cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program stażowy dla studentów informatyki wraz z programem doradztwa – Węgry

Węgierskie firmy z branży ICT odczuwają poważny niedobór wykwalifikowanych/przeszkolonych/dyplomowanych pracowników IT. Około 50% studentów informatyki porzuca studia przed ich ukończeniem z powodu przyjęcia dobrze płatnych ofert pracy zawodowej. Jednocześnie studenci uniwersytetów często nie posiadają wiedzy na temat najnowszych technologii lub innych umiejętności, których wymaga rynek IT.

Aby poradzić sobie z tym zjawiskiem powstał projekt „Code your future!”, a w jego ramach tzw. program stażowy i związany z nim program doradczy.

Projekt „Code your future!” – tło i Informacje ogólne

Zakrojony na szeroką skalę krajowy projekt „Code your future!” ma na celu zwiększenie w najbliższych latach liczby studentów kończących studia w dziedzinie informatyki, a tym samym przyczynić się do rozwiązania problemu obecnego niedoboru kadr IT, który staje się coraz bardziej istotny z punktu widzenia gospodarki krajowej. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kształcenia w zakresie kompetencji informatycznych w szkolnictwie wyższym, tak aby system kształcenia dostarczał rynkową wiedzę odpowiadającą potrzebom podmiotów gospodarczych. Projekt wspiera studentów uczelni w poznawaniu technologii wykorzystywanych przez firmy z branży ICT. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego z wykorzystaniem EFS i realizowany przez KIFÜ, rządową Agencję Rozwoju Technologii Informacyjnych oraz Węgierskie Stowarzyszenie ICT, które wzięło na siebie wiodącą rolę m.in. w realizacji tzw. programu stażowego oraz działania w ramach programu doradczego.

W ramach programu stażowego studenci i firmy uczestniczące w programie stażowym otrzymały wsparcie w zakresie zarządzania talentami oraz dodatki związane ze szkoleniami stażowymi. Student mógł zdobyć 500 godzin praktyk w jednej firmie i pracować w maksymalnie 3 firmach w trakcie trwania programu. Stażyści mogli pracować maksymalnie 20 godzin tygodniowo w okresie pilnym i maksymalnie 40 godzin tygodniowo w pozostałych okresach. Wynagrodzenie stażystów było finansowane z projektu do wysokości gwarantowanej płacy minimalnej na Węgrzech.

Program zawiera ważny dodatkowy element – „Rozwój kompetencji mentorów”, czyli szkolenie dla przedstawicieli firm, którzy będą mieli do czynienia ze stażystami. Kompetencje zostały przekazane mentorom podczas 16-godzinnego szkolenia, które pomagają specjalistom z branży ICT przygotować się do pracy w charakterze mentorów ze stażystami. Podczas szkolenia przekazano mentorom wiedzę i kompetencje, które pozwoliły im wyznaczać cele ważne zarówno dla stażysty/stażystki, jak i dla firmy, skutecznie zarządzać konfliktami, delegować zadania, a także ustalać procesy monitoringu i ewaluacji.

Główne rezultaty zrealizowanych działań

Program został wdrożony przez firmę pośredniczącą (wybraną w drodze zamówienia publicznego ze względu na charakter host projektu), która realizowała interwencję zgodnie z metodologią opracowaną przez IVSZ i jej partnera. Aby projekt dostarczał wielu konkretnych rozwiązań dla tego wyzwania, zbadano różne programy stażowe i metody pracy różnych agencji współpracujących z uczniami. Przeprowadzono około 20 wywiadów z firmami ICT, omawiając ich wewnętrzne opcje szkoleniowe, programy stażowe, potrzeby, trudności i inne.

Ostateczna koncepcja odzwierciedlała potrzeby firm oraz najbardziej efektywny i najłatwiejszy sposób zatrudnienia studentów. Ważnym czynnikiem było odciążenie firm od skomplikowanych procedur administracyjnych związanych z zamówieniami publicznymi poprzez określenie m.in. zadań studenckich centrów doradztwa zawodowego, a mianowicie:

  • Rekrutacja studentów uczelni wyższych.
  • Znajdowanie stanowisk stażowych w firmach z branży ICT.
  • Prowadzenie całych procedur zatrudniania od rozmów kwalifikacyjnych do onboardingu pracownika, od przygotowania listy obecności do dokumentacji płacowej.
  • Zawieranie umów o świadczenie usług z firmami oraz umów o współpracy ze studentami.

Główne rezultaty podczas 2 zrealizowanych programów stażowych:

  • 230 firm z branży ICT miało w pełni sfinansowane praktyki studentów uczelni informatycznych na łączną liczbę 240 godzin (średnio) pracy stażowej.
  • 760 studentów uczelni informatycznych miało możliwość odbycia praktyk.

Inicjatywa jest zarządzana przez Stowarzyszenie IT Węgier (IVSZ) w ramach projektu „Code your future!” koordynowanego przez Rządową Agencję Rozwoju Technologii Informacyjnych. IVSZ jest wspólną platformą sektora technologii informacyjnych, telekomunikacji i elektroniki na Węgrzech, organem reprezentującym interesy i zagadnienia sektorowe i społeczne ponad bezpośrednimi interesami biznesowymi.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: duże zbiory danych, chmura obliczeniowa, 5G, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Węgry
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2016 00:00