cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Komputerowe wspomaganie decyzji biznesowych

OPIS KURSU

Skutki podejmowanych decyzji w organizacji mają kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonych przedsięwzięć biznesowych. Każda z nich powinna być dobrze przemyślana, a także poparta prawidłowo przeprowadzoną analizą. Dlatego też program kursu koncentruje się na wprowadzeniu uczestnika w wybrane zagadnienia związane z procesami podejmowania decyzji w organizacji, a także ich wspomaganiem za pomocą wybranych zastosowań arkuszy kalkulacyjnych. Słuchacz pozna ich najważniejsze funkcje i inne narzędzia, a także nauczy się wykorzystywać je w praktyce. Podejmowana problematyka dotyczy m.in. procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, a także innych kwestii związanych z jego działalnością. Uczestnik kursu nauczy się samodzielnie obrabiać dane biznesowe, wykonywać nieskomplikowane analizy, sporządzać raporty, a także wykorzystywać rezultaty przeprowadzonych działań w procesie podejmowania decyzji biznesowych.


Wymagania wstępne

Uczestnicy kursu powinni znać i rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Istotne jest również posługiwanie się wybranymi zagadnieniami z zakresu matematyki i statystyki. Ponadto wymagana jest znajomość podstaw obsługi komputera, a także znajomość języka angielskiego. Dodatkowo kursant powinien posiadać komputer z przeglądarką internetową, a także darmowe konto Google z uwagi na fakt, iż podczas kursu ćwiczenia będą realizowane w oparciu o darmowy arkusz kalkulacyjny Goolgle Sheets. Należy również zapewnić sobie wystarczająco dużo czasu, ponieważ realizacja programu wymaga około 6 godzin nakładu pracy tygodniowo.


Cele kursu

  • Cel ogólny kursu – Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zastosowań arkuszy kalkulacyjnych, w kontekście obróbki danych, na potrzeby podejmowania decyzji biznesowych.
  • Cele szczegółowe: Cel dotyczący modułu 1. – Zdobycie wiedzy na temat wybranych zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji w organizacjach. Cel dotyczący modułu 2. – Zdobycie wiedzy dotyczącej genezy arkuszy kalkulacyjnych, ich roli w procesach decyzyjnych, interfejsu Google Sheets, a także nabycie elementarnych umiejętności z zakresu wprowadzania danych i formatowania komórek. Cel dotyczący modułu 3. – Nabycie umiejętności z zakresu wprowadzania danych, formuł, stosowania najważniejszych operatorów, budowania odwołań względnych i bezwzględnych, a także kopiowania i przenoszenia formuł. Cel dotyczący modułu 4. – Nabycie umiejętności z zakresu zastosowania funkcji arkuszy kalkulacyjnych. Cel dotyczący modułu 5. – Przygotowanie uczestnika do samodzielnego przeprowadzania operacji na tekście i datach. Cel dotyczący modułu 6. – Celem modułu jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zagnieżdżania i stosowania najważniejszych funkcji logicznych.

Poruszane zagadnienia

Moduł 1

Decyzje w przedsiębiorstwie

Moduł 2

Arkusze kalkulacyjne – wstęp

Moduł 3

Elementarne zastosowania arkuszy kalkulacyjnych

Moduł 4

Funkcje

Moduł 5

Operacje na tekście i datach

Moduł 6

Funkcje logiczne


Warunki zaliczenia

Zaliczenie kursu polega na przystąpieniu do egzaminu końcowego, który składa się z 30 pytań zamkniętych testujących wiedzę i umiejętności. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania pozwala na uzyskanie 100% punktów niezbędnych do zaliczenia kursu. Należy pamiętać, że zaliczenie uzyskiwane jest, gdy Uczestnik zdobędzie przynajmniej 51% punktów z egzaminu końcowego. Na końcu każdej lekcji znajduje się minitest, który pozwoli Uczestnikowi kursu na samodzielną weryfikację zdobytej wiedzy. Należy zaznaczyć, że nie są one elementami składowymi zaliczenia kursu. Ponadto każdy moduł zakończony został listą kontrolną, która ma za zadanie pomóc Uczestnikowi kursu w usystematyzowaniu poznanych zagadnień.


Warunki otrzymania zaświadczenia

Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu jest uzyskanie min. 51% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wygenerowane automatycznie po przekroczeniu progu zaliczeniowego i będzie je można pobrać w zakładce „Moje kursy”.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2021-11-23
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)