cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program „Creative Communities for Digital Inclusion (CCDI)” – Portugalia

​​​​​​​Program „Creative Communities for Digital Inclusion (CCDI)” to podejście promujące włączenie cyfrowe, odpowiadające na potrzeby ludzi i ich społeczności.

Wykluczenie cyfrowe może stanowić przeszkodę dla różnych form uczestnictwa, autonomii i komunikacji, co ma wpływ na wykonywanie obowiązków obywatelskich. Najbardziej narażone grupy ludności wymagają konkretnych działań w celu promowania integracji i umiejętności cyfrowych, zwłaszcza osoby starsze, młodzież zagrożona, osoby o różnorodności kulturowej i językowej, osoby o specjalnych potrzebach, o niskich dochodach, bezrobotne lub o niepewnym zatrudnieniu itp.

Społeczności te zamierzają podnieść świadomość społeczną na temat znaczenia cyfryzacji, poprzez zdiagnozowanie umiejętności cyfrowych ludności i określenie różnych poziomów biegłości. Inicjatywa szkoli również techników zaangażowanych w koordynację i rozwój WWI oraz mentorów w zakresie włączenia cyfrowego różnych wrażliwych grup odbiorców (studentów szkół wyższych, dzieci i młodzieży oraz innych osób ze społeczeństwa obywatelskiego). Opracowuje również zasoby pedagogiczne i treści szkoleniowe oraz tworzy technologię wspierającą działania dotyczące włączenia cyfrowego i szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele inicjatywy CCDI

Głównymi celami CCDI są:

  • Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród zagrożonych populacji w Portugalii;
  • Zwiększenie więzi społecznych, solidarności i obywatelstwa;
  • Promowanie rozwoju więzi międzypokoleniowych;
  • Lepsze wykorzystanie usług i narzędzi cyfrowych;
  • Promowanie bardziej odpornych społeczności;
  • Rozwój kompetencji kulturowych (na poziomie osobistym, zaangażowanych organizacji i społeczności) poprzez podejście oparte na współpracy, które łączy różne perspektywy;
  • Zwiększenie uczestnictwa młodzieży i zachęcanie do pozytywnych postaw uczestnictwa (mentorzy).

W 2019 roku w Portugalii powstało 10 programów pilotażowych i przygotowano raport na temat wpływu projektu na społeczność. Niektóre z tych społeczności nadal działają, mianowicie na północy kraju, w Barcelos i Guimarães.

CCID są rozwijane w ramach Osi Włączenia, koordynowanej przez Sofię Marques da Silva. Oś jest jedną z osi organizacyjnych Narodowej Inicjatywy na rzecz umiejętności cyfrowych 2030 (INCoDe.2030), która obejmuje cztery inne osie: Edukacja, Kwalifikacje, Specjalizacja i Badania.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Portugalia
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/10/2010 00:00
Data zakończenia:
31/12/2024 00:00