cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Poradnik metodyczny Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty

Poradnik metodyczny związany z realizacja projektu edukacyjnego Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty stanowiącego podprojekt projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Projekt CMDW jest zorientowany na nauki przyrodnicze, społeczne i matematykę i sprzyjać budowaniu pogłębionych związków uczniów z „małą ojczyzną”. Uczenie metodą dociekania naukowego ma służyć poznawaniu struktur i zależności w środowisku społeczno-przyrodniczym poprzez analizę relacji w czasie i przestrzeni.

AUTORZY PORADNIKA

Prof. dr hab. WALDEMAR RATAJCZAK

Profesor Waldemar Ratajczak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1973 roku. Jego specjalnością są zagadnienia metodologiczne z zakresu geografi i społeczno-ekonomicznej oraz gospodarki przestrzennej. Jest autorem lub współautorem kilku metod stosowanych obecnie w nauce światowej – nie tylko z dziedziny nauk przestrzennych, ale także fi zyki teoretycznej, chemii, archeologii, ekonomii, transportu, itd. Profesor Waldemar Ratajczak jest także uznanym ekspertem z dziedziny gospodarki przestrzennej. Był między innymi przewodniczącym Senackiego Zespołu ds. Nowego Podziału Terytorialnego Kraju oraz doradcą Wicepremiera i Gospodarki Rządu RP. Obecnie pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna oraz Wiceprezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jako dydaktyk prowadził wykłady kursowe na University of Gainesville (Floryda USA) oraz wykłady zamawiane między innymi na Göteborgs Universitet (Szwecja) oraz Algarve University (Portugalia). Wypromował także 6 doktorów, 285 magistrów oraz 160 licencjatów. Jego aktualne zainteresowania badawcze dotyczące zrównoważonego rozwoju współczesnych społeczeństw – ściśle nawiązują do problematyki projektu

Dr hab. ALFRED STACH, Prof. UAM

Pracownik Instytutu Geoekologii i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geografi cznych i Geologicznych UAM. Wykładowca akademicki z tytułem doktora habilitowanego, który swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1984, przechodząc kolejne stopnie od asystenta przez adiunkta do profesora UAM. Geograf fi zyczny specjalizujący się w zastosowaniach statystyki, modelowania matematycznego i Geografi cznych Systemów Informacyjnych do analiz i prognozowania zmian środowiska przyrodniczego w Polsce i w Arktyce (Spitsbergen). Doświadczony dydaktyk prowadzący wszystkie typy zajęć (ćwiczenia, laboratoria komputerowe, praktyki terenowe i wykłady akademickie) na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.  Wypromował 2 doktorów oraz ponad 20 magistrantów i absolwentów studiów podyplomowych. Kilkanaście razy wygłaszał wykłady popularnonaukowe głównie w trakcie cyklicznych imprez takich jak „Festiwal Nauki”, „Noc Naukowców”, „GIS-day”, ale także w kilku szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa wielkopolskiego. Był uczestnikiem i kierownikiem ponad 10 projektów badawczych fi nansowanych przez Ministerstwo, Komitet Badań Naukowych i Narodowe Centrum Nauki. Brał czynny udział w ponad 50 konferencjach naukowych, polskich i międzynarodowych. Jest autorem lub współautorem ponad 180 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim opublikowanych w latach 1985–2021. Są w nich 2 monografi e (książki) autorskie i 3 współautorskie.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Regionalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ zasobu umiejętności: Metodyka