cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w analizie danych

Opis kursu

Kurs składa się z 10 modułów tematycznych, których realizacja przez Uczestnika wpływa na zwiększenie jego kompetencji, zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym.

 1. Pierwszy moduł poświęcony został tematyce analizy danych oraz jej roli jaką odgrywa w procesie podejmowania decyzji. Realizacja tego modułu umożliwi Uczestnikowi kursu zrozumienie istoty analizy danych oraz jej zastosowanie w podejmowaniu decyzji.
 2. W drugim module zaprezentowany zostanie dodatek Solver będące narzędziem optymalizacji. Realizacja tego modułu umożliwi Uczestnikowi kursu nabycie kompetencji w zakresie zastosowania narzędzia informatycznego w celu rozwiązywania problemów optymalizacyjnych.
 3. Moduł trzeci poświęcony został tabelom przestawnym, w efekcie jego realizacji, Uczestnik kursu będzie potrafił utworzyć tabelę przestawną i stworzyć raport na jej podstawie.
 4. W kolejnym, czwartym module, Uczestnik kursu zapozna się z wykresami przestawnymi i mapami przestawnymi. Za ich pomocą Uczestnik kursu będzie potrafił zwizualizować dane.
 5. W piątym module zaprezentowane zostaną wybrane funkcje statystyczne oferowane przez program Excel oraz omówione zostaną przypadki zastosowania omawianych funkcji.
 6. Moduł szósty poświęcony został dodatkowi Analysis Toolpack, oraz narzędziom jakie oferuje – wybrane funkcje oraz statystyki opisowe.
 7. Moduł siódmy zawiera opis dodatku Power Query, jego wybrane funkcje oraz zastosowanie.
 8. W module ósmym zaprezentowana zostanie istota klasteryzacji danych – parametry klasteryzacji oraz jej interpretacja.
 9. Moduł dziewiąty poświęcony został klasyfikacji danych 
 10. Moduł dziesiąty przybliża zagadnienia analizy koszykowej.

Każdy moduł składa się z części teoretycznej będącej wprowadzeniem do omawianego zagadnienia, części dotyczącej przykładów praktycznego zastosowania omawianych narzędzi, pytań sprawdzających oraz zadania do samodzielnego rozwiązania przez Uczestnika kursu.

Kadra kursu

 • dr Paula Bajdor (Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej)
 • dr inż. Ilona Pawełoszek (Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej)
 • dr inż. Aleksandra Ptak (Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej)
 • dr hab. Marta Starostka-Patyk, prof. PCz. (Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej)
 • dr inż. Tomasz Turek (Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej)
 • dr inż. Damian Dziembek (Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej)
 • dr inż. Andrzej Chluski (Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej)

Wymagania wstępne

podstawowa znajomość obsługi komputera i Internetu – podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel

Warunki zaliczenia kursu

Aby ukończyć kurs, Uczestnik powinien uzyskać min. 75% poprawnych odpowiedzi z pytań podsumowujących część teoretyczną oraz zrealizować minimum 7 Wyzwań.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Politechnika Częstochowska
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2021-12-03
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)