cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program „Umiejętności cyfrowe dla MŚP w Bułgarii”

Program „Umiejętności cyfrowe dla MŚP w Bułgarii” został uruchomiony w 2018 roku przez Global Libraries Bulgarian Foundation (GBLF). Inicjatywa, wcześniej realizowana na Łotwie, została z powodzeniem powielona w Bułgarii i miała na celu połączenie bibliotek z prywatnymi przedsiębiorstwami, aby mogły one podjąć rolę ośrodków edukacyjnych w zakresie nowoczesnej wiedzy cyfrowej i umiejętności specyficznych dla MŚP. Partnerami GLBF są Stowarzyszenie „Made in Bulgaria – Union of Small and Medium Business” oraz Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (LIKTA).

Program jest finansowany w ramach procedury „Transnational and Danube Partnerships for Employment and Growth” Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu „Umiejętności cyfrowe dla MŚP w Bułgarii” było zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia, łącząc podmioty z sektora publicznego i prywatnego, oraz poprawa umiejętności siły roboczej w Bułgarii, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników MŚP.

Założenia i cele

Projekt miał na celu zbudowanie trwałych partnerstw międzynarodowych pomiędzy interesariuszami z Łotwy i Bułgarii oraz zachęcenie do transferu innowacyjnych praktyk, takich jak:

  • Adaptacja interaktywnego modelu szkoleniowego opartego na nauce online, szkoleniach face to face i praktycznym zastosowaniu wiedzy, w celu nabycia kompetencji cyfrowych przez pracowników MŚP w całym kraju;
  • Ustanowienie bibliotek publicznych jako centrów cyfrowego włączenia pracowników i poprawy perspektyw trwałego zatrudnienia 30 pracowników z MŚP w trzech bułgarskich okręgach.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Inicjatywa osiągnęła znaczące rezultaty, realizując różne działania, w tym: pięciodniową wizytę 8 ekspertów i 2 MŚP z Bułgarii na Łotwie, oferującą możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie budowania umiejętności cyfrowych dla siły roboczej. Lokalne sieci partnerskie interesariuszy w 3 regionach Bułgarii (Plovdiv, Smolyan i Stara Zagora) zostały rozwinięte w trakcie realizacji projektu.

Kluczową siłą było również dostosowanie nowego programu edukacyjnego z modułami nauczania, aby umożliwić nabycie niektórych z najbardziej aktualnych umiejętności cyfrowych potrzebnych pracownikom MŚP (i dostosowanych do ich konkretnych potrzeb). Tematy dotyczyły: marketingu cyfrowego, usług w chmurze dla MŚP, bezpiecznych transakcji online i współpracy oraz ochrony danych i prywatności.

Ponadto zorganizowano trzy 1-miesięczne szkolenia pilotażowe gromadzące 30 pracowników w różnych MŚP w kontekście współczesnych kompetencji cyfrowych w bibliotekach regionalnych. Oceniono również innowacyjne metody i podejścia zaadaptowane z programu łotewskiego.

Wyniki i wpływ

W wyniku działań projektu 30 pracownikom MŚP w trzech okręgach udało się podnieść swoje umiejętności cyfrowe poprzez łatwy dostęp do elastycznych form uczenia się nieformalnego. Spowodowało to poprawę produktywności pracowników, podniosło konkurencyjność uczestniczących MŚP na rynku pracy i promowało trwałość zatrudnienia.

Wyniki zostały rozpowszechnione poprzez kampanię, która dotarła do 960 bibliotek z sieci Global Libraries – Bułgarskiej Fundacji, prawie 1400 członków stowarzyszenia „Made in Bulgaria” oraz licznych interesariuszy zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Marketing i reklama, Umiejętności zawodowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Technologia cyfrowa: chmura obliczeniowa, telekomunikacja, oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Bułgaria, Łotwa
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/11/2017 00:00
Data zakończenia:
31/12/2018 00:00