cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Nauka konfiguracji sprzętu i zarządzania sieciami komputerowymi

O kursie

Kurs jest skierowany do studentów studiów technicznych I stopnia. Może być wykorzystany podczas realizacji treści przedmiotu Sieci komputerowe (lub pokrewne) na kierunku Informatyka (lub pokrewne). Kurs jest również dostępny dla innych osób i przystosowany do samodzielnego uczestnictwa.

Kurs podzielony jest na 12 modułów tematycznych:

 1. Stos protokołów TCP/IP – w którym, oprócz podstawowych informacji o budowie warstwowego modelu sieci, przybliżona jest historia Internetu.
 2. Protokół IP – w którym omówione są podstawowe informacje o praktycznie jedynym wykorzystywanym obecnie protokole warstwy sieciowej.
 3. Adresacja sieci IP – przybliża budowę adresu i sposoby adresowania sieci.
 4. Podział sieci – ukazuje podstawowe metody dzielenia dużych sieci na mniejsze, łatwiej zarządzalne podsieci.
 5. Podstawowa konfiguracja przełącznika – w którym omówiony jest proces przełączania i przedstawiona konfiguracja urządzeń przełączających.
 6. Podstawowa konfiguracja routera – przybliża podstawowe informacje o routingu i routerach.
 7. Routing statyczny – w którym omówiony jest proces konfiguracji routingu statycznego.
 8. Routing dynamiczny – protokół RIP – przybliża podstawowe informacje o routingu dynamicznym oraz opisuje sposób konfiguracji protokołu RIP.
 9. Routing dynamiczny – protokół OSPF – w którym omówiony jest protokół routingu dynamicznego OSPF.
 10. Listy kontroli dostępu (ACL) i filtracja pakietów – przybliża zagadnienia kontroli ruchu pomiędzy sieciami.
 11. Wirtualne sieci lokalne (VLAN) – opisuje technologie wirtualnych sieci lokalnych oraz ich konfigurację.
 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) – opisuje technologie wirtualnych sieci prywatnych oraz ich konfigurację.

Każdy moduł wymaga nakładu ok. 6 godzin pracy kursanta (łącznie z zadaniami nieobowiązkowymi).

Każdy moduł kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestnika. Po upływie terminu końcowego testu można przejść do kolejnego modułu.

Dodatkowo – moduły zawierają ćwiczenia do samodzielnego wykonania i testy wspomagające sprawdzenie wiedzy. Nie są one obowiązkowe, jednak ich wykonanie ułatwia przyswojenie wiedzy związanej z konfiguracją i zarządzaniem sieciami. Przykładowe prawidłowe rozwiązania każdego z ćwiczeń dostępne będą po zakończeniu modułu – jako nowa jednostka lekcyjna w ramach zakończonego modułu. Szacowany czas na wykonanie każdego zadania to 1-2 godziny.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się z całością dostępnego materiału i uzyskanie z obowiązkowych zadań testowych i egzaminu min. 51% punktów.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej, tj. uzyskanie min. 51% punktów z obowiązkowych zadań testowych i egzaminu.

Wymagania wstępne

Realizacja kursu wymaga umiejętności posługiwania się konsolą systemu operacyjnego Windows i/lub Linux w stopniu podstawowym, tj. uruchomienia konsoli i uruchamiania poleceń w niej.

Do realizacji wybranych ćwiczeń praktycznych wymagany jest system operacyjny Linux (dowolna dystrybucja). Wystarczająca jest tzw. wersja Live – uruchamiana np. z płyty CD/DVD lub dysku przenośnego.

Wszystkie pojęcia związane z tematem są przedstawione w przystępny sposób. Główny nacisk jest kładziony na praktyczne umiejętności związane z podstawową konfiguracją sieci komputerowych

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Projektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimi
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo, telekomunikacja
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 4 tygodni
Dostawca: Politechnika Białostocka
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 4 tygodni
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-03-11
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)