cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Indeks gospodarki cyfrowej (DESI)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) monitoruje wyniki cyfrowe państw członkowskich UE zgodnie z kluczowymi wskaźnikami i śledzi indywidualne zmiany pod względem konkurencyjności cyfrowej. DESI jest inicjatywą Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, DG CONNECT. Obecnie DESI jest uznanym i autorytatywnym źródłem, które ułatwia pracę badaczom, statystykom, prywatnym przedsiębiorstwom, decydentom politycznym oraz samorządom lokalnym i krajowym dzięki zapewnieniu wysokiej jakości zasobów umożliwiających porównania między różnymi krajami, sektorami biznesu lub tendencjami. 

DESI, który powstał po raz pierwszy w 2015 r. w oparciu o dane z 2014 r., przyczynia się do realizacji celów strategii UE na rzecz MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy, zapowiedzianej przez Komisję Europejską w dniu 10 marca 2020 r. W tych ramach indeks będzie stosowany do monitorowania rocznych postępów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie cyfryzacji i poziomu dojrzałości cyfrowej. DESI śledzi wydajność cyfrową w pięciu kluczowych wymiarach: Łączność, kapitał ludzki, korzystanie z usług internetowych, integracja technologii cyfrowych i cyfrowe usługi publiczne. Każdemu wymiarowi towarzyszy rozdział tematyczny zawierający bardziej dogłębną analizę i specjalne sprawozdanie. Analiza jest oferowana corocznie w różnych formatach, zarówno krótko-, jak i długookresowych, i koncentruje się na szerszym wpływie technologii, a także na bardziej konkretnych zastosowaniach i cyfrowej integracji powstających technologii. Inne działania usprawnione lub możliwe dzięki DESI obejmują: 

  • Sprawozdania krajowe: DESI oferuje sprawozdawczość w podziale na kraje na temat wyników cyfrowych państw członkowskich. Dane, gromadzone i analizowane za pomocą wskaźnika, umożliwiają administracjom lokalnym i regionalnym, służbom publicznym i rządom krajowym priorytetowe traktowanie potrzeb w zakresie reform i inwestycji oraz opracowanie spójnej polityki, włączając w to spostrzeżenia zawarte w sprawozdaniu rocznym. DESI będzie również działać jako mechanizm wykorzystywany przez Komisję Europejską do poprawy dostępu do unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – długoterminowego planu UE, który łączy 672,5 mld EUR w formie pożyczek i dotacji w celu wsparcia odbudowy Europy po pandemii. Sprawozdania krajowe koncentrują się również na konkretnych aspektach, na przykład na wdrażaniu nowych technologii przez określone sektory lub na umiejętnościach i kompetencjach cyfrowych. Sprawozdania można pobrać w formacie PDF. 
  • Narzędzie wizualizacji: narzędzie umożliwiające decydentom politycznym, użytkownikom i właścicielom przedsiębiorstw porównywanie stanowiska Europy w odniesieniu do sąsiadujących państw członkowskich i państw. Narzędzie to daje również możliwość zobrazowania zmian, jakie zaszły na szczeblu krajowym w ciągu ostatnich 5 lat, w sposób dynamiczny i interaktywny.
  • Tablica wyników dla kobiet w sektorze cyfrowym: tablicawyników jest częścią DESI od momentu jej wprowadzenia w 2019 r. Monitoruje udział kobiet w gospodarce cyfrowej i ocenia włączenie cyfrowe w miejsca pracy, karierę zawodową i projekty w zakresie przedsiębiorczości. 

Dodatkowe zasoby, sprawozdania i publikacje są oferowane za pośrednictwem DESI w formie krótkich streszczeń, danych analitycznych oraz bardziej kompleksowej i szczegółowej analizy. Międzynarodowy DESI odzwierciedla i rozszerza swój europejski odpowiednik, wykorzystując zbiory danych do analizy tendencji, obejmujące 45 państw (27 państw członkowskich i 18 państw spoza UE). 

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, duże zbiory danych, umiejętności cyfrowe, mikroelektronika, tworzenie stron internetowych, łańcuch bloków, opracowywanie aplikacji mobilnych, oprogramowanie, informatyka kwantowa, Wi-Fi, rzeczywistość wirtualna, telekomunikacja, 5G, robotyka, rzeczywistość rozszerzona, uczenie maszynowe, obliczenia wielkiej skali, chmura obliczeniowa
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Typ finansowania: Publiczne