cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Smart Łotwa – narzędzie DIGINNO

Smart Łotwa („Gudra Latvija” po łotewsku) to inicjatywa, która ma na celu promowanie umiejętności cyfrowych i wspieranie zrozumienia technologii cyfrowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na Łotwie i w krajach sąsiednich. Jej największe osiągnięcie, narzędzie SME Digital Maturity Online Recommender Tool (Diginno), jest oparte na metodologii LIKTA, Łotewskiego Stowarzyszenia Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, i jest wspierane przez projekt „#R050 DIGINNO z Interreg Baltic Sea Region”. Inne zainteresowane strony wspierające inicjatywę to Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa, jak również różne stowarzyszenia branżowe i firmy z sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Narzędzie internetowe jest skierowane przede wszystkim do pracowników na poziomie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami przemysłowymi (MŚP), takich jak członkowie zarządu, kierownicy ds. rozwoju, właściciele i dyrektorzy. Narzędzie zapewnia łatwą w użyciu metodologię i ocenia dojrzałość cyfrową w dziesięciu wymiarach biznesowych:

  • Transformacja cyfrowa i konkurencja.
  • Zarządzanie danymi finansowymi.
  • Środowisko zasobów ludzkich.
  • Zarządzanie relacjami z klientami.
  • Zarządzanie zasobami.
  • Komunikacja i relacje z klientami.
  • Digitalizacja procesów.
  • Polityka i praktyki bezpieczeństwa.
  • Digitalizacja w produkcji.
  • Perspektywy innowacji i wzrostu.

Narzędzie Diginno pozwala przedsiębiorstwom dokonać dokładnej oceny dojrzałości cyfrowej ich firmy, określając mocne i słabe obszary. Ponadto użytkownicy otrzymują dalszą wiedzę na temat koncepcji transformacji cyfrowej, procesów i wpływu. Narzędzie kładzie duży nacisk na wzmocnienie potrzeby menedżerów i właścicieli MŚP do inwestowania w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników, aby mogli oni czerpać korzyści z transformacji cyfrowej. Wyniki końcowe są pogrupowane według czterech poziomów dojrzałości cyfrowej, od „bohaterów jutra” do „ligi mistrzów”, a po zakończeniu narzędzie generuje spersonalizowany raport, na podstawie którego można dostosować politykę organizacyjną i podejścia.

Inicjatywa osiągnęła duży wpływ na jej docelową grupę odbiorców – małe i średnie przedsiębiorstwa na Łotwie, a następnie została przeniesiona jako mechanizm dobrych praktyk do innych krajów z dostępem do Morza Bałtyckiego. Obecnie narzędzie zostało powielone w Estonii, Litwie, Szwecji, Danii i Polsce i jest dostępne w kilku językach Unii: angielskim, estońskim, łotewskim, litewskim, polskim i szwedzkim. Według statystyk, dostępnych na oficjalnej stronie narzędzia, 60% firm, które przystąpiły do testu, znajduje się w dolnej połowie dojrzałości digitalizacyjnej, przy czym ocena przynosi pozytywne rezultaty i odpowiada potrzebom.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane, Technologie informacyjno-komunikacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo, oprogramowanie, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2019 00:00