znajduje się na stronie ECDL.
➢    Szkoła otrzymuje prawo do korzystania z logotypów: KLASA z ECDL, ECDL i PTI.
➢    Nauczyciel informatyki ma możliwość zdobycia certyfikatu egzaminatora ECDL.
➢    Uczniowie biorą udział w konkursach informatycznych, projektach.
➢    Klasa otrzymuje patronat merytoryczny nad realizacją programu informatyki z PTI.
➢    Nauczyciel otrzymuje wsparcie w ramach organizacji konkursów informatycznych na szczeblu szkolnym, miejskim lub regionalnym.
➢    Uczniowie i nauczyciele mogą współpracować na różnych płaszczyznach, dzieląc się doświadczeniami i pomysłami z innymi uczniami i nauczycielami z klas z ECDL, biorących udział w programie.
➢    Udostępnione zostaną kontakty do szkół w innych krajach europejskich realizujących podobne programy.
➢    Szkoły współuczestniczą w organizacji i obchodach Dni Otwartych ECDL.
➢    Dla wszystkich chętnych (w szczególności uczniów szkół ponadgimnazjalnych) istnieje możliwość przystąpienia do certyfikacji ECDL Advanced.
➢    Szkoły, uczestniczące w Programie otrzymają Certyfikat “KLASA z ECDL”.

Czym jest certyfikat ECDL i dlaczego warto go mieć?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) to europejski standard umiejętności komputerowych, opracowany i stale aktualizowany w oparciu o badania wymagań pracodawców. Niezbędny, aby młodych ludzi dobrze przygotować do wejścia na rynek pracy, ale też dobrze przygotować do czynnego uczestnictwa w życiu codziennym.

Zdobywając odpowiedni certyfikat ECDL przedstawiasz pracodawcy swoje kompetencje komputerowe potrzebne w pracy zawodowej.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: KLASA z ECDL
Zasięg geograficzny: Polska