cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Rząd przyjął nowy „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”.

Systemowe zmiany całych sektorów gospodarki, oparte na nowoczesnych technologiach wykorzystujących cyfrową postać danych jako siłę napędową, stanowią istotę dokonującej się transformacji cyfrowej. Oparcie gospodarki na technologiach cyfrowych oraz większe zaangażowanie państwa i przedsiębiorców w transformację cyfrową może przyczynić się do znaczącego przyspieszenia gospodarczego oraz zmniejszyć różnice rozwojowe w stosunku do najbardziej zaawansowanych ekonomicznie krajów Europy.

Szczególne zadanie w tej sferze stoi przed administracją publiczną, której cyfryzacja może stanowić istotny czynnik zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzrost efektywności obsługi i wsparcia obywateli.

Stawiając sobie za cel dalszą modernizację administracji publicznej i usprawnienie funkcjonowania państwa przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, zakładamy, że realizacja PZIP przyczyni się do podniesienia jakości komunikacji obywateli i innych interesariuszy z administracją publiczną. Zdefiniowane zostały również cele szczegółowe, które będą realizowane w ramach trzech kierunków interwencji:

  1. reorientacji administracji publicznej na usługi skoncentrowane wokół potrzeb obywatela,
  2. implementacji narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej;
  3. rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Działania państwa będą obejmowały zarówno stałe podnoszenie jakości e-usług, i zwiększanie łatwości dostępu do nich, ich przejrzystości i kompleksowości oraz użyteczności. Osiągnięcie celu Programu, będzie możliwe tylko w przypadku stopniowego dostosowania porządku prawnego państwa do wyzwań, jakie stawia technologia oraz szybkich zmian w tym obszarze. W celu zapewnienia otoczenia prawnego dla wdrażanych rozwiązań cyfrowych zakłada się przygotowanie jednego, spójnego aktu prawnego (tzw. kodeks cyfrowy), który będzie regulował wszystkie zagadnienia związane z szeroko pojętą informatyzacją, rozproszone dziś w różnych aktach prawnych.

Jednocześnie kontynuowane będą działania związane z budową nowoczesnych i uniwersalnych rozwiązań dla zaplecza administracji publicznej (back-office). Rezultaty tych działań będą wspierać jej rzeczywiste potrzeby, a w efekcie posłużą do uzyskania sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji, wesprą ujednolicanie procedur i przyczynią się do osiągnięcia wysokiej jakości przetwarzanych danych, niezbędnych do realizacji usług na rzecz obywateli. Wpłyną one również na zwiększenie efektywności funkcjonowania administracji publicznej oraz obniżenie kosztów realizacji usług. Program zakłada zatem kontynuację działań związanych z centralizacją zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz integracją zasobów, jakie państwo ma w swoim ręku. Ponadto tworzona jest Architektura Informacyjna Państwa, która zapewni uporządkowane podejście do zarządzania systemami teleinformatycznymi wspierającymi funkcjonowanie administracji państwa.

Równocześnie prowadzona wielokierunkowo edukacja cyfrowa pozwoli m.in. na zwiększenie konkurencyjności gospodarki (przez podniesienie kompetencji cyfrowych specjalistów TIK), maksymalizację wykorzystania e-usług (przez przygotowanie obywateli do ich wykorzystywania) oraz zwiększenie dostępności administracji publicznej (przez przygotowanie pracowników administracji publicznej do wdrażania rozwiązań technologicznych). Długofalowym efektem działań w tym obszarze będzie wykształcenie aktywnej postawy obywateli wobec technologii cyfrowych.

Podkreślić należy, że zaktualizowany Program nadal będzie punktem odniesienia dla opiniowania projektów informatycznych kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, który dokonuje ich oceny pod kątem zgodności ze strategicznymi kierunkami rozwoju w obszarze informatyzacji. Dlatego załącznikiem nr 2 do Programu jest Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu. Został on opracowany w oparciu o propozycje z każdego z obszarów pozostających z zakresie kompetencji poszczególnych członków Rady Ministrów. Plan uwzględnia przedsięwzięcia, z których każde przypisane jest do konkretnego celu szczegółowego i kierunku interwencji, z określonym terminem realizacji i planowanym źródłem finansowania.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Język docelowy: polski
Dziedziny: Kształcenie, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Poziom umiejętności cyfrowych: Ekspercki, Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Cele:
Podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej, Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia, Lepsze wykorzystanie danych w sektorze publicznym i prywatnym,
Harmonogram:

Szczegółowy harmonogram zawarty w sekcji Budżet

Data ostatniej aktualizacji:
14/06/2022
Budżet:
L.p. Resorto dpowiedzialny

 

Działanie Cel szczegółowy PZIP Kierunek interwencji PZIP

 

Termin realizacji

(dd/mm/rr)

Źródło finansowania

 

Planowane koszty działania

(kwoty w zł)

1.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wdrożenie, modyfikacje i utrzymanie modułów zintegrowanego systemu usług dla nauki i szkolnictwa wyższego dostosowanego do realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) 670 000 000 zł
2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wdrożenie i utrzymanie Platformy obsługi praktyk zawodowych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 19/09/2022 Działanie 3.1. POWER oraz budżet państwa (część 28) 842 427,00 zł
3.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Wrocławski

Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 14 040 293,84 zł
4.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Łódzki

Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 6 669 971,00 zł
5.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instytut Matematyczny PAN

 

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 02/08/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 34 684 818,25 zł
6.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Jagielloński

Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 02/08/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 7 507 580,50 zł
7.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/07/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 7 442 980,00 zł
8.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/07/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 4 599 042,05 zł
9.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2020 Działanie 2.3.1. POPC 4 998 888,89 zł
10.     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Politechnika Gdańska

MOST Danych. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/09/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 26 728 876,09 zł
11.     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Jagielloński

Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 6 151 033,25 zł
12.     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instytut Oceanologii PAN

Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/03/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) 15 261 546, 00 zł
13.     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 7 536 817,80 zł
14.     Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie i rozwój katalogu usług chmury obliczeniowej administracji rządowej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2022 Rezerwa celowa budżetu państwa (Inicjatywa WIIP) 20 192 478,00 zł
15. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie Systemu Zapewnienia Usług Chmurowych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2022 Rezerwa celowa budżetu państwa (Inicjatywa WIIP) oraz budżet państwa (część 27) 547 653,38 zł
16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Budowa Rządowej Chmury Obliczeniowej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 98 907 746,90 zł
17. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych Rządowego Klastra Bezpieczeństwa 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 32 901 064,10 zł
18. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie katalogu usług chmury obliczeniowej świadczonych przez dostawców komercyjnych na potrzeby administracji publicznej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 7 447 989,23 zł
19. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Opracowanie Programu rozwoju kompetencji cyfrowych 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 31/12/2019 Budżet państwa (część 27 ) 430 000,00 zł
20. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Optymalizacja i rozwój Portalu gov.pl, w tym:

1)      budowa platformy publikacji;

2)      integracja Portalu gov.pl z innymi projektami, w tym w szczególności e-usługami;

3)      integracja z systemem e-doręczeń;

4)      wdrożenie systemu logowania konto.gov.pl;

5)      budowa narzędzi integracji dla podmiotów administracji publicznej;

6)      integracja z rozwiązaniami centralnej infrastruktury technicznej (rozwiązania bezpiecznej chmury rządowej wynikające z AIP);

7)      szkolenia redakcyjne;

8)      wdrażanie rozwiązań dostępności (WCAG, kanały alternatywnej komunikacji);

9)      propagowanie najlepszych praktyk komunikacji Rządu w mediach cyfrowych;

10)   wdrożenie programu spójnej identyfikacji administracji publicznej w Internecie i nowych cyfrowych kanałach komunikacji;

11)   wdrożenie programu CX (kompleksowego podejścia do potrzeb obywatela i przedsiębiorcy);

12)   opracowanie programu i utworzenie Centrum Kompetencji Administracji

 

4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 31/12/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 46 000 000,00 zł
21. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Budowa i rozwój e-usług 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2022 Budżet państwa (część 27) 42 000 000,00 zł
22. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rozwój publicznej aplikacji mobilnej (mObywatel) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2020 Budżet państwa (część 27) 18 170 000,00 zł
23. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie platformy API – Cyfrowej Piaskownicy Administracji wraz z procedurami jej funkcjonowania jako narzędzia społecznościowego rozwoju usług cyfrowych wraz z testami na trzech zaplanowanych inicjatywach 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/05/2021 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) 10 518 007,16 zł
24. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie projektu informatycznego e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/05/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27, część 20 i część 76) 79 976 388,47 zł
25. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Udostępnienie jednolitego systemu EZD RP, który ma być nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, powszechnie użytkowanym w jednostkach administracji publicznej, wyznaczającym standard dla tej klasy systemów 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27 oraz część 85/20) 45 113 838,48 zł
26. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 28/03/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 69 985 989,00 zł
27. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie projektu KRONiK@ – Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 06/05/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 20 634 013,16 zł
28. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Zintegrowana Platforma Analityczna 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 28/04/2022 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) 41 998 811,73 zł
29.     Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie projektu Katalogi Administracji Publicznej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2022 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) 44 600 000,00 zł
30.     Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Elektronizacja Rządowego Procesu Legislacyjnego (e-RPL) 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 Budżet państwa (część 27) 5 350 000,00 zł
31.     Urząd Regulacji Energetyki Zintegrowany system teleinformatyczny – sprawozdawczość przedsiębiorców paliwowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 01/07/2021 Budżet państwa – zwiększony limit części 50 lub rezerwy celowe 15 256 809,00 zł
32.     Ministerstwo Finansów Wdrożenie Projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/01/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 19) 144 616 292,00 zł
33. Ministerstwo Finansów E-Urząd Skarbowy (E-Urząd). 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/06/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 19) 120 874 635,50 zł
34.     Ministerstwo Finansów System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2021 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 19) 10 404 625,00 zł
35.     Ministerstwo Finansów

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/07/2020 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 6 718 706,36 zł
36.     Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Wdrożenie projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2019 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 21) 3 499 198,06 zł
37. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Realizacja projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/07/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 21) 5 971 782,00 zł
38. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji o środowisku (Sat4Envi) 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 30/11/2020 Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 27) 17 903 900,00 zł
39.     Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Integracja danych i usług PZGiK – IntegracjaPZGiK 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/06/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 18) 210 000 000,00 zł
40. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Zapewnienie dostępności oraz wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców innowacyjnych usług i danych IIP wraz z poprawą bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia ludzkiego świadczoną przez administrację publiczną za pomocą usług i danych IIP 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/04/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 18) 174 511 847,41 zł
41.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Utworzenie opartych na potencjale technologii cyfrowych nowych e-usług publicznych oraz poprawa już istniejących, które ułatwią użytkownikom dostęp do zasobów polskiego piśmiennictwa zgromadzonego w Bibliotece Narodowej i bibliotekach w całym kraju oraz do publikacji przygotowywanych do rozpowszechniania przez wydawców, w tym wyników prac naukowych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/09/2019 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 24) 63 359 669,00 zł
42.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2020 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 24) 8 390 764 zł
43.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Projekt „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA” 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 24) 20 870 137,26 zł
44.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Telewizja Polska S.A.

Digitalizacja zasobów telewizyjnych. „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 27/01/2022 Działanie 2.3.2. POPC oraz wkład własny TVP S.A. 53 420 766,00 zł
45.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Projekt pn. „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2021 Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 24) 12 008 697,00 zł
46.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/10/2020 Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 24) 8 136 948,44 zł
47.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zwiększenie dostępności do zdigitalizowanej kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie – projekt pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/06/2019 Działanie 2.3.2. POPC oraz dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – budżet państwa (część 24) 9 602 449,16 zł
48.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego – projekt pn. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych” 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Działanie 2.3.2. POPC oraz dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – budżet państwa (część 24) 19 045 626,00 zł
49.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2020 Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) 8 665 478,75 zł
50.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Projekt Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 13/01/2020 Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) 99 636 239, 00 zł
51.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/11/2020 Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) 108 476 873,18 zł
52.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Rozbudowa Krajowego węzła infrastruktury informacji przestrzennej ds. zabytków Projekt pn. „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2023 Działanie 2.1. oraz 2.3.2. POPC, budżet państwa (część 24) 58 260 000,00 zł
53.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Narodowe w Krakowie

Digitalizacja i upowszechnienie zasobów cyfrowych Muzeum Narodowego w Krakowie na platformie on-line oraz rozwój programu bazodanowego dla muzeów wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności, spełniających kryteria zarządzania zasobami muzealnymi i interoperacyjności z innymi platformami cyfrowymi, w tym bazami danych i katalogami online Projekt pn. „Bliżej Kultury”. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/09/2019 Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) 9 362 748,00 zł
54.     Ministerstwo Obrony Narodowej Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/03/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 29) 71 191 945,02 zł
55. Ministerstwo Obrony Narodowej PORTAL „Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” – BiO ASzWoj 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 08/01/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) 11.956.504,00 zł
56. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Konto firmy – usługi online dla firm w jednym miejscu 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 4.2.3 Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 28/02/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 20) 41 394 842,27 zł
57. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 30/11/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 20) 8 729 990,00 zł
58. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Urząd Zamówień Publicznych

Projekt „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 30/06/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 49) 34 024 304,00 zł
59. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Główny Urząd Miar

Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć przez wdrożenie Metodyk Zarządzania Projektem oraz Zarządzanie Portfelem Projektów (akronim: MZP-GUM) 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 28/02/2022 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 64) 3 600 000 zł
60. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Główny Urząd Miar

System wsparcia informatycznego dla środowiska e-usług w zakresie tachografów świadczonych przez GUM – „TRANS-TACHO” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 31/03/2023 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 64) 9 880 000 zł
61. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Główny Urząd Miar

„e-CzasPL” – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem

4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej

5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 31/03/2023 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 64) 12 800 000 zł
62. Ministerstwo Przedsiębiorczości

i Technologii

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 26/07/2020 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 61) 21 212 000,00 zł
63. Ministerstwo Przedsiębiorczości

i Technologii

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja projektu PORTOS – platformy orzecznictwa Urzędu Patentowego RP 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 15/12/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 61) 5 665 000,00 zł

(wartość szacunkowa)

64.     Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/06/2020 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (część 31), Komenda Główna Straży Granicznej (część 42) oraz Fundusz Pracy 23 942 868,54 zł
65.     Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Objęcie jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski e-usługami systemu obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON oraz rozszerzenie aktualnie oferowanego zakresu e-usług w systemie 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2021 Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) 4 000 000,00 zł
66. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Budowa Uniwersalnej platformy do projektowania i realizacji Programów Wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2022 Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) 30 000 000,00 zł
67. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Rozwój Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w zakresie zmian technologicznych upraszczających komunikację i wymianę danych między Funduszem a beneficjentem oraz pozwalających na integrację między systemami za pomocą usług sieciowych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2023 Budżet PFRON (budżet państwa –część 44) 9 000 000,00 zł
68. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Rozwój systemu wspierającego realizację zadań związanych z obsługą pracodawców zobowiązanych do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (NEO) 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2020 Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) 1 192 000,00 zł
69. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Rozwój systemu wpierającego obsługę procesów związanych ze składaniem deklaracji, informacji oraz innych dokumentów w formie elektronicznej przez pracodawców zobowiązanych do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (e-PFRON2) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2020 Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) 1 033 200,00 zł
70. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Wytworzenie, utrzymanie i rozwój Centralnej Platformy Analitycznej, w tym zaprojektowanie i wdrożenie centralnej hurtowni danych, wdrożenie narzędzi ETL oraz narzędzi raportowo-analitycznych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2023 Budżet PFRON (budżet państwa –część 44) 3 500 000,00 zł
71. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy windykacyjne w zakresie windykacji cywilnoprawnej i administracyjnej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) 2 948 621,00 zł
72. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Rozwój systemu Ewidencji Godzin Wsparcia oraz Generatora Wniosków służących do składania wniosków w ramach ogłaszanych konkursów o zlecenie przez Zarząd PFRON organizacjom pozarządowym, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), zadań w zakresie zmian technologicznych umożliwiających łatwiejszą obsługę narzędzi po stronie beneficjenta, uproszczoną analizę danych i raportowanie oraz wdrożenie modułu do rozliczeń 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela
5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej
10/08/2021 Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) 1 848 000,00 zł
73.     Ministerstwo Sprawiedliwości Wdrożenie rozwiązań pozwalających na kontakt obywatela/przedsiębiorcy z sądem z wykorzystaniem wspierających narzędzi elektronicznych do komunikacji i cyfryzacji całego procesu obsługi 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2023 Budżet państwa (część 37 i 15)[1]) 30 000 000,00 zł
74. Ministerstwo Sprawiedliwości Wdrożenie rozwiązań pozwalających na kontakt obywatela/przedsiębiorcy z sądem z wykorzystaniem wspierających narzędzi elektronicznych do komunikacji i cyfryzacji całego procesu obsługi 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2023 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 37 i 15)[2]) 67 000 000,00 zł
75.     Ministerstwo Sprawiedliwości Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami

organizacyjnymi i legislacyjnymi –„ KRK 2.0”

4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/03/2022 Działanie 2.1. POWER oraz budżet państwa (część 37) 23 000 000 zł
76.     Ministerstwo Sprawiedliwości Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/06/2022 Działanie 2.17. POWER oraz budżet państwa (część 37 i 15) 19 146 600,00 zł
77.     Ministerstwo Sprawiedliwości

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 22/07/2020 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 37) 3 499 775,00 zł
78.     Ministerstwo Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa

 

Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0) 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 28/02/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 88) 154 693 652,98 zł
79.     Ministerstwo Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa

Krajowy Rejestr Zadłużonych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/05/2021 Działanie 2.17. POWER oraz budżet państwa (cześć 37 i 15/01) 13 692 997,75 zł
80.     Ministerstwo Zdrowia Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 15/08/2020 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) 172 384 371,57 zł
81. Ministerstwo Zdrowia KPK –

Krajowy Punkt Kontaktowy

4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2020 Program Horizon 2020 / CEF / eHealth Digital Service Infrastructure oraz budżet państwa (część 46) 2 652 457 zł (616 320 euro – wyliczenie na podstawie średniego kursu euro na dzień 23 maja 2018 r. w NBP, tj. 4,3037 zł)
82. Ministerstwo Zdrowia Rozwój i utrzymanie projektu P1 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) 193 200 zł (kwota przedstawia wydatki na utrzymanie systemu P1 oraz na odtworzenie infrastruktury techniczno-systemowej zakupionej w ramach P1, P2, P4 w fazie utrzymania – odtworzenie sprzętu, wydatki majątkowe)
83. Ministerstwo Zdrowia Rozwój rejestrów osadzonych na Platformie P2 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 Budżet państwa (część 46) i rezerwa celowa budżetu państwa część 83, poz. 57 166 100 000 zł (kwota obejmuje wydatki przewidziane na rozwój systemów P2 i P4 łącznie)
84. Ministerstwo Zdrowia System e-Krew 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/05/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) 37 142 228,77 zł
85. Ministerstwo Zdrowia System e-Krew – Utrzymanie i rozwój Systemu e-Krew 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 Budżet państwa (część 46) 7 903 506,00 zł
86. Ministerstwo Zdrowia System Poltransplant 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/11/2020 Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz budżet państwa (część 46) 7 700 000,00 zł
87. Ministerstwo Zdrowia Utrzymanie Poltransplant (w latach 2021–2022). Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2022 Budżet państwa (część 46) Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 1 064 000,00 zł
88. Ministerstwo Zdrowia Poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z informatyzacją placówki oraz prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 4.2.3. Podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i publicznej oraz specjalistów TIK od 01/07/2019 do 31/08/2021 POWER oraz budżet państwa (część 46) 9 483 150,00 zł
89. Ministerstwo Zdrowia Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/09/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) 144 749 629,78 zł
90.     Ministerstwo Zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

„InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) 6 068 387,09 zł
91.     Ministerstwo Zdrowia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce „ProfiBaza” 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 28/02/2021 Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 46) 28 411 595,00 zł
92.     Ministerstwo Zdrowia

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 31/10/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) 37 279 341,60 zł
93.     Ministerstwo Zdrowia

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/03/2020 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 46) 16 843 877,97 zł

 

94.     Ministerstwo Zdrowia

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/04/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) 7 374 959,91 zł
95.     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Budowa Powszechnego Systemu Monitorowania Usług Publicznych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/09/2021 Działanie 2.18. POWER oraz budżet państwa (część 17 i 58) 27 347 076,63 zł
96.     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji System Rejestracji Broni 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 Budżet państwa (część 42) 7 580 000,00 zł
97.     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 42) 85 000 000,00 zł
98.     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Przebudowa węzła dostępowego sieci GovNet i SŁR w KPRM 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2020 Budżet państwa minimum 6 000 000,00 zł
99.     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Budowa Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego 2.0 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 01/12/2026 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 17) 40 000 000,00 zł
100.            Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji E-dowód 2.0 – dowód osobisty z drugą cechą biometryczną 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/07/2021 Budżet państwa (część 42) oraz środki UE 562 000 000,00 zł
101.            Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komenda Główna Policji

Wdrożenie rozwiązania ułatwiającego reagowanie na zagrożenia związane ze zdarzeniami kryzysowymi oraz przestępczością (w tym terroryzmem) oraz spełnienie oczekiwań społecznych odnośnie do sprawnego działania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz współdziałania z innymi podmiotami, w tym współdziałania w dziedzinie obronności 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 Budżet państwa (część 42) 1 000 000 000,00 zł
102.            Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komenda Główna Policji

Budowa chmury obliczeniowej Policji jako inkubatora innowacyjności i bezpieczeństwa 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/11/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 42) 95 000 000,00 zł
103.            Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stworzenie systemu monitoringu i kontroli upraw roślin podlegających ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.), w tym konopi włóknistych. Stworzenie nowoczesnego controllingu ułatwi uprawę tych roślin w Polsce (zmniejszy ilość dokumentacji papierowej), a także umożliwi prowadzenie bezpiecznych, kontrolowanych upraw konopi na cele pozyskiwania bioaktywnych substancji medycznych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (części: 27, 32, 57) 51 000 000,00 zł
104.            Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jednostki doradztwa rolniczego – przygotowanie do wdrożenia EZD przez modernizację procesów organizacyjnych oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Dotacja celowa (część 33 budżetu państwa)  2 200 000,00 zł
105.            Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – uruchomienie e-usług zgłoszonych do katalogu e-usług w projekcie Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/05/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 25 790 000,00 zł
106.            Ministerstwo Środowiska Promocja parków narodowych jako marki 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2019 II oś POIŚ oraz budżet państwa (część 41) 5 600 000,00 zł
107.            Ministerstwo Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2021 II oś POIŚ oraz budżet państwa (część 41) 20 000 000,00 zł
108.            Ministerstwo Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 II oś POIŚ oraz budżet państwa (część 41) 47 400 289,33 zł
109.            Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centrum Informatyczne Edukacji

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Działanie 2.10. POWER oraz budżet państwa (część 30) 21 329 570,17 zł
110.            Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2020 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 30) 3 501 599,50 zł
111.            Ministerstwo Infrastruktury

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2020 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 39) 18 103 795,84 zł
112.            Ministerstwo Infrastruktury

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/04/2021 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 39) 13 046 157,04 zł
113.            Ministerstwo Infrastruktury Krajowy Punkt Dostępu do informacji o podróżach multimodalnych 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 01/12/2021  CEF 768 355,30 zł
114.            Ministerstwo Infrastruktury

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Krajowy Punkt Dostępowy do informacji o warunkach ruchu – rozbudowa, dodawanie nowych funkcjonalności 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 01/03/2022 CEF oraz budżet państwa (część 39). Od 2020 r. tylko część 39 budżetu państwa 2 889 516,00 zł

Od 2020 r. – 3 000 000,00 zł

115.            Ministerstwo Infrastruktury

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 01/03/2022 CEF oraz budżet państwa (część 39) 880 908 767,00 zł
116.            Ministerstwo Infrastruktury

Instytut Transportu Samochodowego

Politechnika Warszawska

Budowa Polskiego Centrum Kompetencji w zakresie automatyzacji transportu drogowego 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej

5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK

30/11/2021 NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 39) 8 226 489 zł (w tym MI – 1 082 000 zł)
117.            Główny Urząd Statystyczny Projekt „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TranStat” 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 58) 4 994 306 zł
(w tym GUS: 3 214 088 zł)
118. Główny Urząd Statystyczny Projekt „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 58) 6 217 073 zł (w tym GUS: 3 764 222 zł)
119. Główny Urząd Statystyczny Projekt „Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych – INSTATCENY” 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2021 NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 58) 5 743 431 zł
(w tym GUS: 3 740 632 zł)
120. Główny Urząd Statystyczny Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/06/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 58) 34 722 048 zł budżet państwa: 5 336 778,78 zł środki UE: 29 385 269,22 zł
121. Główny Urząd Statystyczny Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/03/2022 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 58) 17 421 250,00 zł budżet państwa: 2 677 646,13 zł środki UE: 14 743 603,87 zł
122. Główny Urząd Statystyczny Wrota Statystyki 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/11/2022 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 58) 41 243 705,00 zł budżet państwa: 6 339 157,46 zł środki UE: 34 904 547,54 zł

[1]) Ze względu na przedstawienie w ramach niniejszego Planu działań programu Ministerstwa Sprawiedliwości, który składa się z projektów, źródła finansowania dla poszczególnych przedsięwzięć mogą być różne, tj. środki unijne + budżet państwa lub sam budżet państwa. Na chwilę obecną nie zakłada się korzystania ze środków rezerwy celowej.

[2]) Ze względu na przedstawienie w ramach niniejszego Planu działań programu Ministerstwa Sprawiedliwości,, który składa się z projektów, źródła finansowania dla poszczególnych przedsięwzięć mogą być różne, tj. środki unijne + budżet państwa lub sam budżet państwa. Na chwilę obecną nie zakłada się korzystania ze środków rezerwy celowej.

Stan realizacji strategii:

Stan realizacji strategii

L.p. Resort odpowiedzialny

(ministerstwo wraz z jednostkami podległymi)

Działanie

(należy wymienić działania zmierzające do realizacji założeń PZIP)

Cel szczegółowy PZIP

(należy wskazać, w który cel szczegółowy PZIP wpisuje się dane działanie)

Kierunek interwencji PZIP

(należy wskazać, który kierunek interwencji PZIP realizuje dane działanie)

Termin realizacji

(dd/mm/rr)

Źródło finansowania

 

Planowane koszty działania

(kwoty w zł)

1.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wdrożenie, modyfikacje i utrzymanie modułów zintegrowanego systemu usług dla nauki i szkolnictwa wyższego dostosowanego do realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) 670 000 000 zł
2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wdrożenie i utrzymanie Platformy obsługi praktyk zawodowych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 19/09/2022 Działanie 3.1. POWER oraz budżet państwa (część 28) 842 427,00 zł
3.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Wrocławski

Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 14 040 293,84 zł
4.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Łódzki

Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 6 669 971,00 zł
5.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instytut Matematyczny PAN

 

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 02/08/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 34 684 818,25 zł
6.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Jagielloński

Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 02/08/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 7 507 580,50 zł
7.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/07/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 7 442 980,00 zł
8.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/07/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 4 599 042,05 zł
9.        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2020 Działanie 2.3.1. POPC 4 998 888,89 zł
10.     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Politechnika Gdańska

MOST Danych. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/09/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 26 728 876,09 zł
11.     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Jagielloński

Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 6 151 033,25 zł
12.     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instytut Oceanologii PAN

Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/03/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) 15 261 546, 00 zł
13.     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 7 536 817,80 zł
14.     Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie i rozwój katalogu usług chmury obliczeniowej administracji rządowej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2022 Rezerwa celowa budżetu państwa (Inicjatywa WIIP) 20 192 478,00 zł
15. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie Systemu Zapewnienia Usług Chmurowych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2022 Rezerwa celowa budżetu państwa (Inicjatywa WIIP) oraz budżet państwa (część 27) 547 653,38 zł
16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Budowa Rządowej Chmury Obliczeniowej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 98 907 746,90 zł
17. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych Rządowego Klastra Bezpieczeństwa 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 32 901 064,10 zł
18. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie katalogu usług chmury obliczeniowej świadczonych przez dostawców komercyjnych na potrzeby administracji publicznej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 7 447 989,23 zł
19. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Opracowanie Programu rozwoju kompetencji cyfrowych 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 31/12/2019 Budżet państwa (część 27 ) 430 000,00 zł
20. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Optymalizacja i rozwój Portalu gov.pl, w tym:

1)      budowa platformy publikacji;

2)      integracja Portalu gov.pl z innymi projektami, w tym w szczególności e-usługami;

3)      integracja z systemem e-doręczeń;

4)      wdrożenie systemu logowania konto.gov.pl;

5)      budowa narzędzi integracji dla podmiotów administracji publicznej;

6)      integracja z rozwiązaniami centralnej infrastruktury technicznej (rozwiązania bezpiecznej chmury rządowej wynikające z AIP);

7)      szkolenia redakcyjne;

8)      wdrażanie rozwiązań dostępności (WCAG, kanały alternatywnej komunikacji);

9)      propagowanie najlepszych praktyk komunikacji Rządu w mediach cyfrowych;

10)   wdrożenie programu spójnej identyfikacji administracji publicznej w Internecie i nowych cyfrowych kanałach komunikacji;

11)   wdrożenie programu CX (kompleksowego podejścia do potrzeb obywatela i przedsiębiorcy);

12)   opracowanie programu i utworzenie Centrum Kompetencji Administracji

 

4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 31/12/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 46 000 000,00 zł
21. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Budowa i rozwój e-usług 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2022 Budżet państwa (część 27) 42 000 000,00 zł
22. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rozwój publicznej aplikacji mobilnej (mObywatel) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2020 Budżet państwa (część 27) 18 170 000,00 zł
23. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie platformy API – Cyfrowej Piaskownicy Administracji wraz z procedurami jej funkcjonowania jako narzędzia społecznościowego rozwoju usług cyfrowych wraz z testami na trzech zaplanowanych inicjatywach 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/05/2021 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) 10 518 007,16 zł
24. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie projektu informatycznego e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/05/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27, część 20 i część 76) 79 976 388,47 zł
25. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Udostępnienie jednolitego systemu EZD RP, który ma być nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, powszechnie użytkowanym w jednostkach administracji publicznej, wyznaczającym standard dla tej klasy systemów 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27 oraz część 85/20) 45 113 838,48 zł
26. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 28/03/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 69 985 989,00 zł
27. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie projektu KRONiK@ – Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 06/05/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 20 634 013,16 zł
28. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Zintegrowana Platforma Analityczna 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 28/04/2022 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) 41 998 811,73 zł
29.     Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wdrożenie projektu Katalogi Administracji Publicznej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2022 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) 44 600 000,00 zł
30.     Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Elektronizacja Rządowego Procesu Legislacyjnego (e-RPL) 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 Budżet państwa (część 27) 5 350 000,00 zł
31.     Urząd Regulacji Energetyki Zintegrowany system teleinformatyczny – sprawozdawczość przedsiębiorców paliwowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 01/07/2021 Budżet państwa – zwiększony limit części 50 lub rezerwy celowe 15 256 809,00 zł
32.     Ministerstwo Finansów Wdrożenie Projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/01/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 19) 144 616 292,00 zł
33. Ministerstwo Finansów E-Urząd Skarbowy (E-Urząd). 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/06/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 19) 120 874 635,50 zł
34.     Ministerstwo Finansów System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2021 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 19) 10 404 625,00 zł
35.     Ministerstwo Finansów

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/07/2020 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 6 718 706,36 zł
36.     Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Wdrożenie projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2019 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 21) 3 499 198,06 zł
37. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Realizacja projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/07/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 21) 5 971 782,00 zł
38. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji o środowisku (Sat4Envi) 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 30/11/2020 Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 27) 17 903 900,00 zł
39.     Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Integracja danych i usług PZGiK – IntegracjaPZGiK 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/06/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 18) 210 000 000,00 zł
40. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Zapewnienie dostępności oraz wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców innowacyjnych usług i danych IIP wraz z poprawą bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia ludzkiego świadczoną przez administrację publiczną za pomocą usług i danych IIP 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/04/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 18) 174 511 847,41 zł
41.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Utworzenie opartych na potencjale technologii cyfrowych nowych e-usług publicznych oraz poprawa już istniejących, które ułatwią użytkownikom dostęp do zasobów polskiego piśmiennictwa zgromadzonego w Bibliotece Narodowej i bibliotekach w całym kraju oraz do publikacji przygotowywanych do rozpowszechniania przez wydawców, w tym wyników prac naukowych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/09/2019 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 24) 63 359 669,00 zł
42.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2020 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 24) 8 390 764 zł
43.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Projekt „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA” 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 24) 20 870 137,26 zł
44.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Telewizja Polska S.A.

Digitalizacja zasobów telewizyjnych. „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 27/01/2022 Działanie 2.3.2. POPC oraz wkład własny TVP S.A. 53 420 766,00 zł
45.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Projekt pn. „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2021 Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 24) 12 008 697,00 zł
46.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/10/2020 Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 24) 8 136 948,44 zł
47.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zwiększenie dostępności do zdigitalizowanej kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie – projekt pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/06/2019 Działanie 2.3.2. POPC oraz dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – budżet państwa (część 24) 9 602 449,16 zł
48.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego – projekt pn. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych” 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Działanie 2.3.2. POPC oraz dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – budżet państwa (część 24) 19 045 626,00 zł
49.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2020 Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) 8 665 478,75 zł
50.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Projekt Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 13/01/2020 Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) 99 636 239, 00 zł
51.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/11/2020 Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) 108 476 873,18 zł
52.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Rozbudowa Krajowego węzła infrastruktury informacji przestrzennej ds. zabytków Projekt pn. „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2023 Działanie 2.1. oraz 2.3.2. POPC, budżet państwa (część 24) 58 260 000,00 zł
53.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Narodowe w Krakowie

Digitalizacja i upowszechnienie zasobów cyfrowych Muzeum Narodowego w Krakowie na platformie on-line oraz rozwój programu bazodanowego dla muzeów wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności, spełniających kryteria zarządzania zasobami muzealnymi i interoperacyjności z innymi platformami cyfrowymi, w tym bazami danych i katalogami online Projekt pn. „Bliżej Kultury”. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/09/2019 Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) 9 362 748,00 zł
54.     Ministerstwo Obrony Narodowej Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/03/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 29) 71 191 945,02 zł
55. Ministerstwo Obrony Narodowej PORTAL „Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” – BiO ASzWoj 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 08/01/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) 11.956.504,00 zł
56. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Konto firmy – usługi online dla firm w jednym miejscu 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 4.2.3 Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 28/02/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 20) 41 394 842,27 zł
57. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 30/11/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 20) 8 729 990,00 zł
58. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Urząd Zamówień Publicznych

Projekt „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 30/06/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 49) 34 024 304,00 zł
59. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Główny Urząd Miar

Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć przez wdrożenie Metodyk Zarządzania Projektem oraz Zarządzanie Portfelem Projektów (akronim: MZP-GUM) 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 28/02/2022 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 64) 3 600 000 zł
60. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Główny Urząd Miar

System wsparcia informatycznego dla środowiska e-usług w zakresie tachografów świadczonych przez GUM – „TRANS-TACHO” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 31/03/2023 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 64) 9 880 000 zł
61. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Główny Urząd Miar

„e-CzasPL” – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem

4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej

5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 31/03/2023 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 64) 12 800 000 zł
62. Ministerstwo Przedsiębiorczości

i Technologii

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 26/07/2020 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 61) 21 212 000,00 zł
63. Ministerstwo Przedsiębiorczości

i Technologii

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja projektu PORTOS – platformy orzecznictwa Urzędu Patentowego RP 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 15/12/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 61) 5 665 000,00 zł

(wartość szacunkowa)

64.     Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/06/2020 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (część 31), Komenda Główna Straży Granicznej (część 42) oraz Fundusz Pracy 23 942 868,54 zł
65.     Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Objęcie jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski e-usługami systemu obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON oraz rozszerzenie aktualnie oferowanego zakresu e-usług w systemie 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2021 Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) 4 000 000,00 zł
66. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Budowa Uniwersalnej platformy do projektowania i realizacji Programów Wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2022 Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) 30 000 000,00 zł
67. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Rozwój Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w zakresie zmian technologicznych upraszczających komunikację i wymianę danych między Funduszem a beneficjentem oraz pozwalających na integrację między systemami za pomocą usług sieciowych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2023 Budżet PFRON (budżet państwa –część 44) 9 000 000,00 zł
68. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Rozwój systemu wspierającego realizację zadań związanych z obsługą pracodawców zobowiązanych do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (NEO) 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2020 Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) 1 192 000,00 zł
69. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Rozwój systemu wpierającego obsługę procesów związanych ze składaniem deklaracji, informacji oraz innych dokumentów w formie elektronicznej przez pracodawców zobowiązanych do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (e-PFRON2) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2020 Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) 1 033 200,00 zł
70. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Wytworzenie, utrzymanie i rozwój Centralnej Platformy Analitycznej, w tym zaprojektowanie i wdrożenie centralnej hurtowni danych, wdrożenie narzędzi ETL oraz narzędzi raportowo-analitycznych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2023 Budżet PFRON (budżet państwa –część 44) 3 500 000,00 zł
71. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy windykacyjne w zakresie windykacji cywilnoprawnej i administracyjnej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) 2 948 621,00 zł
72. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PFRON

Rozwój systemu Ewidencji Godzin Wsparcia oraz Generatora Wniosków służących do składania wniosków w ramach ogłaszanych konkursów o zlecenie przez Zarząd PFRON organizacjom pozarządowym, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), zadań w zakresie zmian technologicznych umożliwiających łatwiejszą obsługę narzędzi po stronie beneficjenta, uproszczoną analizę danych i raportowanie oraz wdrożenie modułu do rozliczeń 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela
5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej
10/08/2021 Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) 1 848 000,00 zł
73.     Ministerstwo Sprawiedliwości Wdrożenie rozwiązań pozwalających na kontakt obywatela/przedsiębiorcy z sądem z wykorzystaniem wspierających narzędzi elektronicznych do komunikacji i cyfryzacji całego procesu obsługi 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2023 Budżet państwa (część 37 i 15)[1]) 30 000 000,00 zł
74. Ministerstwo Sprawiedliwości Wdrożenie rozwiązań pozwalających na kontakt obywatela/przedsiębiorcy z sądem z wykorzystaniem wspierających narzędzi elektronicznych do komunikacji i cyfryzacji całego procesu obsługi 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2023 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 37 i 15)[2]) 67 000 000,00 zł
75.     Ministerstwo Sprawiedliwości Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami

organizacyjnymi i legislacyjnymi –„ KRK 2.0”

4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/03/2022 Działanie 2.1. POWER oraz budżet państwa (część 37) 23 000 000 zł
76.     Ministerstwo Sprawiedliwości Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS) 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/06/2022 Działanie 2.17. POWER oraz budżet państwa (część 37 i 15) 19 146 600,00 zł
77.     Ministerstwo Sprawiedliwości

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 22/07/2020 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 37) 3 499 775,00 zł
78.     Ministerstwo Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa

 

Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0) 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 28/02/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 88) 154 693 652,98 zł
79.     Ministerstwo Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa

Krajowy Rejestr Zadłużonych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/05/2021 Działanie 2.17. POWER oraz budżet państwa (cześć 37 i 15/01) 13 692 997,75 zł
80.     Ministerstwo Zdrowia Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 15/08/2020 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) 172 384 371,57 zł
81. Ministerstwo Zdrowia KPK –

Krajowy Punkt Kontaktowy

4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2020 Program Horizon 2020 / CEF / eHealth Digital Service Infrastructure oraz budżet państwa (część 46) 2 652 457 zł (616 320 euro – wyliczenie na podstawie średniego kursu euro na dzień 23 maja 2018 r. w NBP, tj. 4,3037 zł)
82. Ministerstwo Zdrowia Rozwój i utrzymanie projektu P1 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) 193 200 zł (kwota przedstawia wydatki na utrzymanie systemu P1 oraz na odtworzenie infrastruktury techniczno-systemowej zakupionej w ramach P1, P2, P4 w fazie utrzymania – odtworzenie sprzętu, wydatki majątkowe)
83. Ministerstwo Zdrowia Rozwój rejestrów osadzonych na Platformie P2 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 Budżet państwa (część 46) i rezerwa celowa budżetu państwa część 83, poz. 57 166 100 000 zł (kwota obejmuje wydatki przewidziane na rozwój systemów P2 i P4 łącznie)
84. Ministerstwo Zdrowia System e-Krew 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/05/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) 37 142 228,77 zł
85. Ministerstwo Zdrowia System e-Krew – Utrzymanie i rozwój Systemu e-Krew 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 Budżet państwa (część 46) 7 903 506,00 zł
86. Ministerstwo Zdrowia System Poltransplant 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/11/2020 Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz budżet państwa (część 46) 7 700 000,00 zł
87. Ministerstwo Zdrowia Utrzymanie Poltransplant (w latach 2021–2022). Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/12/2022 Budżet państwa (część 46) Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 1 064 000,00 zł
88. Ministerstwo Zdrowia Poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z informatyzacją placówki oraz prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 4.2.3. Podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i publicznej oraz specjalistów TIK od 01/07/2019 do 31/08/2021 POWER oraz budżet państwa (część 46) 9 483 150,00 zł
89. Ministerstwo Zdrowia Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/09/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) 144 749 629,78 zł
90.     Ministerstwo Zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

„InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) 6 068 387,09 zł
91.     Ministerstwo Zdrowia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce „ProfiBaza” 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 28/02/2021 Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 46) 28 411 595,00 zł
92.     Ministerstwo Zdrowia

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 31/10/2020 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) 37 279 341,60 zł
93.     Ministerstwo Zdrowia

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/03/2020 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 46) 16 843 877,97 zł

 

94.     Ministerstwo Zdrowia

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/04/2021 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) 7 374 959,91 zł
95.     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Budowa Powszechnego Systemu Monitorowania Usług Publicznych 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/09/2021 Działanie 2.18. POWER oraz budżet państwa (część 17 i 58) 27 347 076,63 zł
96.     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji System Rejestracji Broni 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 Budżet państwa (część 42) 7 580 000,00 zł
97.     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 42) 85 000 000,00 zł
98.     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Przebudowa węzła dostępowego sieci GovNet i SŁR w KPRM 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2020 Budżet państwa minimum 6 000 000,00 zł
99.     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Budowa Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego 2.0 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 01/12/2026 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 17) 40 000 000,00 zł
100.            Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji E-dowód 2.0 – dowód osobisty z drugą cechą biometryczną 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/07/2021 Budżet państwa (część 42) oraz środki UE 562 000 000,00 zł
101.            Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komenda Główna Policji

Wdrożenie rozwiązania ułatwiającego reagowanie na zagrożenia związane ze zdarzeniami kryzysowymi oraz przestępczością (w tym terroryzmem) oraz spełnienie oczekiwań społecznych odnośnie do sprawnego działania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz współdziałania z innymi podmiotami, w tym współdziałania w dziedzinie obronności 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 Budżet państwa (część 42) 1 000 000 000,00 zł
102.            Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komenda Główna Policji

Budowa chmury obliczeniowej Policji jako inkubatora innowacyjności i bezpieczeństwa 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/11/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 42) 95 000 000,00 zł
103.            Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stworzenie systemu monitoringu i kontroli upraw roślin podlegających ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.), w tym konopi włóknistych. Stworzenie nowoczesnego controllingu ułatwi uprawę tych roślin w Polsce (zmniejszy ilość dokumentacji papierowej), a także umożliwi prowadzenie bezpiecznych, kontrolowanych upraw konopi na cele pozyskiwania bioaktywnych substancji medycznych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (części: 27, 32, 57) 51 000 000,00 zł
104.            Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jednostki doradztwa rolniczego – przygotowanie do wdrożenia EZD przez modernizację procesów organizacyjnych oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Dotacja celowa (część 33 budżetu państwa)  2 200 000,00 zł
105.            Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – uruchomienie e-usług zgłoszonych do katalogu e-usług w projekcie Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 31/05/2022 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) 25 790 000,00 zł
106.            Ministerstwo Środowiska Promocja parków narodowych jako marki 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2019 II oś POIŚ oraz budżet państwa (część 41) 5 600 000,00 zł
107.            Ministerstwo Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/06/2021 II oś POIŚ oraz budżet państwa (część 41) 20 000 000,00 zł
108.            Ministerstwo Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2022 II oś POIŚ oraz budżet państwa (część 41) 47 400 289,33 zł
109.            Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centrum Informatyczne Edukacji

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 Działanie 2.10. POWER oraz budżet państwa (część 30) 21 329 570,17 zł
110.            Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2020 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 30) 3 501 599,50 zł
111.            Ministerstwo Infrastruktury

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2020 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 39) 18 103 795,84 zł
112.            Ministerstwo Infrastruktury

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 30/04/2021 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 39) 13 046 157,04 zł
113.            Ministerstwo Infrastruktury Krajowy Punkt Dostępu do informacji o podróżach multimodalnych 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 01/12/2021  CEF 768 355,30 zł
114.            Ministerstwo Infrastruktury

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Krajowy Punkt Dostępowy do informacji o warunkach ruchu – rozbudowa, dodawanie nowych funkcjonalności 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK 01/03/2022 CEF oraz budżet państwa (część 39). Od 2020 r. tylko część 39 budżetu państwa 2 889 516,00 zł

Od 2020 r. – 3 000 000,00 zł

115.            Ministerstwo Infrastruktury

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 01/03/2022 CEF oraz budżet państwa (część 39) 880 908 767,00 zł
116.            Ministerstwo Infrastruktury

Instytut Transportu Samochodowego

Politechnika Warszawska

Budowa Polskiego Centrum Kompetencji w zakresie automatyzacji transportu drogowego 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej

5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK

30/11/2021 NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 39) 8 226 489 zł (w tym MI – 1 082 000 zł)
117.            Główny Urząd Statystyczny Projekt „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TranStat” 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 58) 4 994 306 zł
(w tym GUS: 3 214 088 zł)
118. Główny Urząd Statystyczny Projekt „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/12/2021 NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 58) 6 217 073 zł (w tym GUS: 3 764 222 zł)
119. Główny Urząd Statystyczny Projekt „Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych – INSTATCENY” 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/10/2021 NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 58) 5 743 431 zł
(w tym GUS: 3 740 632 zł)
120. Główny Urząd Statystyczny Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/06/2021 Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 58) 34 722 048 zł budżet państwa: 5 336 778,78 zł środki UE: 29 385 269,22 zł
121. Główny Urząd Statystyczny Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 31/03/2022 Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 58) 17 421 250,00 zł budżet państwa: 2 677 646,13 zł środki UE: 14 743 603,87 zł
122. Główny Urząd Statystyczny Wrota Statystyki 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 30/11/2022 Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 58) 41 243 705,00 zł budżet państwa: 6 339 157,46 zł środki UE: 34 904 547,54 zł

[1]) Ze względu na przedstawienie w ramach niniejszego Planu działań programu Ministerstwa Sprawiedliwości, który składa się z projektów, źródła finansowania dla poszczególnych przedsięwzięć mogą być różne, tj. środki unijne + budżet państwa lub sam budżet państwa. Na chwilę obecną nie zakłada się korzystania ze środków rezerwy celowej.

[2]) Ze względu na przedstawienie w ramach niniejszego Planu działań programu Ministerstwa Sprawiedliwości,, który składa się z projektów, źródła finansowania dla poszczególnych przedsięwzięć mogą być różne, tj. środki unijne + budżet państwa lub sam budżet państwa. Na chwilę obecną nie zakłada się korzystania ze środków rezerwy celowej.

Zaangażowanie interesariuszy:

Obywatle

Przedsiębiorcy

Administracja