cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Kurs umiejętności cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową – Portugalia

Politécnico de Santarem zorganizował kurs umiejętności cyfrowych dla rynku pracy dla osób z poziomem niepełnosprawności równym lub wyższym niż 60% w Portugalii.

Kurs ten oparty jest na pierwszym modelu edukacji włączającej w szkolnictwie wyższym dla osób z ograniczeniami intelektualnymi i promuje rozwój umiejętności cyfrowych w grupach zagrożonych. W szczególności kurs zyskuje na znaczeniu w świetle nowych przepisów portugalskich, które zobowiązują firmy zatrudniające ponad 75 pracowników do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Cele kursu to:

  • Zwiększenie kompetencji cyfrowych (ICT) dla populacji z poziomem niepełnosprawności 60% lub więcej w Portugalii;
  • Poprawa korzystania z usług i narzędzi cyfrowych;
  • Promowanie umiejętności cyfrowych (ICT), które zwiększają zdolność do zatrudnienia i częściową niezależność.
  • Kształcenie potencjalnych pracodawców i mentorów w zakresie tworzenia sieci kontaktów, aby mogli oni tworzyć powiązania i trwałe wsparcie dla młodych ludzi w miejscu pracy;
  • Nawiązać partnerstwo z przedsiębiorczymi firmami, które skupiają się na tworzeniu miejsc pracy sprzyjających włączeniu społecznemu;
  • Promowanie interakcji między środowiskiem biznesowym a instytucjami edukacyjnymi i badawczymi.

Wyniki pierwszej edycji kursu

W zakończonej już edycji kursu wzięło udział 11 studentów, którzy wszyscy ukończyli kurs z sukcesem.  Sześciu z nich weszło już na rynek pracy w takich firmach jak Deloitte, Polytechnic Institute of Santarém, El Corte Inglês, Stowarzyszenie Vida com Vida i CTT Bank.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Umiejętności zawodowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi dorosłymi
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Portugalia
Typ finansowania: Prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2020 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00