cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Konkurs na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności”

Data publikacji:  27.10.2022

15 września 2022 r. ogłoszono konkurs na Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej. Konkurs prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono ponad 1,4 mld zł. Środki podzielone na 120 dziedzin (od 9-16 mln zł na jedno BCU) przeznaczone są na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych (min. organizacje branżowe, stowarzyszenia zawodowe, izby gospodarcze, samorządy zawodowe) oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego. W każdej ze 120 dziedzin utworzone zostanie jedno centrum. Wśród tych 120 branż znajdują się również branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, takie jak automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty art. 3 ust. 1 „System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz Rada Programowa do spraw kompetencji, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.” Branżowe Centra Umiejętności mają być zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Adresatami oferty Centrów są uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz osoby zatrudnione w branżach. Celem realizacji programu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach, w szczególności w tych, które borykają się z brakami wykwalifikowanej kadry. BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Do końca 2023 r. zaplanowano utworzenie co najmniej 20 BCU, a następnych 100 do końca 2024 r. Dla BCU przewidziano funkcje w 4 obszarach działalności: edukacyjno-szkoleniowej, integrująco-wspierającej, innowacyjno-rozwojowej i doradczo-promocyjnej. Wnioski oceniane będą pod względem formalnym z uwzględnieniem kryteriów horyzontalnych i kryteriów dostępu, a następnie z uwzględnieniem kryteriów merytorycznych i premiujących. Wnioski o objęcie wsparciem będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem: https://online.frse.org.pl/, w terminie: od 15.10.2022 r. do 15.12.2022 r. do godz. 16:00.

Informacje o konkursie: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu

© Blue Planet Studio – stock.adobe.com

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Dodaj komentarz