cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Szansa – Nowe możliwości dla dorosłych – Polska

„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” to polski projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych. Cele i działania projektu są zgodne z Zaleceniem Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie „Ścieżek podnoszenia kwalifikacji: Nowe możliwości dla dorosłych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany do końca 2021 roku.

Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskim poziomie umiejętności, wiedzy i kompetencji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Gwarancji dla młodzieży. Dotyczy to pracowników (zwłaszcza z MŚP), osób bezrobotnych i niepełnozatrudnionych, imigrantów, osób z niepełnosprawnościami, grup zagrożonych, młodzieży w niekorzystnej sytuacji i wielu innych.

W ramach programu uczestnikom zaoferowano elastyczne możliwości poprawy umiejętności czytania, liczenia, kompetencji cyfrowych i społecznych, a także postępu w kierunku wyższych poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. Cele projektu zostały osiągnięte, o czym świadczy różnorodność modeli opartych na skutecznych metodach dotarcia i motywowania wybranych grup docelowych, a także zaoferowanie im oceny umiejętności, indywidualnie dostosowanej oferty edukacyjnej oraz walidacji osiągniętych efektów uczenia się. Dorośli o niższych kwalifikacjach otrzymali wsparcie w postaci dostosowanych modeli opracowanych w drodze otwartego zaproszenia.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobisty, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczne