cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Systemowe podejście do wykorzystania TIK w szkole – Pawłów

Zespół szkół w Pawłowie
Kontakt: zspawlow@sosnie.pl, tel. 62 739 31 43

“Aby dobrze zaplanować i ukierunkować działania, w szkole przeprowadzono nie tylko diagnozę dotychczasowej znajomości nowych technologii, ale także dokonano rozpoznania wiedzy i umiejętności samych zainteresowanych, czyli nauczycieli, uczniów i rodziców.”


Organizacja procesu wdrażania TIK w szkole

Działania podjęte w Zespole Szkół w Pawłowie cechuje systemowe podejście do wprowadzenia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Oparto się przy tym na założeniu, że są one przydatne nie tylko w nauczaniu zdalnym, co unaoczniła dobitnie pandemia COVID-19, ale również stacjonarnym. Podchodząc w sposób kompleksowy do wdrażania TIK w szkole dyrekcja Zespołu Szkół  od września 2020 roku zaplanowała  szereg działań. Objęły ona między innymi analizę posiadanych już zasobów i dalszych potrzeb, koordynację prac oraz monitorowanie ich efektów.

Prowadzeniem wszystkich działań zajął się powołany specjalnie w tym celu zespół ds. opracowania działań systematyzujących i scalających indywidualne inicjatywy stosowane przez różnych nauczycieli w poprzednich latach (Zespół ds. TIK). We właściwym zaplanowaniu i ukierunkowaniu działań pomóc miała oparta na modelu SWOT analiza mocnych stron szkoły w zakresie stosowania TIK oraz stojących przed nią głównych wyzwań. Uwzględniono w niej nie tylko diagnozę dotychczasowej znajomości nowych technologii przez nauczycieli, ale przyjrzano się również ich ogólnej wiedzy i umiejętnościom. Ponadto, odrębne działania diagnostyczne dotyczyły innych zainteresowanych przedstawicieli środowiska szkolnego, czyli uczniów i ich rodziców. Badanie przeprowadzono wrześniu 2020 z zastosowaniem koła kompetencji (nauczyciele zaznaczali na nim odpowiedni punkt na skali od 0 do 10, pokazując stopień wykorzystania danej aplikacji czy strony internetowej), ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli w „Formularzach Google” oraz w oparciu o bezpośrednie rozmowy. Przeanalizowano również plan doskonalenia nauczycieli oraz plan pracy szkoły.

W oparciu zgromadzoną w taki sposób wiedzę dotyczącą przygotowania oraz doświadczeń nauczycieli Zespół ds. TIK opracował plan pracy na rok szkolny 2020/2021. Ujął w nim nie tylko działania skierowane do nauczycieli, ale również odrębne kierunki interwencji dla uczniów i ich rodziców. We wrześniu 2020 odbyły się też spotkania mające na celu zaznajomienie z nową dla społeczności szkolnej platformą Microsoft Teams. Nie zakończyło to jednak zaplanowanej długofalowo pracy nad wdrożeniem TIK w szkole. Aby plan mógł być zrealizowany i dało się osiągnąć zamierzone cele, zaplanowano monitorowanie jego funkcjonowania. Zespół ds. TIK dalej zbiera informacje od zainteresowanych. Stosuje przy tym metodę koła kompetencji, na którym nauczyciele docelowo cztery razy w ciągu roku zaznaczają swoją znajomość platform i aplikacji. Po I okresie realizacji planu nauczyciele przeprowadzili także samoocenę swoich zajęć. Uczniowie zwrócili w niej uwagę na pozytywne aspekty wynikające z wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu.

Dzięki podjętym w ten sposób działaniom w szkole udało się osiągnąć następujące korzyści:

  • wypracować interesujące, ciekawe, motywujące lekcje dla uczniów,
  • podnieść poziom umiejętności informatycznych nauczycieli, którzy na początku określali go jako „niski”,
  • opublikować materiały edukacyjnego własnego autorstwa na blogu,
  • zwiększyć zaangażowanie i wspólne działania w zakresie poznawania nowych aplikacji i platform,
  • stworzyć bazy aplikacji i platform, nadających się do wykorzystania przez wszystkich nauczycieli.

Opracowanie przygotowane w oparciu o materiały udostępnione przez Zespół Szkół w Pawłowie.

Załączniki:

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Regionalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2020 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00