cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Excel w przedsiębiorstwie

Uczestniku, na pierwszych lekcjach naszego kursu poznasz podstawy Excela. Te części mają podstawowe znaczenie dla tych z was, którzy nigdy nie korzystali z programu. Po zapoznaniu się z podstawami pokażemy najlepsze i najczęściej wykorzystywane funkcje programu Excel. Ten kurs nie ma na celu pokazania wyczerpująco wszystkich możliwych funkcji i opcji. Wykorzystujemy tylko te, które naszym zdaniem w najszerszym stopniu umożliwią wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w codziennej praktyce i ułatwią obliczenia w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Omówimy funkcje, które są zwykle używane do analiz finansowych. W kolejnych lekcjach dowiesz się, jak pracować z podstawowymi funkcjami pośrednimi i zaawansowanymi Excel, co pozwoli na wykorzystanie tych umiejętności w codziennej pracy. Następna część kursu pokaże na wielu specjalnie dobranych przykładach jak wykonać analizę nakładów inwestycyjnych, struktury przychodów i kosztów czy analizę dynamiki zjawisk ekonomicznych.

Kolejne ćwiczenia pozwolą Ci zastosować w praktyce i wykorzystać przy rozwiązywaniu problemów to, czego nauczyliśmy się w poprzednich lekcjach. Jednym z elementów są również powszechnie wykorzystywane wykresy Excela, jednak dopiero zastosowanie wykresów przestawnych pozwoli w pełni wykorzystać możliwości programu.

Zadania, które zamieściliśmy w kolejnych lekcjach nauczą Cię, jak wykorzystać scenariusze zdarzeń gospodarczych, aby stworzyć przejrzysty raport pozwalający na podjęcie racjonalnych decyzji. Wykorzystanie funkcji baz danych i tabel przestawnych w Excelu pozwoli Ci lepiej wykorzystać zebrane dane i w krótkim czasie otrzymać z nich wartościowe i czytelne zestawienia, pomagające np. w analizie danych handlowych. Wykorzystanie funkcji Szukaj wyniku i dodatku Solver zmieni Cię w zaawansowanego użytkownika, potrafiącego wykorzystać niestandardowe rozwiązania w swojej pracy.

Na końcu każdego modułu znajdziesz zadania, które pozwolą sprawdzić swoją wiedzę. Posłuż się wcześniejszymi przykładami i plikami dołączonymi do pracy, aby wyliczyć je w arkuszu i podać właściwą odpowiedź.

Jak widać, mamy przed sobą dużo pracy. Rozpocznijmy razem wspólną podróż przez zawiłości arkusza kalkulacyjnego.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby sprawnie zrealizować kurs nie potrzebujesz żadnych wstępnych i dodatkowych wymagań.


CELE KURSU

Cel ogólny kursu:

  • Celem ogólnym kursu jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do rozwiazywania typowych oraz niestandardowych zadań i problemów obliczeniowych występujących w procesach biznesowych w MŚP.

Cele szczegółowe kursu:

  • Zdobycie podstawowych umiejętności w obsłudze arkusza.
  • Wykorzystanie wbudowanych funkcji Excela i zaawansowane kalkulacje.
  • Wykorzystanie Excela do rozwiązywania typowych problemów w małym i średnim przedsiębiorstwie.

KURS SKŁADA SIĘ Z 8 MODUŁÓW

MODUŁ 1

Podstawowe operacje i kalkulacje

MODUŁ 2

Funkcje wbudowane i przykłady zastosowań

MODUŁ 3

Analiza nakładów inwestycyjnych

MODUŁ 4

Zastosowanie bazy danych w Excelu do analizy danych handlowych

MODUŁ 5

Analiza struktury przychodów i kosztów

MODUŁ 6

Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych

MODUŁ 7

Scenariusze zdarzeń gospodarczych

MODUŁ 8

Wykorzystanie dodatku Solver do podejmowania decyzji gospodarczych

Poszczególne elementy kursu są dostępne sekwencyjnie, po 1 module, w kolejnych tygodniach od pierwszego zalogowania. Każdy kolejny moduł jest udostępniany w kolejnym tygodniu trwania kursu (lub wcześniej). Udostępnione moduły są dostępne przez cały czas trwania kursu.


METODY I NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Poszczególne etapy kursu zostaną zrealizowane za pomocą nagrań filmowych, prezentacji multimedialnych, nagrań audio i komunikatów tekstowych przedstawiających wykonanie każdej czynności w trakcie rozwiązywania zadań w Excelu. Dane do zadań będą udostępniane na platformie szkoleniowej w postaci załączonych plików.

Przy opracowaniu kursu zastosowano metodę stopniowania trudności, która zachęca uczestnika kursu do pokonywania kolejnych stopni zaawansowania. Kurs rozpoczyna się od przedstawienia podstawowych zasad posługiwania się arkuszem i jego funkcjami, następnie uczestnik przechodzi do zagadnień trudniejszych prezentujących bardziej zaawansowane funkcje (w tym funkcje warunkowe i bazodanowe) i narzędzia arkusza (tabele przestawne). Cały kurs kończą moduły omawiające Menedżera scenariuszy i narzędzie do optymalizacji Solver. Realizacja kursu będzie się odbywała na podstawie podzielonych na moduły i lekcje materiałów tekstowych oraz przygotowanych plikach .xlsx arkuszy z zadaniami i danymi do rozwiązania zadań. Materiały te w trudniejszych elementach są dodatkowo ilustrowane nagraniami filmowymi (screencastami). Nagranie screencastu nie ma zastępować tekstu i wycinków ekranów, zamieszczonych w kursie, a jedynie je dublować, pokazując trudniejsze sekwencje czynności.

Zakończenie modułu będzie wymagało zaliczenia testu teoretycznego oraz wykonania zadania praktycznego na własnym komputerze oraz wybrania właściwej odpowiedzi lub wklejenia uzyskanego wyniku we właściwe pole na stronie platformy e-learningowej. W przypadku niejasności związanych z treścią instrukcji będzie możliwy zdalny kontakt z prowadzącym w celu uzyskania wyjaśnień. Jest możliwe wielokrotne podejście do zaliczenia modułu.


WARUNKI ZALICZENIA

Kursant będzie musiał odpowiedzieć na pytania związane ze zdobytą wiedzą po każdej lekcji i każdym module. Otrzyma informację zwrotną o tym czy prawidłowo udzielił odpowiedzi. W celu zaliczenia kursu uczestnik musi zdobyć co najmniej 51% punktów.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie, uczestnik musi zdobyć co najmniej 51% punktów.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Politechnika Bydgoska
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-04-27
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)