cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

LO w chmurze z wymianą wiedzy – Legnica

 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

Kontakt: szkola@1liceum.pl, tel. 76 86 227 58

“Przystąpiliśmy do społeczności szkół, które są zaangażowane w transformację cyfrową edukacji, ponieważ chcieliśmy stać się szkołą wyróżniającą się innowacyjnymi metodami nauczania oraz uczenia się.”


Wprowadzenie TIK oraz infrastruktury chmurowych do pracy w szkole

I LO w Legnicy stara się wspierać kreatywność i innowacyjność. W tym celu wykorzystuje potencjalne możliwości uczniów i nauczycieli oraz efektywnie korzysta z nowoczesnych pomocy naukowych. Narzędzia TIK stosowane są zarówno w pracy dydaktycznej jak i wychowawczej oraz w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (indywidualne toki nauczania i programy nauki, nauczanie indywidualne), a także podczas zajęć pozalekcyjnych – przedmiotowych kół olimpijskich i warsztatów maturalnych. Są też wykorzystywane zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych.

Wdrażanie TIK szkoła rozpoczęła co najmniej w 2016 roku, gdy przystąpiła do społeczności placówek edukacyjnych zaangażowanych w transformację cyfrową edukacji, prowadzonej przez jednego ze znanych producentów technologii komputerowej. Te szkoły wyróżniają się innowacyjnym podejściem do uczenia z wykorzystaniem TIK (w tym pracy w chmurze). Inspirują przy tym inne szkoły oraz nauczycieli. Warto się przyjrzeć bliżej, jak systemowo wprowadzano TIK w tej placówce.

W wypracowanie wszystkich omówionych tutaj rozwiązań zaangażowani byli przedstawiciele całego środowiska szkolnego – dyrekcja i grono pedagogiczne oraz Parlament Uczniowski (uczniowie) i Rada Rodziców (rodzice). Za bezpośrednie wdrożenie TIK w szkole odpowiada dyrektor oraz nauczyciele informatyki, którzy pilotują proces wykorzystania nowych technologii oraz dostosowania szkolnego sprzętu do wymagań konkretnych programów i aplikacji. Te same osoby odpowiadają również za przystosowanie konkretnych pracowni przedmiotowych do możliwości wykorzystania dostępnych narzędzi nowoczesnej edukacji. Pięć takich w pełni wyposażonych pracowni szkoła otrzymała w 2018 roku z programu realizowanego przez miasto Legnica. Poprawiło to warunki kształcenia i podniosło efektywność nauczania w zakresie TIK.

Całe grono pedagogiczne szkoły zostało też przeszkolone z wykorzystania TIK, przy czym szczególną uwagę poświęcono edukacji na odległość. Dzięki temu w jej trakcie pracujący w liceum nauczyciele wykorzystują różnorodne narzędzia ułatwiające kontakt z uczniami i uczennicami, realizację programu, a także weryfikowanie wiedzy i umiejętności uczniów. W związku z tym z TIK korzystują obecnie nauczyciele wszystkich zespołów międzyprzedmiotowych: humanistycznego, języków obcych, przedmiotów ścisłych, przedmiotów geograficzno-przyrodniczych, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa. TIK są też wykorzystywane przez nauczycieli realizujących z uczniami indywidualne toki i programy nauki oraz przez opiekunów olimpiad przedmiotowych i w trakcie warsztatów maturalnych. W ramach programu IPET odpowiednie narzędzia ułatwiające naukę są dostosowywane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapisanymi w orzeczeniu o ich niepełnosprawności. TIK znajdują też zastosowanie we wdrażanych w szkole innowacjach pedagogicznych (programach autorskich), np. na warsztatach matematyczno-algorytmicznych, dziennikarskich, społeczno-prawnych, laboratoryjnych warsztatach chemicznych, czy podstawach architektury.

W te wszystkie działania wpisuje się też wdrożenie od 2018 roku w bibliotece szkolnej systemu „Academica”. Zapewnia on zdalny dostęp do zasobów Biblioteki Narodowej, umożliwiając zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczaniem publikacji w postaci cyfrowej. Są też one udostępniane na dedykowanych komputerach znajdujących się w danej bibliotece.

W szkole kładzie się nacisk na wymianę wiedzy i doświadczeń w kadrze pedagogicznej. Jedną z wykorzystywanych do tego form jest prowadzenie zajęć otwartych. Pozwalają one na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i zdobywanie wiedzy dotyczącej dodatkowych możliwości prowadzenia zajęć na dany temat. Uczestniczący w takich spotkaniach nauczyciele dzielą się swoimi pomysłami oraz pasją (stawianie na rozwój zamiłowań u nauczycieli i uczniów jest jednym z założeń przyświecających pracy szkoły), a jednocześnie prezentują możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii podczas realizacji programu danego przedmiotu. Organizowane są również szkolenia dla pedagogów prowadzone przez nauczycieli informatyki, podczas których przekazywana jest wiedza z zakresu obsługi programów i aplikacji przydatnych na lekcjach, szczególnie w zdalnym nauczaniu. Wymiana doświadczeń odbywa się również w formie elektronicznej w szkolnej chmurze, w grupie Nauczyciele (przez udostępnianie materiałów i linków). Szkoła dzieli się też wiedzą z innymi placówkami edukacyjnymi z Legnicy w ramach organizacji konkursu informatycznego „LIZAK”. W jego trakcie odbywają się warsztaty dla uczniów i oddzielnie dla nauczycieli informatyki. I LO współpracuje także z innymi szkołami działającymi w regionie, dzieląc się z nimi dobrymi praktykami.

Efekty podjętych na przestrzeni lat działań można w pełni docenić w czasie edukacji na odległość. Szkole udało się przejść płynnie z dnia na dzień w tryb lekcji prowadzonych w sposób zdalny, ponieważ zarówno uczniowie, jak i nauczyciele już wcześniej potrafili posługiwać się narzędziami takimi jak Teams. Cała praca szkoły i jej kontakty z uczniami była też już oparta na narzędziach wchodzących w skład pakietu Office 365.

Lista inicjatyw w których szkoła bierze udział, w tym wielu związanych z wdrażaniem TIK – https://1liceum.pl/s-projekty.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2016 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00