cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt „Our Voice Counts!” – Rumunia

Projekt „Our Voice Counts!” („Nasz głos się liczy!”) realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomoc i Programy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – Agenda 21 w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Bibliotekarzy i Bibliotek Publicznych w Rumunii, Stowarzyszeniem Starlight Petra oraz Norsensus Mediaforum Norway.

Projekt trwał od sierpnia 2021 do września 2022 roku i jest finansowany ze środków Active Citizens Fund Romania w ramach EEA Grants 2014-2021.

Informacje ogólne i cele

Dzieci i młodzież z wadami wzroku i słuchu mają niską zdolność poznawania i dochodzenia swoich praw, doświadczają trudności w integracji społecznej i integracji na rynku pracy. W projekcie zaproponowano serię sesji edukacyjnych, kampanii informacyjnych, wydarzeń i spotkań z władzami lokalnymi, mających pomóc w podniesieniu świadomości na temat praw osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społecznością.

Program odbywał się w Bukareszcie i powiecie Buzau, w 7 szkołach specjalnych i 7 szkołach edukacji powszechnej. Adresowany jest głównie do dzieci i młodzieży z wadami słuchu i wzroku, w wieku od 11 do 26 lat.

Celem projektu jest zmiana mentalności i postawy mieszkańców Bukaresztu, Buzau i Ramnicu Sarat poprzez działania informacyjne i rzecznicze promujące prawa człowieka i prawa dziecka, zaprojektowane w celu zwalczania stereotypów, uprzedzeń oraz praktyk wykluczenia i marginalizacji, które dotykają dzieci i młodzież z wadami słuchu i wzroku oraz ich rodziny.

Scenariusz projektu przewiduje, że uczestnicy z dysfunkcją wzroku i słuchu korzystają z doświadczenia ANBPR w zakresie Digital Storytelling, w celu nabycia umiejętności cyfrowych i twórczych przy wsparciu technologii. Te nowe umiejętności doprowadzą do lepszej motywacji osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu do inwestowania w edukację osobistą i zawodową, do poprawy sytuacji społecznej i prawidłowego rozumienia praw człowieka z perspektywy i korzyści grup wrażliwych.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Działania zaproponowane w projekcie mają na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat praw dzieci i młodzieży z wadami wzroku i słuchu, zwiększenie ich zdolności do dochodzenia swoich praw, integrację społeczno-intelektualną tych wrażliwych grup poprzez zaangażowanie 7 szkół partnerskich z głównego nurtu edukacji publicznej w działania rzecznicze i wydarzenia publiczne, które pokazują obywatelom możliwości i umiejętności tych beneficjentów zagrożonych wykluczeniem.

Ważną cechą programu są cyfrowe opowieści tworzone przez uczestników z udziałem i pod kierunkiem wykwalifikowanych twórców cyfrowych opowieści. Pod koniec projektu wybór 50 historii cyfrowych stworzonych na etapie realizacji został wykorzystany jako materiał upowszechniający i przykład dobrych praktyk w przyszłych kampaniach rzeczniczych dotyczących praw człowieka i włączenia osób zagrożonych wykluczeniem. Wszystkie produkty stworzone w ramach projektu będą dostępne do użytku i po realizacji dla wszystkich zainteresowanych (osób, organizacji, instytucji).

Projekt ma potencjał do replikacji przez inne zainteresowane podmioty, a władze centralne i lokalne będą mogły przejąć elementy projektu w ramach centralnych i lokalnych strategii dotyczących edukacji nieformalnej w zakresie praw człowieka dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Rumunia, Norwegia
Typ finansowania: Prywatne
Data rozpoczęcia:
01/06/2021 00:00
Data zakończenia:
30/06/2022 00:00