cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Nauka programowania w języku C

O kursie

Kurs dotyczy podstaw programowania programowania strukturalnego w języku C. Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie w stanie napisać program z tekstowym interfejsem użytkownika, wykorzystujący podstawowe typy danych, a także paradygmaty programowania strukturalnego.

Kurs jest skierowany do młodzieży zainteresowanej nauką programowania i dlatego zawiera dużo przykładów, filmy ilustrujące realizację zadań, prezentacje kodu, interaktywny kod na platformie Repl.it. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby brali w nim udział także inni uczestnicy. Co ważne, kurs jest dla osób początkujących – nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie, ani znajomość żadnego języka programowania.

Kurs składa się z 14 lekcji merytorycznych (część informacyjna i wprowadzająca oraz część praktyczna: przykładowe zadania wraz z objaśnieniami, a także zadania do samodzielnego wykonania). Po każdej lekcji uczestnicy wykonują test oraz zadanie praktyczne, którego zaliczenie umożliwia kontynuację kursu.


Treści edukacyjne:

 1. Przygotowanie środowiska programistycznego. Czym jest programowanie, geneza języka C, instalacja IDE, kompilatora, uruchomienie programu w IDE i w systemie operacyjnym.
 2. Pierwsza aplikacja. Zapis problemu w postaci algorytmu w schemacie blokowym. Elementy schematu blokowego. Omówienie podstawowej struktury programu, określenie czym jest funkcja main, zapoznanie z metodami wyświetlania tekstu na ekranie konsoli.
 3. Zmienne. Wprowadzenie do typów danych, sposobów deklaracji zmiennych, widoczność zmiennej – rozróżnienie pomiędzy zmiennymi lokalnymi i globalnymi, instrukcja przypisania wartości zmiennych, wprowadzanie wartości zmiennych z konsoli.
 4. Instrukcja warunkowa. Przedstawienie konstrukcji podstawowych instrukcji warunkowych (if, if/else, switch/case), zdefiniowanie typu logicznego, operacje porównywania wartości zmiennych, metody kontroli poprawności danych wprowadzanych przez użytkownika.
 5. Pętle for, while i do-while. Przedstawienie zapisu, sposobu działania oraz podstawowych przykładów wykorzystania poszczególnych pętli. Opisanie wymienności poszczególnych pętli między sobą.
 6. Funkcje. Przedstawienie zapisu funkcji, jej konstrukcji, widoczności zmiennych lokalnych i parametrów. Określenie, czym są parametry funkcji. Sposoby wywoływania funkcji. Zwrot wartości z funkcji oraz słowo kluczowe return.
 7. Tablice jednowymiarowe. Przedstawienie definiowania tablic jednowymiarowych, dostęp do danych w nich zapisanych, określenie jak wygląda indeksowanie tablic, kopiowanie tablic między sobą, przekazywanie tablic przez parametry do funkcji.
 8. Tablice dwuwymiarowe. Przedstawienie definiowania tablic dwuwymiarowych, dostęp do danych w nich zapisanych, określenie jak wygląda indeksowanie tablic, kopiowanie tablic między sobą, przekazywanie tablic przez parametry do funkcji. Opisanie różnic pomiędzy tablicami jednowymiarowymi i dwuwymiarowymi.
 9. Struktury danych. Pokazanie sposobów definiowania struktur, deklarowanie zmiennych w strukturach, typ enum. Tworzenie struktur jako zmiennych lokalnych i globalnych. Przekazywanie struktur przez parametry do funkcji.
 10. Wskaźniki. Dynamiczny przydział pamięci. Przedstawienie sposobów definiowania wskaźników, ich zastosowania i odniesienia do adresów pamięci. Przekazywanie parametrów do funkcji przez wskaźniki. Przykłady wykorzystania wskaźników. Zajmowanie i zwalnianie pamięci przy wskaźnikach.
 11. Tablice dynamiczne wielowymiarowe. Przedstawienie sposobów deklarowania tablic dynamicznych. Nawiązanie do wskaźników. Sposoby alokacji i zwalniania pamięci przy tablicach dynamicznych wielowymiarowych. Przekazywanie tablic dynamicznych przez parametry do funkcji. Funkcje zwracające utworzone tablice dynamiczne.
 12. Operacje na łańcuchach znaków. Przedstawienie definicji łańcucha znaków jako tablicy jednowymiarowej elementów typu char. Pokazanie podstawowych funkcji operujących na łańcuchach znaków.
 13. Operacje wejścia/wyjścia na plikach tekstowych. Omówienie, czym jest plik tekstowy, do czego jest wykorzystywany. Zapozanie ze strukturą reprezentującą plik oraz z funkcjami operującymi na plikach tekstowych. Omówienie sposobów zapisu danych do plików tekstowych.
 14. Operacje wejścia/wyjścia na plikach binarnych. Omówienie, czym jest plik binarny i do czego jest wykorzystywany. Zapozanie ze strukturą reprezentującą plik oraz z funkcjami operującymi na plikach binarnych. Omówienie sposobów zapisu danych do plików binarnych.

Wykorzystane metody i narzędzia:

 • nagrania wideo,
 • prezentacje mutimedialne,
 • platformy internetowe z możliwością wpisywania kodu, kompilujące i prezentujące wynik w przeglądarce,
 • zadania i problemy logiczne.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Do nauki potrzebujesz komputera z dostępem do internetu. Możesz zainstalować program CodeBlocks, albo korzystać z interaktywnego środowiska na zdalnym serwerze Repl.it. Niezbędne instrukcje instalacji znajdziesz w kursie.

Kurs możesz przeglądać zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych, lecz do wykonania zadań implementacyjnych będziesz z pewnością potrzebować komputera.

Nie musisz znać języka angielskiego, chociaż powienieś(aś) wiedzieć, że elementy kodu są pisane w tym języku. Ale nie musisz się tym martwić, każda instrukacja jest wyjaśniona.

WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs musisz uzyskać co najmniej 51% ogólnej liczby punktów, na którą składają się: testy sprawdzające wiedzę przy każdym temacie (20% ogólnej liczby punktów), zadania implementacyjne przy każdym temacie (30% ogólnej liczby punktów) i egzamin na zakończenie kursu (50% ogólnej liczby punktów).

Każdy, kto uzyska zaliczenie, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: oprogramowanie
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Politechnika Białostocka
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-03-11
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)