cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Związek Banków Polskich

Data publikacji:  24.03.2022

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Do zadań statutowych Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków m.in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego, a także wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków, uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego, organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami, promocja sektora bankowego i jego usług, budowa infrastruktury międzybankowej, wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych, upowszechnianie wiedzy na temat bankowości, prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków, upowszechnianie zasad dobrej praktyki bankowej, popieranie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry bankowej. Zarząd ZBP, wybierany na 3-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, kieruje bieżącą pracą Związku i reprezentuje go na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Związku oraz od 1 do 4 wiceprezesów Związku. Stały nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje 16 osobowa Rada Związku.

Do zadań Związku należy w szczególności:

 1. tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych i prawnych rozwoju sektora bankowego poprzez współdziałanie z organami Państwa,
 2. organizowanie współdziałania banków na rzecz rozwoju sektora bankowego i infrastruktury międzybankowej, w tym zwłaszcza w zakresie:
  • rozliczeń pieniężnych, obrotu czekowego i kartowego,
  • standaryzacji instrumentów rynków finansowych,
  • zbierania, przetwarzania i wymiany informacji bankowej i gospodarczej,
  • kształcenia kadr bankowych i upowszechniania wiedzy bankowej,
  • bezpieczeństwa banków i przeciwdziałania wykorzystywaniu banków w działalności przestępczej,
  • prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej, tworzenia forum dyskusji i spotkań środowiska bankowego,
  • kształtowania zasad dobrej praktyki bankowej,
 3. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji obsługujących sektor bankowy, zwłaszcza w zakresie:
  • rozliczeń pieniężnych,
  • organizacji izb rozliczeniowych,
  • wymiany informacji bankowej i gospodarczej,
  • podpisu elektronicznego i certyfikacji,
  • szkolnictwa bankowego i badań nad bankowością,
  • postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego,
  • arbitrażu bankowego na rzecz klientów banków (konsumentów).

Zadania ZBP realizują specjalnie powołane w tym celu zespoły, rady i komitety.

W ramach Związku i jego biura działa kilkadziesiąt zespołów problemowych, komitetów, rad, komisji i podkomisji, których zadaniem jest opracowywanie i wydawanie opinii oraz stanowisk w sprawach decydujących dla funkcjonowania polskiego systemu bankowego. Pełnią one także rolę integrującą środowisko bankowe wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

Przedstawiciele Związku biorą udział w pracach Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, konsultacjach z Ministerstwem Finansów, Komisjami stałymi Sejmu RP, Komisją Nadzoru Finansowego, a także czynnie uczestniczą w pracach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz Związku Województw RP. Związek uczestniczy w pracach Fundacji Godła „Teraz Polska”, jest organizatorem cyklicznych konferencji: Forum Bankowe, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Forum Korporacyjne, Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych oraz spotkań Klubu Polska 2025+.

Deklaracja ZBP

Kategoria organizacji: Organizacja pozarządowa
Członek koalicji krajowej: Tak
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Ekspercki, Zaawansowany, Podstawowy
Dziedziny: Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona ZPB"
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.